Zamówienia publiczne

Poświętne 10.09.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI OD SIECI W RAMACH PASÓW DROGOWYCH ORAZ SIECIOWYCH POMPOWNI ŚCIEKÓW W GMINIE POŚWIĘTNE”

 

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, znanej dalej PZP informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy: Instalatorstwo Sanitarne i c.o. Budowa Sieci Wod-Kan. Sławomir Poński, ul. Burskiego 5, 95-060 Brzeziny – oferta przedstawia cenę: 1 094 156,88 zł

 

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji PIOMEL S.A., ul. Energetyków 4   97-300 Piotrków Tryb.

1 836 080,50 zł

59,59

2

Ceramika Serwis sp. z o.o. ul. Piotrkowska 83-89, 26-300 Opoczno

1 956 332,64 zł

55,93

3

Instalatorstwo Sanitarne i c.o. Budowa Sieci Wod-Kan. Sławomir Poński, ul. Burskiego 5, 95-060 Brzeziny

1 094 156,88 zł

100,00

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego ma zostać zawarta niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy że wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy.

Zawiadomienie o powtórzeniu czynności wyboru oferty

Dotyczy postępowania:

„Dowóz uczniów z terenu Gminy Poświętne do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem w roku szkolnym 2014/2015,"

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 94 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu po dokonaniu powtórnej czynności wyboru ofert jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy: Moto –Trans sp. z o.o.

ul. Kolejowa 3, 26-340 Drzewica, oferta przedstawia cenę 4,98 zł brutto za 1 km przejazdu

Uzasadnienie wyboru

Poprzednio wybrany Wykonawca firma Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Opocznie sp. z o.o. ul. Janasa 27, 26-300 Opoczno, zrezygnowała z podpisania umowy. Wobec powyższego zgodnie z art. 94 ust. 3 jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art.94 PZP.

Poświętne 29.08.2014

Wszyscy wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

o udzieleniu zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Dowóz uczniów z terenu Gminy Poświętne do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem w roku szkolnym 2014/2015,”

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Opocznie sp. z o.o.

ul. Janasa 27, 26-300 Opoczno. Oferta przedstawia cenę 4,64 zł za 1km przejazdu brutto

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

za 1 km

Liczba punktów w kryterium cena

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Opocznie sp. z o.o.

ul. Janasa 27, 26-300 Opoczno

4,64 zł

100,00

2

Moto –Trans sp. z o.o.

ul. Kolejowa 3, 26-340 Drzewica

4,98 zł

93,17

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy, że umowa z wykonawcą

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Opocznie sp. z o.o.

ul. Janasa 27, 26-300 Opoczno, może być zawarta niezwłocznie.

 

Poświętne: Dowóz uczniów z terenu Gminy Poświętne do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem w roku szkolnym 2014/2015

