Zamówienia publiczne

Nasz znak : 3411/7/05 Poświętne, dnia 17.08.2005 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO

na wykonanie robót : - „ Przebudowa drogi gminnej przejście przez Wólkę Kuligowską” gm. Poświętne

powiat opoczyński, województwo łódzkie

Zamawiający - Wójt Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne,

powiat opoczyński, woj. łódzkie

Przedmiot zamówienia : Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe polegające na wykonaniu :

- robót pomiarowych,

- robót ziemnych,

- podbudowy- uzupełnienia gr. 10 cm.

- nawierzchni mineralno-asfaltowej gr. 4 cm

- poboczy

Zakres projektu :

- długość drogi – 1,040 km

- szerokość jezdni – 4,50 mb,

- szerokość poboczy – 2 x 0,75 mb

INFORMACJE DLA OFERENTA :

 •  Termin składania ofert upływa w dniu 15.09.2005 r. o godz. 1000 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Poświętnem, pokój nr 3
 •  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.09.2005 r. o godz. 1015 w siedzibie

Urzędu Gminy w Poświętnem, pokój nr 1.

 •  Termin realizacji zamówienia - od 03.10.2005 do 31.10.2005 r.
 •  Termin związania ofertą do 15.10.2005 r.
 • Oferta winna zawierać wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia i być oznaczona :  „Oferta na wykonanie przebudowy drogi gminnej przez wieś Wólka Kuligowska, gm. Poświętne”
 • Kryteria oceny ofert : cena - 100 %

 • Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000 zł

w myśl art. 45 Pzp.


INFORMACJE DODATKOWE:

Poczta internetowa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Osoby biorące udział w postępowaniu winny spełniać wymogi art. 22 i nie podlegać wykluczeniu z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz.177) i spełniać wymogi specyfikacji.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w U.G.

w Poświętnem, pokój nr 8 lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 30,00 zł.

Wójt Gminy Poświętne

mgr inż. Mieczysław Stępień

Nasz znak : 3411/8/05 Poświętne, dnia 17.08.2005 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO

na wykonanie robót : - „ Przebudowa drogi gminnej Brudzewice Kolonia” gm. Poświętne

powiat opoczyński, województwo łódzkie

Zamawiający - Wójt Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne,

powiat opoczyński, woj. łódzkie

Przedmiot zamówienia : Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe polegające na wykonaniu :

- robót pomiarowych,

- robót ziemnych,

- podbudowy- uzupełnienia gr. 10 cm.

- nawierzchni mineralno-asfaltowej gr. 4 cm

- uzupełnienia poboczy,

- budowie zjazdów gospodarczych i na drogi zbiorcze,

- oznakowanie pionowe

Zakres projektu :

- długość drogi – 1,000 km

- szerokość jezdni – 4,50 mb,

- szerokość poboczy – 2 x 1,00 mb

INFORMACJE DLA OFERENTA :

Termin składania ofert upływa w dniu 15.09.2005 r. o godz. 1000 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Poświętnem, pokój nr 3

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.09.2005 r. o godz. 1030 w siedzibie

Urzędu Gminy w Poświętnem, pokój nr 1.

Termin realizacji zamówienia - od 03.10.2005 do 31.10.2005 r.

Termin związania ofertą do 15.10.2005 r.

Oferta winna zawierać wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia i być oznaczona : „Oferta na wykonanie przebudowy drogi gminnej Brudzewice Kolonia, gm. Poświętne”

Kryteria oceny ofert : cena - 100 %

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000 zł

w myśl art. 45 Pzp.

INFORMACJE DODATKOWE:

Poczta internetowa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Osoby biorące udział w postępowaniu winny spełniać wymogi art. 22 i nie podlegać wykluczeniu z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz.177) i spełniać wymogi specyfikacji.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w U.G.

w Poświętnem, pokój nr 8 lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 30,00 zł.

Wójt Gminy Poświętne

mgr inż. Mieczysław Stępień

Nasz znak : 3411/5/05                                              Poświętne, dnia 19.08.2005

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU


Wójt Gminy Poświętne, powiat opoczyński, woj. łódzkie niniejszym zawiadamia, iż w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza oferta na  Transport tłucznia dolomitowego na budowę dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Poświętne.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła Wasza Firma : P.P.H.U. JAN-POL Jan Oratyński,   26-300 Opoczno, ul. Inowłodzka 24 A
Oferta przedstawiała cenę:
1.     Transport kruszywa łamanego dolomitowego do nawierzchni drogowych w asortymencie od 0-31,5mm  z Laskowej Góry k/Kielc na teren Gminy Poświętne za kwotę netto 13,77 zł/ tonę + VAT 22% co daje kwotę 3,03 zł. Kwota brutto wynosi 16/80 zł/tonę.
2.     Łącznie transport kruszywa wynosi 58.800 zł. brutto za 3500 ton.

