Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane i dostawy

Poświętne: „Remont budynku GOK oraz zagospodarowanie placu św. Marka i rozbudowa infrastruktury sportowej w Poświętnem”

SEKCJA I : ZAMAWIAJACY

1.1. Nazwa i adres zamawiającego : Gmina Poświętne

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów : Elżbieta Lasota

Adres : Ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, powiat opoczyński, woj. łódzkie

Tel. 0-44 756-40-02, fax 0-44 756-40-24, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

www.poswietne.pl 

1.2. Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje – taki jak w pkt. 1.1.

1.3. Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia – taki jak w pkt 1.1.

1.4. Adres, na który należy przesłać oferty (wnioski) o dopuszczenie do udziału w postępowaniu- taki jak w pkt 1.1.

SEKCJA II : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1. Opis

II.1.2. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

„ REMONT BUDYNKU GOK ORAZ ZAGOSPODAROWANIE PLACU ŚW.

MARKA I BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W POŚWIĘTNEM”

II.1.3. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ ORAZ WYPOSAŻENIEM BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I OSP W POŚWIĘTNEM :

Budynek dwukondygnacyjny o pow. zabudowy – 210,62 m2, powierzchni użytkowej – 470,50 m2, kubaturze – 2456 m3, w kształcie litery L. Działka o nr ewiden. 347

- roboty budowlane kotłowni i magazynu oleju,

- ogrzewanie – kotłownia olejowa-roboty budowlane i instalacyjne, odprowadzenie spalin,

co rurarz i grzejniki,

- przebudowa wejścia do budynku – przebudowa wejścia – klatki schodowej, budowa

podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie nowej elewacji,

- termomodernizacja ścian wewnętrznych,

- zakup wyposażenia

B. URZĄDZENIE I ZAGOSPODAROWANIE PARKU ŚW. MARKA W POŚWIĘTNEM

Plac w kształcie trójkąta, o powierzchni 0,76 ha, nr ewidencyjny działki 487.

- roboty przygotowawcze( wymiana warstwy uprawnej, nasadzenia drzew, krzewów,

kwiatów, trawy)

- wyposażenie parku (ławki, kosze),

- zatoki parkingowe przy ul. Akacjowej,

- alejki parkowe,

- renowacja kapliczek

C. BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ

Działka o nr ewidencyjnym 670/2 o pow. 0,7000 ha

- budowa boiska do piłki nożnej,

- wykonanie miasteczka ruchu drogowego,

- ścieżki rowerowe,

- chodnik do terenów sportowych,

- ogrodzenie terenu,

- elementy wyposażenia terenu,

- nasadzenia drzew i krzewów.

- zakładanie trawników

II.1.4 Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Poświętne – dz. 347, 487 i 670/2

II.1.5. Nomenklatura

II.1.5.1 Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot 45.21.20.00-6

Dodatkowe przedmioty 45.11.27.20-8

45.11.27.11-2

II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej : Nie

II.1.7. Cz dopuszcza się złożenie oferty wariantowej : Nie

II.2. Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1. Wartość zamówienia powyżej 60.000 EUR

II.3. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

Okres w miesiącach 7

Data rozpoczęcia 04.04.2006 r. i zakończenia 31.10.2006 r.

SEKCJA III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1. Wymagane wadium : 10.000,00 PLN

III.2. Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności

niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i

techniczne.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy :

1. nie są wykluczeni na podstawie art.. 24 i spełniają wymogi art. 22 ust.1 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz.

177),

2. posiadają kadrę techniczną o odpowiednim przygotowaniu zawodowym,

uprawnieniach budowlanych w specjalnościach : konstrukcyjno-budowlanych,

instalacyjnej w zakresie co, instalacji sanitarnych, elektrycznych, legitymujących

się przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa,

3. wykażą się posiadaniem na podstawowym rachunku bankowym środków

finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 550.000,00

PLN,

4. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie odpowiadającym

profilowi zamówienia,

5. posiadają lub mają dostęp do odpowiedniego sprzętu i urządzeń umożliwiających

wykonanie zamówienia,

6. udzielą gwarancji na wykonane prace budowlane w wymiarze 36 miesięcy

7. zrealizowali z należytą starannością w okresie ostatnich 5 lat co najmniej trzy

inwestycje o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia

(dotyczy inwestycji remontowych z termomodernizacją) wartości min. 300.000,00

PLN. Zrealizowane roboty muszą być potwierdzone odpowiednimi referencjami

od zleceniodawców o należytym ich wykonaniu.

