Zamówienia publiczne

Nasz znak : 3411/4/05 Poświętne, dnia 22.06.2005 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO

na zakup kruszywa łamanego dolomitowego

na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Poświętne

Zamawiający - Wójt Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne,

powiat opoczyński, woj. łódzkie

Przedmiot zamówienia : Zakup kruszywa łamanego dolomitowego

z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do pól

i łąk na terenie gminy Poświętne w ilości 3500 ton

Parametry i właściwości techniczne : - kruszywo mineralne

  • frakcji od 0-31,5 mm
  • ścieralność - 24 %,
  • nasiąkliwość - 1,8 %

     

  •  mrozoodporność - 1,8 % 

Transportu kruszywa dokona zamawiający

INFORMACJE DLA OFERENTA : 

  •    w Sekretariacie Urzędu Gminy w Poświętnem, pokój nr 3
  •  Otwarcie ofert

Urzędu Gminy w Poświętnem w sali USC.

  • Oferta winna zawierać wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i być oznaczona : „ Zakup kruszywa łamanego dolomitowego na modernizację dróg dojazdowych do pól i łąk na terenie gminy Poświętne”
  • Kryteria oceny ofert : cena - 90 %, termin płatności - 10 %

INFORMACJE DODATKOWE:

Osobą upoważnioną do udzielania informacji w zakresie zamówienia jest- Elżbieta Lasota tel. (0-44) 756-40-02 fax. 756-40-24.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Osoby biorące udział w postępowaniu winny spełniać wymogi art. 22 i nie podlegać wykluczeniu z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz.177) i spełniać wymogi specyfikacji.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w U.G.

w Poświętnem, pokój nr 8 lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 10,00 zł.

Mieczysław Stępień

Wójt Gminy Poświętne

Nasz znak : 3411/3/05 Poświętne, dnia 10.06.2005


OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

Wójt Gminy Poświętne, powiat opoczyński, woj. łódzkie niniejszym zawiadamia, iż w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza oferta na „ Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Studzianna i Poświętne, gm. Poświętne.

Wykonawcą najkorzystniejszej oferty jest Firma „ Instalatorstwo Sanitarne i c.o. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Sławomir Poński, 95-060 Brzeziny, ul. Burskiego 5.

Oferta przedstawiała cenę :

140.780,24 zł netto + VAT : 7 % od wartości 134.931,85 zł wynosi 9.445,23

22% od wartości 5848,39 zł wynosi 1286,64 zł.

Brutto : 151.512,10 zł. (słownie : sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwanaście złotych 10/100.) 

Gwarancja 6 lat.

Nasz znak : 3411/2/05 Poświętne, dnia 30.05.2005


OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

Wójt Gminy Poświętne, powiat opoczyński, woj. łódzkie niniejszym zawiadamia, iż w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza oferta na „ Wykonanie oświetlenia ulicznego w Stefanowie stacja trafo 6-0652 na istniejącej podbudowie linii energetycznej nn, gm. Poświetne”.

Wykonawcą najkorzystniejszej oferty jest Firma „ Usługi Elektryczne „ELGAN” 97-200 Tomaszów Maz., ul. Zielona 97.

Oferta przedstawiała cenę :

22.286,47 zł netto + VAT 22 %.

Brutto : 27.189,49 zł. (słownie : dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 49/100) 

Gwarancja 3 lata.

Lp. 

Obręb 

Numer działki

Powierzchnia

w ha

Cena wywoławcza

Opis nieruchomości

1.

Gapinin

993

3,26

30.000 zł

Rola IVb-0,67ha,

RV-0,28 ha, RVI- 0,23 ha,

PsIV-0,18ha, PsV-0,30 ha, PsVIz-0,13 ha, LsV-1,47.

2.

Gapinin

1202

0,42

1.000 zł

RV-0,03 ha, RVI-0,06 ha,

ŁV-0,33 ha

3.

Gapinin

1097

0,10

250 zł

RV-0,10 ha

1. Przetarg odbędzie się w dniu 1 lipca 2005 roku /piąłek/ o godz.1030 w siedzibie Urzędu Gminy

Poświętne, ul. Akacjowa 4.

2. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej, najpóźniej do dnia 27 czerwca 2005 r. do godz.1330 w kasie Urzędu Gminy Poświętne, lub przelewem na konto PBS Tomaszów Mazowiecki Oddział Inowłódz Nr 54898500040030030669760001 do dnia 27 czerwca 2005 roku /liczy się data wpływu przelewu na konto/. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

3. Wadium ulegnie przepadkowi w razie, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się od zawarcia
umowy kupna-sprzedaży.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

5. Nieruchomości wymienione pod poz. 1, 2, 3 nie posiadają obciążeń.

6. Działka nr 993 przeznaczona jest na cele rolno-leśne, działki 1202 i 1097 przeznaczone są na cele rolnicze.

7. Dla w/w nieruchomości urządzona jest księga wieczysta Nr 37089 w Sądzie Rejonowym
w Opocznie.

8. Wójt Gminy Poświętne zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania
z uzasadnionej przyczyny.

9. Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Poświętne,

(pok. nr 7) od poniedziałku do piątku w godz.8-16, lub telefonicznie pod nr /044/ 756-40-02.

 

Poświętne, 20 maja 2005 r.
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 13 maja 2005 roku w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne, przy  ul. Akacjowej 4 odbył się przetarg ustny nieograniczony zorganizowany w pierwszym terminie, na sprzedaż gruntów stanowiących własność Gminy Poświętne.
Przedmiotem przetargu była nieruchomość położona w obrębie wsi Stefanów, oznaczona nr działki 336 o powierzchni   1,64 ha, dla której została założona księga wieczysta nr 16628      w Sądzie Rejonowym w Opocznie.
Do przetargu została dopuszczona jedna osoba.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 14.000 zł (słownie:czternaście tysięcy złotych).
Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 14.140 zł (słownie: czternaście tysięcy sto czterdzieści     złotych).
Nabywcą nieruchomości został ustalony Pan Marian Grzegorski zamieszkały  w Poświętnem.

Nasz znak : 3411/2/05 Poświętne, dnia 02.05.2005 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO

na wykonanie robót : - „ Rozbudowa oświetlenia ulicznego

na istniejących podbudowach linii energetycznych nn

łącznie z montażem punktów zapalania”

w miejscowości Stefanów

powiat opoczyński, województwo łódzkie

Zamawiający - Wójt Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne,

powiat opoczyński, woj. łódzkie

Przedmiot zamówienia : Przedmiotem zamówienia są roboty montażowe polegające na podwieszeniu przewodu oświetleniowego na istniejących słupach n/n oraz montażu lamp oświetleniowych energooszczędnych w oprawach sodowych łącznie z montażem na stacjach trafo skrzynek złączowo-pomiarowych i instalacją skrzynek sterowniczych z zegarem sterującym astronomicznym typu CPA-3.1.

INFORMACJE DLA OFERENTA :

Termin składania ofert upływa w dniu 23.05.2005 r. o godz. 1000
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Poświętnem, pokój nr 3

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.05.2005 r. o godz. 1015
w siedzibie
Urzędu Gminy w Poświętnem, pokój nr 1.

Termin realizacji zamówienia - do 30.06.2005 r.

Termin związania ofertą do 24.06.2005 r. 

Oferta winna zawierać wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia i być oznaczona :
Oferta na wykonanie oświetlenia ulicznego w Stefanowie na terenie gminy Poświętne”

Kryteria oceny ofert : cena - 90 % 

Okres gwarancji - 10 % 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 


INFORMACJE DODATKOWE:

Poczta internetowa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Osoby biorące udział w postępowaniu winny spełniać wymogi art. 22 i nie podlegać wykluczeniu z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz.177) i spełniać wymogi specyfikacji.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w U.G.

w Poświętnem, pokój nr 8 lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 20,00 zł.

 

 

Wójt Gminy Poświętne
mgr inż. Mieczysław Stępień

Nasz znak : 3411/3/05 Poświętne, dnia 06.05.2005 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO

na wykonanie robót : - „ Kanalizacji sanitarnej z przyłączami

w msc. Studzianna i Poświętne powiat opoczyński, województwo łódzkie

Zamawiający - Wójt Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne,

powiat opoczyński, woj. łódzkie

Przedmiot zamówienia : Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na : w msc. Studzianna

wykonaniu kolektora d= 200 mm PVC od studni S54 do studni S60 długości 273,0 mb

przyłącza - d= 160 mm PVC długości 66 mb - ilość - 10 szt.

w msc. Poświętne

kolektor d=200 mm PVC od studni 24-38 długości - 198 mb

kolektor d= 160 mm PVC od studni T 7.1-104 i 35-39 - długości - 33mb

przyłącza d=160 mm PVC długości - 54,7 mb - ilość 11 szt.