Numer ogłoszenia: 279046 - 2014; data zamieszczenia: 21.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poświętne , ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, faks 044 7564034.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poswietne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów z terenu Gminy Poświętne do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem w roku szkolnym 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dowiezienia na zajęcia i odwiezienia po zajęciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem, w roku szkolnym 2013/2014. Liczba uczniów objętych dowozem - 162 Orientacyjna długość dziennej trasy - 171 km Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zadania sprawnym technicznie pojazdami każdego dnia roboczego, z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć lekcyjnych. 2.Przewozy rozliczane będą na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę ceny brutto za 1km przejazdu. 3. Dowóz dzieci odbywa się w dni nauki szkolnej. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz uczniów zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez zamawiającego. Zamawiający finansuje przewóz uczniów zgodnie z podanymi trasami, Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu autobusu z bazy i na bazę Wykonawcy. 4. Terminy dowozu i odwozu uczniów, Wykonawca usług ustalał będzie z Zamawiającym 5. Długość trasy może ulec zmianie w przypadku: 1) zmiany ilość dzieci zamieszkałych w obrębie danej trasy dowozu; 2) zmiany miejsca zamieszkania uczniów; 3) zmiany organizacji roku szkolnego (wynikającej z arkusza organizacyjnego szkół -szkoły); 4) zmian planu nauczania w szkołach (szkole) w poszczególnych dniach tygodnia, których Zamawiający nie może przewidzieć; 5) z innych nieprzewidzianych przyczyn, których nie można było przewidzieć w momencie podpisania umowy; 6.Celem prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania co najmniej trzema autokarami, przystosowanym do przewozu uczniów, w pełni sprawnymi technicznie. 7.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 8. Zamawiający w celu zapewnienia bezpieczeństwa zapewni opiekuna, który będzie pełnił opiekę nad dziećmi w autobusie na trasie przejazdu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz oferty 2) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 3) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zmiana wynagrodzenia umownego. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT 2) Zmiana podwykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Jeżeli zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b PZP w celu wykazania spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust.1 Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu niemniejszym niż wymagany w trakcje postępowania o udzieleniu zamówienia. 3) Inne zmiany a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami. 4) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP w szczególności: a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) b) Zmiany danych teleadresowych 5) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poswietne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (siwz_dowoz_2014_2.doc)siwz_dowoz_2014_2.docSIWZ126 kB1392014-08-26 09:37
Pobierz plik (siwz_dowoz_2014_2.doc)siwz_dowoz_2014_2.docSIWZ126 kB1282014-08-26 09:37
Pobierz plik (załącznik nr 4 opis_dowóz_2014_2.doc)załącznik nr 4 opis_dowóz_2014_2.docOpis przedmiotu zamówienia32 kB1402014-08-21 22:23
Pobierz plik (załącznik nr 4 opis_dowóz_2014_2.doc)załącznik nr 4 opis_dowóz_2014_2.docOpis przedmiotu zamówienia32 kB1362014-08-21 22:23
Pobierz plik (załącznik nr 2 grupa_dowóz_2014_2.doc)załącznik nr 2 grupa_dowóz_2014_2.docgrupa kapitałowa37 kB1232014-08-21 22:23
Pobierz plik (załącznik nr 2 grupa_dowóz_2014_2.doc)załącznik nr 2 grupa_dowóz_2014_2.docgrupa kapitałowa37 kB1332014-08-21 22:23
Pobierz plik (umowa_dowoz_2014_2.doc)umowa_dowoz_2014_2.docIstotne postanowienia umowy62 kB1252014-08-21 22:23
Pobierz plik (umowa_dowoz_2014_2.doc)umowa_dowoz_2014_2.docIstotne postanowienia umowy62 kB1292014-08-21 22:23
Pobierz plik (oferta_dowóz_2014_2.doc)oferta_dowóz_2014_2.docFormularz oferty42 kB1312014-08-21 22:22
Pobierz plik (oferta_dowóz_2014_2.doc)oferta_dowóz_2014_2.docFormularz oferty42 kB1312014-08-21 22:22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małoszyce”

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta

 

firmy: Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów sp. z o.o. ul. Luboszewska 61/69, 97-200 Tomaszów Maz. Oferta przedstawia cenę: 505 822,70 zł

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów

1

Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów sp. z o.o.

ul. Luboszewska 61/69, 97-200 Tomaszów Maz.

505 822,70 zł

100,00

 

 

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy że wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy.

 

Poświętne 13.08.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem poprzez zakup biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015”

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta

 

firmy: F.U.H. EKO – „STAMAR” Stanisław Marczak, 26-200 Końskie, ul. Zachodnia 19

Oferta przedstawia cenę: 7683,66 zł brutto za zakup biletów miesięcznych za jeden miesiąc dowozu dla 162 uczniów

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów

1

Spółka jawna „SULBUS” Pasieczyński Włodzimierz

ul. Konecka 7, 97-330 Sulejów

Wykonawca wykluczony

(art. 24 ust.2 pkt.4)

Oferta odrzucona

(art.89 ust.1 pkt.5, w związku z art.24 ust.4)

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Opocznie sp. z o.o. ul. Janasa 27, 26-300 Opoczno

15 367,32

50,00

3

F.U.H. EKO – „STAMAR” Stanisław Marczak,

26-200 Końskie, ul. Zachodnia 19

7683,66

100,00

4

MOTO-TRANS sp. z o.o. 26-340 Drzewica,

ul. Kolejowa 3

Wykonawca wykluczony

(art. 24 ust.2 pkt.4)

Oferta odrzucona

(art.89 ust.1 pkt.5, w związku z art.24 ust.4)

 

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wykluczono dwóch Wykonawców, a ich oferty, uznaje się za odrzucone.

 

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy - Spółka jawna „SULBUS” Pasieczyński Włodzimierz, ul. Konecka 7, 97-330 Sulejów

Obowiązujące od dnia 20.02.2013 r. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013, poz. 231) nakłada na Wykonawców obowiązek przedłożenia, na żądanie Zamawiającego  m.in.: potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji;

W rozdziale IV i V specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono, że w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć Zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego w ramach przewozów regularnych - zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 Nr 145, poz. 874 ze zm.).