SEKCJA IV : TRYBY

IV.1. Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony.

IV.2. Kryteria oceny ofert : najniższa cena

IV.3. Informacje administracyjne

IV.3.1. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz

dodatkowych wyjaśnień : dostępne do 14.03.2006 r.

Cena – 50,00 PLN

IV.3.2. Termin składania ofert : 21.03.2006 r. Godzina 10 00

IV.3.3. Termin związania z ofertą : do 19.05.2006 lub 60 dni od ostatecznego terminu

składania ofert.

IV.3.4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data 21.03.2006 r. Godzina 1015

Miejsce – Urząd Gminy w Poświętnem, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne,

Pokój nr 3

SEKCJA V : INNE INFORMACJE

V.1. Czy zamówienie dotyczy Projektu /Programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej?

Tak. Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja

sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w

zakresie działania 2.3. „Odnowa wsi oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa

kulturowego”.

V.2. Data wysłania ogłoszenia 23.01.2006 r.

Poświętne, 26 stycznia 2006 r.
WÓJT GMINY POŚWIĘTNE
O G Ł A S Z A

przetarg ustny nieograniczony w drugim terminie, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Poświętne,  o powierzchni ogólnej 0,52 ha, oznaczonej numerami działek 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107.- położonej    w obrębie Gapinin Kolonia gm, Poświętne, powiat opoczyński, woj. łódzkie.
1. Przetarg odbędzie się w dniu 2 marca 2006 roku  /czwartek/ o godz.11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4.
2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 70.000 zł.
3. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej, najpóźniej do 27 lutego  2006  r. na rachunek Urzędu Gminy Poświętne
Nr 86898500040030030669760007 PBS Tomaszów Mazowiecki O/Poświętne  /liczy się data wpływu przelewu na konto/. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
4. Wadium ulegnie przepadkowi w razie gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się od 
zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek 
złotych tj. 700 zł.
6.  Nieruchomość nie posiada obciążeń.
7.  Na nieruchomości znajdują się następujące zabudowania:
a) budynek byłej szkoły podstawowej, adoptowany z obiektu socjalno-biurowego o powierzchni zabudowy 443 m2 i powierzchni użytkowej 360 m2 , parterowy bez podpiwniczenia wraz z budynkiem kotłowni o powierzchni zabudowy 35m2  i powierzchni użytkowej 32 m2,    
b) śmietnik typowy murowany,
c) ogrodzenie z siatki stalowej zawieszonej na słupkach stalowych i cokole betonowym.
8. Dla  w/w nieruchomości urządzona jest księga wieczysta Nr 14392 w Sądzie Rejonowym
w Opocznie.
9. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy usługowej o charakterze oświatowym.
10. Wójt Gminy Poświętne zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania
z uzasadnionej przyczyny.
11. Szczegółowe informacje  o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Poświętne,
(pok. nr 7) od poniedziałku do piątku w godz.8-16, lub telefonicznie pod nr /044/ 756-40-02.

Poświętne, 6 stycznia 2006 r.
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


Wójt Gminy Poświętne podaje do publicznej wiadomości, że na dzień 6 stycznia 2006 r. został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony w  pierwszym terminie na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Gapinin Kolonia, stanowiącej własność Gminy Poświętne, oznaczonej numerami działek 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 o powierzchni ogólnej 0,52 ha.
W wyznaczonym terminie tj. do 2 stycznia 2006 r.  wadium na w/w nieruchomość wpłaciła jedna osoba. Jednak w dniu przetargu osoba ta nie przybyła na przetarg.
W związku z powyższym przetarg na w/w nieruchomość w pierwszym terminie nie doszedł do skutku.