Wójt Gminy Poświętne
Marcin Wójcicki

Nasz znak : 3411/6/05                                              Poświętne, dnia 16.08.2005

OGŁOSZENIE  WYNIKÓW PRZETARGU


Wójt Gminy Poświętne, powiat opoczyński, woj. łódzkie niniejszym zawiadamia, iż w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza oferta na  dowóz uczniów do szkoły oraz odwóz w roku szkolnym 2005/2006 na terenie Gminy Poświętne. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Wasza Firma : MOTO-TRANS sp. z o.o. 26-340 Drzewica ul. Kolejowa 3
Oferta przedstawiała cenę:
2,19/1 km netto + 7 % VAT = 2,35 zł/1 km brutto.

Wójt Gminy Poświętne
Mieczysław Stępień

Nasz znak : 3411/6/05 Poświętne, dnia 19.07.2005 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO

na dowóz uczniów do szkoły oraz odwóz w roku szkolnym 2005/2006

powiat opoczyński, województwo łódzkie

Zamawiający - Wójt Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne,

powiat opoczyński, woj. łódzkie

Przedmiot zamówienia : dowóz i odwóz uczniów do szkoły i ze szkoły w Poświętnem na trasie Poświętne-Dęborzeczka - Dęba - Buczek - Poświętne i Poświetne - Brudzewice - Poświętne.

Długość trasy dziennej wynosi 110 km.

 

INFORMACJE DLA OFERENTA :

Termin składania ofert upływa w dniu 05.08.2005 r. o godz. 1000 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Poświętnem, pokój nr 3

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.08.2005 r. o godz. 1015 w siedzibie

Urzędu Gminy w Poświętnem, pokój nr 8.

Termin realizacji zamówienia - rok szkolny 2005/2006

Termin związania ofertą do 05.09.2005 r.

 • Oferta winna zawierać wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia i być oznaczona : „ „Oferta na dowóz uczniów do szkoły i odwóz w roku szkolnym 2005/2006 w gminie Poświętne”
 •  Kryteria oceny ofert : cena - 100 % 
 •    

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Poczta internetowa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Osoby biorące udział w postępowaniu winny spełniać wymogi art. 22 i nie podlegać wykluczeniu z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz.177) i spełniać wymogi specyfikacji.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w U.G.

w Poświętnem, pokój nr 8 lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 10,00 zł.

 

Wójt Gminy Poświętne

mgr inż. Mieczysław Stępień

Nasz znak : 3411/5/05 Poświętne, dnia 18.07.2005 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO

na transport kruszywa łamanego dolomitowego

na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Poświętne  

Zamawiający - Wójt Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne,

powiat opoczyński, woj. łódzkie

Przedmiot zamówienia : Transport kruszywa frakcji 0-31,5 mm w ilości

3500 ton z Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych

z Laskowej Góry, 26-085 Miedziana Góra na teren gminy

Poświętne do miejscowości:

Gapinin i Małoszyce

Odległość od miejscowości gminnej około 100 km  

INFORMACJE DLA OFERENTA : 

 • w Sekretariacie Urzędu Gminy w Poświętnem, pokój nr 3
 • Otwarcie ofert

Urzędu Gminy w Poświętnem, pokój nr 8

 • Oferta winna zawierać wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i być oznaczona : „ Transport kruszywa łamanego dolomitowego na modernizację dróg dojazdowych do pól i łąk na terenie gminy Poświętne”
 • Kryteria oceny ofert : cena - 100 %

INFORMACJE DODATKOWE:

Osobą upoważnioną do udzielania informacji w zakresie zamówienia jest- Elżbieta Lasota tel. (0-44) 756-40-02 fax. 756-40-24. Poczta internetowa - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Osoby biorące udział w postępowaniu winny spełniać wymogi art. 22 i nie podlegać wykluczeniu z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz.177) i spełniać wymogi specyfikacji.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w U.G.

w Poświętnem, pokój nr 8 lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 10,00 zł.

Wójt Gminy Poświętne

mgr inż. Mieczysław Stępień

Poświętne, 15 lipca 2005 r.

WÓJT GMINY POŚWIĘTNE

O G Ł A S Z A

przetarg ustny nieograniczony w trzecim terminie, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Poświętne.

Lp.

Obręb 

Numer działki 

Powierzchnia 

w ha

Cena wywoławcza

Opis nieruchomości

1.

Gapinin

993

3,26

20.000 zł

Rola IVb-0,67ha,

RV-0,28 ha, RVI- 0,23 ha,

PsIV-0,18ha, PsV-0,30 ha, PsVIz-0,13 ha, LsV-1,47.

2.

Gapinin

1202

0,42

600 zł

RV-0,03 ha, RVI-0,06 ha,

ŁV-0,33 ha

3.