Do złożonej oferty nie dołączono żądanego dokumentu. Wykonawca został zgodnie z art. 26 ust. 3 PZP wezwany do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Do dnia 12.08.2014 Wykonawca nie przedłożył żądanego dokumentu  i w związku z tym Zamawiający nie ma możliwości zweryfikowania, czy Wykonawca spełniał, na dzień składania ofert, warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; i nie podlegał wykluczeniu z postępowania. Mając powyższe na uwadze, Wykonawca został wykluczony z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego ofertę, zgodnie z art.89 ust.1 pkt 5, w związku z art. 24 ust. 4, uznaje się za odrzuconą.

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy - MOTO-TRANS sp. z o.o. 26-340 Drzewica,

ul. Kolejowa 3

Obowiązujące od dnia 20.02.2013 r. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013, poz. 231) nakłada na Wykonawców obowiązek przedłożenia, na żądanie Zamawiającego  m.in.: potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji;

W rozdziale IV i V specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono, że w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć Zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego w ramach przewozów regularnych - zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 Nr 145, poz. 874 ze zm.).

Do złożonej oferty nie dołączono żądanego dokumentu. Wykonawca została zgodnie z art. 26 ust. 3 PZP wezwany do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Do dnia 12.08.2014 Wykonawca nie przedłożył żądanego dokumentu  i w związku z tym Zamawiający nie ma możliwości zweryfikowania, czy Wykonawca spełniał, na dzień składania ofert, warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; i nie podlegał wykluczeniu z postępowania. Mając powyższe na uwadze, Wykonawca został wykluczony z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego ofertę, zgodnie z art.89 ust.1 pkt 5, w związku z art. 24 ust. 4, uznaje się za odrzuconą.

 

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną albo 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia pisemnie (art.94 ust.1 pkt 2)

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dot.

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI OD SIECI W RAMACH PASÓW DROGOWYCH ORAZ SIECIOWYCH POMPOWNI ŚCIEKÓW W GMINIE POŚWIĘTNE"

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udzielam odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców, przesłane Gminie Poświętne.

1.Czy szafy sterownicze sieciowych przepompowni ścieków sanitarnych mają być

wyposażone w modem GSM umożliwiający wysyłanie komunikatów alarmowych na

podanych nr telefonu eksploratora ?!

Ad p.1

Odpowiedź: tak

2. W dokumentacji projektowej przedstawiono rozwiązania konkretnego producenta

dotyczące pomp przepompowni ścieków.

Czy w ramach zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców /

dostawców, Inwestor dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych technicznie,

czyt.: co najmniej nie gorszych pod względem parametrów technicznych, do

projektowanych, a spełniających wymagane parametry obliczeniowe projektowanej

kanalizacji sanitarnej (tj. obliczeniowe punkty współpracy pomp z rurociągami

tłocznymi, określone za pomocą wartości wydajności i wysokości podnoszenia)?

Ad p.2

Odpowiedź:

W dokumentacji podano producenta przykładowo. Dopuszcza się zamontowanie pomp innych producentów o standardzie równoważnym i podanych parametrach.

3. Proszę o dołączenie do dokumentacji przetargowej charakterystyk dobranych pomp

do przepompowni ścieków wraz z zaznaczonymi punktami pracy.

Ad p.3

Odpowiedź:

Zamieszczenie charakterystyki pomp będzie sugerować ich producenta, zatem po dostarczeniu przez wykonawcę karty pompy zostanie ona sprawdzona i potwierdzona przez projektanta pełniącego nadzór autorski.

4. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie szczelnego zbiornika przepompowni

ścieków wykonanego z elementów betonowych i żelbetowych połączonych między

sobą w sekcje przez producenta, o parametrach betonu C35/45, wodoszczelnego W8,

mrozoodpornego F-150 i posiadających Aprobatę Techniczną ITB oraz IBDiM ?.

Ad p.4

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowanie płaszczy pompowni zgodnie z dokumentacją żelbetowych lub polimerobetonowych szczelnych.

Jeśli zaprojektowane rozwiązanie spełnia te warunki, to zostanie dopuszczone.

5. Proszę o dołączenia do dokumentacji przetargowej bardziej szczegółowego opisu

(rysunku) wyposażenia przepompowni ścieków.

Ad p.5

Odpowiedź:

Szczegółowy opis pompowni został zawarty na stronach od 9 do 15 części opisowej

6. Czy w przepompowniach ścieków mają być zastosowane prostokątne włazy klasy

D400, których otwór w prześwicie umożliwia prawidłową eksploatację

przepompowni ścieków ?