Poświętne, 5 stycznia  2006 r.

WÓJT GMINY POŚWIĘTNE

O G Ł A S Z A

przetarg ustny nieograniczony w trzecim terminie, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Poświętne, oznaczonej numerami działek 615 i 616 o powierzchni ogólnej 0,48 ha, położonej w obrębie miejscowości Poświętne gm, Poświętne, powiat opoczyński, woj. łódzkie.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 9 lutego 2006 roku /czwartek/ o godz.1100 w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 180.000 zł.

3. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny

wywoławczej, najpóźniej do dnia 6 lutego 2006 r. na rachunek Urzędu Gminy Poświętne

Nr 86898500040030030669760007 PBS Tomaszów Mazowiecki O/Poświętne  /liczy się data wpływu przelewu na konto/. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

4. Wadium ulegnie przepadkowi w razie gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się od

zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może

wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek

złotych tj. 1800 zł.

6.  Nieruchomość nie posiada obciążeń.

7.  Na nieruchomości znajdują się następujące zabudowania:

a) budynek główny byłej lecznicy weterynaryjnej o powierzchni zabudowy 269,4 m2

i powierzchni użytkowej 426,3 m2, wyposażony w instalację c.o z własną kotłownią

wbudowaną, instalację wod.-kan. z lokalnym zbiornikiem na ścieki, instalację elektryczną

360V, składający się:

- z części mieszkalnej o powierzchni 152,3 m2 (dwukondygnacyjny, podpiwniczony),

w skład której wchodzą 4 mieszkania,

- z części parterowej administracyjno-usługowej o powierzchni 170,3 m2.

b) budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy113,3 m2, pow. użytkowej 78,3 m2 z czterema

boksami garażowymi i pomieszczeniem ogólnoużytkowym,

c) śmietnik typowy murowany,

d) ogrodzenie z siatki stalowej w ramach z kątownika na słupkach stalowych i cokole

betonowym,

e) plac manewrowy betonowy o pow. 1050 m2,

f) trzepak z rur metalowych,

g) ubikacja sucha.

8. Dla w/w nieruchomości urządzona jest księga wieczysta Nr 14684 w Sądzie Rejonowym

w Opocznie.

9. Nieruchomość przeznaczona jest na cele mieszkalno-usługowe.

10. Wójt Gminy Poświętne zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania

z uzasadnionej przyczyny.

11. Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Poświętne,

(pok. nr 7) od poniedziałku do piątku w godz.8-16, lub telefonicznie pod nr /044/ 756-40-02.

Poświętne, 5 grudnia 2005 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na dzień 5 grudnia 2005 r. został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony
W drugim terminie na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Poświętnem, stanowiącej własność Gminy Poświętne, oznaczonej numerem działki 616.
W wyznaczonym terminie tj. do 30 listopada 2005 r. nikt nie wpłacił wadium na w/w działkę.
W związku z powyższym przetarg na działkę nr 616 w drugim terminie nie doszedł do skutku.

 

Poświętne, 29 listopada 2005 r.
WÓJT GMINY POŚWIĘTNE
O G Ł A S Z A
przetarg ustny nieograniczony w pierwszym terminie, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Poświętne,  o powierzchni ogólnej 0,52 ha, oznaczonej numerami działek 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107.- położonej    w obrębie Gapinin Kolonia gm, Poświętne, powiat opoczyński, woj. łódzkie.
1. Przetarg odbędzie się w dniu 6 stycznia 2006 roku  /piątek/ o godz.1100 w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4.
2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 112.000 zł.
3. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej, najpóźniej do 2 stycznia  2006  r. na rachunek Urzędu Gminy Poświętne
Nr 8689850004003003066976007 PBS Tomaszów Mazowiecki O/Poświętne  /liczy się data wpływu przelewu na konto/. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
4. Wadium ulegnie przepadkowi w razie gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się od  
zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek  
złotych tj. 1120 zł.
6.  Nieruchomość nie posiada obciążeń.
7.  Na nieruchomości znajdują się następujące zabudowania:
a) budynek byłej szkoły podstawowej, adoptowany z obiektu socjalno-biurowego o powierzchni zabudowy 443 m2 i powierzchni użytkowej 360 m2 , parterowy bez podpiwniczenia wraz z budynkiem kotłowni o powierzchni zabudowy 35m2  i powierzchni użytkowej 32 m2,     
b) śmietnik typowy murowany,
c) ogrodzenie z siatki stalowej zawieszonej na słupkach stalowych i cokole
betonowym.
8. Dla  w/w nieruchomości urządzona jest księga wieczysta Nr 14392 w Sądzie Rejonowym
w Opocznie.
9. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy usługowej o charakterze oświatowym.
10. Wójt Gminy Poświętne zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania
z uzasadnionej przyczyny.
11. Szczegółowe informacje  o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Poświętne,
(pok. nr 7) od poniedziałku do piątku w godz.8-16, lub telefonicznie pod nr /044/ 756-40-02.