INFORMACJE DLA OFERENTA :

Termin składania ofert upływa w dniu 25.05.2005 r. o godz. 1000 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Poświętnem, pokój nr 3

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.05.2005 r. o godz. 1015 w siedzibie

Urzędu Gminy w Poświętnem, pokój nr 1.

Termin realizacji zamówienia - od 15.06.2005 do 31.08.2005 r. 

Termin związania ofertą do 25.06.2005 r. 

Oferta winna zawierać wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia i być oznaczona : „Oferta na wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Studzianna i Poświętne na terenie gminy Poświętne”

Kryteria oceny ofert : cena - 90 % okres gwarancji - 10 % 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000 zł 

w myśl art. 45 Pzp.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Poczta internetowa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Osoby biorące udział w postępowaniu winny spełniać wymogi art. 22 i nie podlegać wykluczeniu z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz.177) i spełniać wymogi specyfikacji.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w U.G.

w Poświętnem, pokój nr 8 lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 30,00 zł.

 

 

Wójt Gminy Poświętne

mgr inż. Mieczysław Stępień

Poświętne, 11 kwietnia 2005 r.

WÓJT GMINY POŚWIĘTNE

O G Ł A S Z A

przetarg ustny nieograniczony w pierwszym terminie, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Poświętne.

Lp.

Obręb

Numer działki

Powierzchnia

w ha

Cena wywoławcza

Opis nieruchomości

1.

Gapinin

993

3,26

50.000 zł

Rola IVb-0,67ha,

RV-0,28 ha, RVI- 0,23 ha,

PsIV-0,18ha, PsV-0,30 ha, PsVIz-0,13 ha, LsV-1,47.

2.

Gapinin

1202

0,42

1.500 zł

RV-0,03 ha, RVI-0,06 ha,

ŁV-0,33 ha

3.

Gapinin

1097

0,10

400 zł

RV-0,10 ha

4.

Stefanów

336

1,64

14.000 zł

RVI-0,99 ha, LsVI-0,08 ha

LsV-0,57 ha.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 13 maja 2005 roku /piąłek/ o godz.1030

w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4.

2. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 9 maja 2005 r. do godz.1330 w kasie Urzędu Gminy Poświętne, lub przelewem na konto PBS Tomaszów Mazowiecki Oddział Inowłódz Nr 54898500040030030669760001 do dnia 9 maja 2005 roku /liczy się data wpływu przelewu na konto/.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

3. Wadium ulegnie przepadkowi w razie, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

5. Nieruchomości wymienione pod poz. 1, 2, 3 i 4 nie posiadają obciążeń.

Nieruchomość położona w Stefanowie, wymieniona pod poz.4 nie posiada dostępu do drogi publicznej.

6. Działka nr 993 przeznaczona jest na cele rolno-leśne, działki 1202 i 1097 przeznaczone są na cele rolnicze, natomiast działka 336 przeznaczona jest w części (pow.1,07 ha) na cele rekreacyjne i w części ([pow.0,57 ha) na cele leśne.

7. Dla nieruchomości położonych w Gapininie urządzona jest księga wieczysta Nr 37089, natomiast dla nieruchomości położonej w Stefanowie urządzona jest księga wieczysta Nr 16628 w Sądzie Rejonowym w Opocznie.

8. Wójt Gminy Poświętne zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.

9. Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Poświętne,

(pok. nr 7) od poniedziałku do piątku w godz.8-16, lub telefonicznie pod nr /044/ 756-40-02.

Uwaga!

Od 1 maja 2004 r. obowiązuje 22% podatek VAT na działki budowlane, dlatego nabywcy działki 336 położonej w Stefanowie, będą musieli do ceny wylicytowanej w przetargu dopłacić 22% podatek VAT z powierzchni rekreacyjnej działki.