Ad p.6

Odpowiedź:

Pompownie lokalizowane są w pasach drogowych, zatem zastosowane włazy muszą być przystosowane do takich warunków pracy tj. przejazdowe typ ciężki, rzędna nawierzchni włazu na poziomie terenu.

7. W przepompowniach ścieków sanitarnych, podczas ich normalnej pracy, zbierają się

odory kanalizacyjnej. Czy w takim razie wentylacja ma być realizowana za pomocą

kominków antyodorowych wykonanych ze stali kwasoodpornej z wypełnieniem z

biomasy?

Ad p.7

Odpowiedź: tak


Poświętne: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI OD SIECI W RAMACH PASÓW DROGOWYCH ORAZ SIECIOWYCH POMPOWNI ŚCIEKÓW W GMINIE POŚWIĘTNE

Numer ogłoszenia: 265426 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poświętne , ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, faks 044 7564034.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poswietne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI OD SIECI W RAMACH PASÓW DROGOWYCH ORAZ SIECIOWYCH POMPOWNI ŚCIEKÓW W GMINIE POŚWIĘTNE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST REALIZACJA PROJEKTU PT. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI OD SIECI W RAMACH PASÓW DROGOWYCH ORAZ SIECIOWYCH POMPOWNI ŚCIEKÓW W GMINIE POŚWIĘTNE Zadanie powyższe zostało podzielone na etapy. Etap I, zawiera dwa zakresy do realizacji w jednym zamówieniu publicznym, w oparciu o cenę kosztorysową. I tak : 2. Zakres I Adres inwestycji - Poświętne - obejmuje obręb Poświętne, działki o nr ewidencyjnym : 508,504, 510, 488, 505, 506, 507/1, 672, 487/2, 486, 341/2, 342, 343/2, 675/2, 346/1, 519, 520, 707, 706, 702. Obręb Małoszyce, dz. nr 836, 851. Sieć kanalizacyjna przebiega w większości w pasach drogowych : drogi krajowej 48 ( przejścia metodą przewiertu ), w drogach gminnych oraz przez tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i zagrodowej. Nie przewiduje się zmiany zagospodarowania terenu. Dane techniczne : Sieć kanalizacji sanitarnej D200 L= 1027,18 m W tym : - z rur PVC Ø 200 mm - L= 782,00 m - rur PE Ø 200 - przewiertem sterowanym rurą przewodową L= 245,18 m Rurociąg tłoczny z rur ciśnieniowych PVC Ø 90 mm - L=84 m Odgałęzienia od sieci w ramach pasów drogowych z rur PVC śr. 160 mm L=157,00 m Przepompownia ścieków P-1 szt. 1, zlokalizowana w drodze o nr ewid. 836, obręb Małoszyce. Wykonanie zasilania obiektu przepompowni ścieków P-1 w energię elektryczną nN z sieci energetyki zawodowej, liniami kablowymi nN WLZ od złącz ZZP do wolnostojących rozdzielni zasilająco-sterowniczych RZS (dostawa wraz z urządzeniami przepompowni), wykonanie uziemienia roboczego i ochrony przeciwporażeniowej przepompowni, wzajemna koordynacja instalacji nN-WLZ z projektami sieci kanalizacyjnej do w/w przepompowni. Zalecenia Sieć Ø 200 mm począwszy od studni 32/4 w kierunku studni 33/4 na odcinku o długości około 40 m wykonywać ze szczególną ostrożnością z uwagi na istniejące urządzenia podziemne (ogrzewanie geotermalne) nie zainwentaryzowane na etapie projektu. Po zakończeniu robót należy odtworzyć nawierzchnie, rozłożyć zdjęty humus i uporządkować teren 3. Zakres II Adres inwestycji - Małoszyce- obejmuje obręb Małoszyce, działki o nr ewidencyjnym : 836, 835/1, 548, 769, 712. Obręb Poświętne , dz. nr ewidencyjny : 689, 131, 298, 299, 690, 325, 701. Sieć kanalizacyjna przebiega tylko w pasach drogowych dróg gminnych i dojazdowych wraz z przejściem przez drogę powiatową. Nie przewiduje się zmiany zagospodarowania terenu. Dane techniczne : Kanalizacja sanitarna z rur Ø 200 mm L=1734,38 w tym : przebudowa kanału istniejącego na odcinku od oczyszczalni ścieków do W 13/2 z rur j.w. L= 308,00 m Rurociąg tłoczny z rur ciśnieniowych PVC L= 707,19 m W tym: Ø 110 mm L= 447,58 m Ø 90 mm L= 259,61 Odgałęzienia od sieci w ramach pasów drogowych z rur PVC Ø 160 mm L= 351,50 m. Przepompownie ścieków P-3 i P-4 - szt. 2. Lokalizacja pompowni : P-3 w drodze gminnej, dz. nr ewid. 836, P-4 w drodze nr ewid. 712, obręb Małoszyce, gm. Poświętne. Wykonanie zasilania obiektów przepompowni ścieków P-3 i P-4 w energię elektryczną nN z sieci energetyki zawodowej, liniami kablowymi nN WLZ od złącz ZZP do wolnostojących rozdzielni zasilająco-sterowniczych RZS (dostawa wraz z urządzeniami przepompowni), wykonanie uziemienia roboczego i ochrony przeciwporażeniowej przepompowni, wzajemna koordynacja instalacji nN-WLZ z projektami sieci kanalizacyjnej do w/w przepompowni. Po zakończeniu robót odtworzyć nawierzchnię asfaltową i gruntową w drogach i uporządkować teren. 4. Zalecenia do obu Zakresów Należy zastosować rury kanalizacyjne o sztywności obwodowej 4 kN/m2, rurociągi tłoczne z rur ciśnieniowych na ciśnienie nominalne 0,6 MPa, a studzienki kanalizacyjne z PE lub PP w systemie przyjętych rur. Roboty ziemne prowadzić jako wykopy o ścianach pionowych, umocnione. Przewody układane na 15 cm. podsypce piaskowej z zasypką piaskiem 30 cm powyżej wierzchu rury. Powyżej zasypka gruntem rodzimym sypkim. Podsypka i zasypka z zagęszczeniem do 99 % w skali Proctora. Szczegółowe dane zawiera : projekt budowlany, specyfikacja techniczna i przedmiar robót..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.40-8, 45.23.24.23-3, 45.31.43.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, budowy co najmniej trzech kanalizacji sanitarnych o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto każda