 

Poświętne, 2 listopada 2005 r.


WÓJT GMINY POŚWIĘTNE
O G Ł A S Z A

przetarg ustny nieograniczony w drugim terminie, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Poświętne, oznaczonej numerem  działki 616 o powierzchni ogólnej 0,47 ha, położonej w obrębie miejscowości Poświętne gm, Poświętne, powiat opoczyński, woj. łódzkie.
1. Przetarg odbędzie się w dniu 5 grudnia 2005 roku  /poniedziałek/ o godz.1100 w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4.
2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 220.000 zł.
3. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej, najpóźniej do dnia 30 listopada 2005  r. na rachunek Urzędu Gminy Poświętne
Nr 54898500040030030669760001 PBS Tomaszów Mazowiecki O/Poświętne  /liczy się data wpływu przelewu na konto/. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
4. Wadium ulegnie przepadkowi w razie gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się od 
zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może                                                             
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek 
złotych tj. 2200 zł.
6.  Nieruchomość nie posiada obciążeń.
7.  Na nieruchomości znajdują się następujące zabudowania:
a) budynek główny byłej lecznicy weterynaryjnej o powierzchni zabudowy 269,4 m2 
i powierzchni użytkowej 426,3 m2, wyposażony w instalację c.o z własną kotłownią
wbudowaną, instalację wod.-kan. z lokalnym zbiornikiem na ścieki, instalację elektryczną
360V, składający się:
- z części mieszkalnej o powierzchni 152,3 m2  (dwukondygnacyjny, podpiwniczony),
w skład której wchodzą 4 mieszkania,
- z części parterowej administracyjno-usługowej o powierzchni 170,3 m2.
b) budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy113,3 m2, pow. użytkowej 78,3 m2 z czterema  
boksami garażowymi i pomieszczeniem ogólnoużytkowym,
c) śmietnik typowy murowany,
d) ogrodzenie z siatki stalowej w ramach z kątownika na słupkach stalowych i cokole
betonowym,
e) plac manewrowy betonowy o pow. 1050 m2,
f)  trzepak z rur metalowych,
g) ubikacja sucha.
8. Dla  w/w nieruchomości urządzona jest księga wieczysta Nr14684 w Sądzie Rejonowym
w Opocznie.
9. Nieruchomość przeznaczona jest na cele mieszkalno-usługowe.
10. Wójt Gminy Poświętne zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania
z uzasadnionej przyczyny.
11. Szczegółowe informacje  o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Poświętne,
(pok. nr 7) od poniedziałku do piątku w godz.8-16, lub telefonicznie pod nr /044/ 756-40-02

Poświętne, dnia 24.10.2005

OGŁOSZENIE  WYNIKÓW PRZETARGU

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Poświętnem, powiat opoczyński, woj. łódzkie niniejszym ogłasza, iż w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza oferta na dostawę węgla do szkół w roku 2006 na teren gminy Poświętne. Najkorzystniejszą ofertę złożył ZUPH Jan Trans Jan świderek Poświętne 1 a 97-210 Inowłódz

Oferta przedstawiała cenę:

netto – 393,00 zł/tonę + 86,46 zł/tonę VAT = 479,46 zł/tonę brutto.