Gapinin

1097

0,10

250 zł

RV-0,10 ha

Przetarg odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2005 roku /wtorek/ o godz.1030 w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny

wywoławczej, najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2005 r. do godz.1330 w kasie Urzędu Gminy Poświętne, lub przelewem na konto PBS Tomaszów Mazowiecki Oddział Inowłódz Nr 54898500040030030669760001 do dnia 12 sierpnia 2005 roku /liczy się data wpływu przelewu na konto/. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomości wymienione pod poz. 1, 2, 3 nie posiadają obciążeń.

Działka nr 993 przeznaczona jest na cele rolno-leśne, działki 1202 i 1097 przeznaczone są na cele rolnicze.

Dla w/w nieruchomości urządzona jest księga wieczysta Nr 37089 w Sądzie Rejonowym

w Opocznie.

Wójt Gminy Poświętne zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania

z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Poświętne,

(pok. nr 7) od poniedziałku do piątku w godz.8-16, lub telefonicznie pod nr /044/ 756-40-02.

Nasz znak : 3411/4/05 Poświętne, dnia 15.07.2005

Wójt Gminy Poświętne, powiat opoczyński, woj. łódzkie niniejszym zawiadamia, iż w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza oferta na Dostawę tłucznia dolomitowego na budowę dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Poświętne.

Dostawcą najkorzystniejszej oferty są Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. A., 25-033 Kielce 10, ul. Ściegiennego 5

Oferta przedstawiała cenę:

1. Kruszywo łamane dolomitowe do nawierzchni drogowych w asortymencie od 0-31,5mm za kwotę netto 16,50/ tonę + VAT 22% co daje kwotę 3,63. Kwota brutto wynosi 20,13/tonę.

2. Łącznie kruszywo w kwocie 70.455,00 brutto za 3500 ton.

3. Termin płatności faktur - przelew 30 dni.

Poświętne, 2 lipca 2005 r.
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


Na dzień 1 lipca 2005 r. został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony w drugim terminie na sprzedaż nieruchomości położonych w Gapininie, stanowiących własność Gminy Poświętne, oznaczonych numerami działek 993, 1202 i 1097.
W wyznaczonym terminie tj. do 27 czerwca 2005 r. na działki 993 i 1097 nikt nie wpłacił wadium. Na działkę nr 1202 wadium wpłaciła jedna osoba. Jednak w dniu otwarcia przetargu osoba ta nie stawiła się na przetarg.
W związku z powyższym przetarg na w/w działki w drugim terminie nie doszedł do skutku.

 

Nasz znak : 3411/4/05 Poświętne, dnia 22.06.2005 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO

na zakup kruszywa łamanego dolomitowego

na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Poświętne

Zamawiający - Wójt Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne,

powiat opoczyński, woj. łódzkie

Przedmiot zamówienia : Zakup kruszywa łamanego dolomitowego

z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do pól

i łąk na terenie gminy Poświętne w ilości 3500 ton

Parametry i właściwości techniczne : - kruszywo mineralne

 • frakcji od 0-31,5 mm
 • ścieralność - 24 %,
 • nasiąkliwość - 1,8 %

   

 •  mrozoodporność - 1,8 % 

Transportu kruszywa dokona zamawiający

INFORMACJE DLA OFERENTA : 

 •    w Sekretariacie Urzędu Gminy w Poświętnem, pokój nr 3
 •  Otwarcie ofert

Urzędu Gminy w Poświętnem w sali USC.

 • Oferta winna zawierać wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i być oznaczona : „ Zakup kruszywa łamanego dolomitowego na modernizację dróg dojazdowych do pól i łąk na terenie gminy Poświętne”
 • Kryteria oceny ofert : cena - 90 %, termin płatności - 10 %

INFORMACJE DODATKOWE:

Osobą upoważnioną do udzielania informacji w zakresie zamówienia jest- Elżbieta Lasota tel. (0-44) 756-40-02 fax. 756-40-24.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Osoby biorące udział w postępowaniu winny spełniać wymogi art. 22 i nie podlegać wykluczeniu z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz.177) i spełniać wymogi specyfikacji.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w U.G.

w Poświętnem, pokój nr 8 lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 10,00 zł.

Mieczysław Stępień

Wójt Gminy Poświętne

Nasz znak : 3411/3/05 Poświętne, dnia 10.06.2005


OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

Wójt Gminy Poświętne, powiat opoczyński, woj. łódzkie niniejszym zawiadamia, iż w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza oferta na „ Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Studzianna i Poświętne, gm. Poświętne.

Wykonawcą najkorzystniejszej oferty jest Firma „ Instalatorstwo Sanitarne i c.o. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Sławomir Poński, 95-060 Brzeziny, ul. Burskiego 5.

Oferta przedstawiała cenę :

140.780,24 zł netto + VAT : 7 % od wartości 134.931,85 zł wynosi 9.445,23

22% od wartości 5848,39 zł wynosi 1286,64 zł.

Brutto : 151.512,10 zł. (słownie : sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwanaście złotych 10/100.) 

Gwarancja 6 lat.