Przedmiotem dostawy jest węgiel kostka w ilości 210 ton

Okres dostawy - 2006 r.

Termin oraz ilość zostaną każdorazowo uzgodnione z Zamawiającym na co najmniej 7 dni przed dostawą.

Dyrektor ZEAS
Marian Pisarski

Poświętne, 14 października 2005 r.
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


Na dzień 14 października 2005 r. został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony
w pierwszym terminie na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Poświętnem, stanowiącej własność Gminy Poświętne, oznaczonej numerem działki 616.
W wyznaczonym terminie tj. do 10 października 2005 r.  wadium na w/w działkę wpłaciły
dwie osoby. Jednak w dniu otwarcia przetargu osoby te nie stawiły się na przetarg.
W związku z powyższym przetarg na działkę nr 616 w pierwszym terminie nie doszedł do skutku.

Nasz znak: ZEAS 3411/21/2005 Poświętne 27.09.2005

 

ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY

SZKÓŁ W POŚWIĘTNEM

ul. Szkolna 2a

26 - 315 Poświętne

 

ogłasza przetarg nieograniczony, którego wartość nie przekracza

kwoty 60.000 EURO na dostawę opału dla szkół gminy w Poświętnem.

 

 

Zamawiający – Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Poswiętnem ul. Szkolna 2a 26 – 315 Poświętne pow. Opoczno woj. Łódź.

Przedmiot zamówienia – Zakup węgla kamiennego “ Kostka”

w ilości 210 ton o następujących parametrach

- wartość opałowa nie niższa niż 28.000 kJ/kg - zawartość siarki do 0,5%

- zawartość popiołu do 3,5 %

Informacje dla oferenta:

Termin składania ofert upływa w dniu 14.10.2005

o godz. 9.00 w siedzibie ZEAS ul. Szkolna 2a

  • Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.10.2005 o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Poświętnem ul. Akacjowa 4 w sali USC

  • Termin realizacji zamówienia od 01.01.2006 do 31.12.2006 z dostawą do szkół w Brudzewicach, Dębie oraz Poświętnem, terminy dostaw będą każdorazowo uzgadniane z zamawiającym. Jednocześnie dostawca zobowiązuje się umożliwić kupującemu przeważenie opału przy każdej dostawie na własny koszt.

  • Termin związania ofertą 30 dni tj. do 14.11.2005 rok.

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nabycie w siedzibie ZEAS specyfikacji /istotnych warunków zamówienia/ w cenie 20 zł.

  • Oferta winna zawierać wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i być oznaczona

   Oferta na dostawę opału w 2006 roku”.

  • Kryteria oceny ofert : CENA 100%

  • Oferent przy każdej dostawie musi przedstawić kupującemu badania jakości węgla.

  • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

    

Informacje dodatkowe:

 • osobą upoważnioną do udzielania informacji w zakresie zamówienia jest

  dyr. ZEAS Marian Pisarski tel. 44/7547010 Nr. poczty internetowej:

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych

 • osoby biorące udział w postępowaniu winny spełniać wymogi art. 22 i nie podlegać wykluczeniu z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.nr.19, poz.177) i spełniać wymogi specyfikacji.

 • Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w biurze ZEAS

  ul. Szkolna 2A lub za zaliczeniem pocztowymw cenie 20 zł

 

Dyrektor ZEAS

Marian Pisarski

Nasz znak : 3411/7/05                                              Poświętne, dnia 19.09.2005

OGŁOSZENIE  WYNIKÓW PRZETARGU


Wójt Gminy Poświętne, powiat opoczyński, woj. łódzkie niniejszym zawiadamia, iż w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza oferta na  wykonanie robót „Przebudowa drogi gminnej przejście przez Wólkę Kuligowską, Gmina Poświętne. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o.
97-300 Piotrków Tryb., ul. Południowa 17/19
Oferta przedstawiała cenę:
netto – 165.935,87 zł. + VAT 36.505,89 = 202.441,76 zł. brutto.
Termin wykonania 31.10.2005 r.
Gwarancja 36 miesięcy.

Wójy Gminy Poświętne
Mieczysław Stępień