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj, : - kierownika budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w zakresie kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - kierownika robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - kierownika robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz oferty 2) Kosztorys ofertowy z wartością robót stanowiącą cenę zamówienia sporządzony wg przedmiaru robót stanowiących 3) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 4) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Istotnych postanowień umowy w następujących przypadkach: 1) Zmiana osób realizujących zamówienie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia wymienionych w ofercie, wynikających z polityki kadrowej Wykonawcy, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wraz z wnioskiem w/w zmianę dokumentów potwierdzających, że osoby te posiadają kwalifikację i uprawnienia równoważne (nie mniejsze) niż osoby wymienione w ofercie 2) Zaistnieje konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a których zakres będzie odpowiadał przedmiotowi zamówienia, 3) dany zakres robót nie został uwzględniony w przedmiarze robót stanowiącym podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego, został natomiast w dokumentacji projektowo - budowlanej, 4) dany zakres robót został uwzględniony w przedmiarach robót stanowiącym podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego, natomiast jego wykonanie jest niezasadne; w takiej sytuacji Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu zamówienia, 5) zaistnieją okoliczności nieznane dotąd Zamawiającemu np. w czasie prowadzenia robót okaże się, że na terenie budowy występują niezinwentaryzowane urządzenia; w takiej sytuacji zakres zamówienia ulegnie zmianie stosownie do konieczności dostosowania prowadzonych robót do stanu faktycznego, 6) Zmiana wynagrodzenia umownego. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT 7) Zmiana podwykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Jeżeli zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b PZP w celu wykazania spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust.1 Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu niemniejszym niż wymagany w trakcje postępowania o udzieleniu zamówienia. 8) Inne zmiany a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami. 9) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP w szczególności: a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) b) Zmiany danych teleadresowych 10) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poswietne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest finansowany w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (dokumentacja_projektowa.pdf)dokumentacja_projektowa.pdfDokumentacja projektowa12043 kB1502014-08-08 10:54
Pobierz plik (dokumentacja_projektowa.pdf)dokumentacja_projektowa.pdfDokumentacja projektowa12043 kB1332014-08-08 10:54
Pobierz plik (Przedmiary_robot.pdf)Przedmiary_robot.pdfPrzedmiar robót2557 kB1352014-08-08 10:51
Pobierz plik (Przedmiary_robot.pdf)Przedmiary_robot.pdfPrzedmiar robót2557 kB1422014-08-08 10:51
Pobierz plik (ipum_kanalizacja_2014.doc)ipum_kanalizacja_2014.docIstotne postanowienia umowy103 kB1312014-08-08 10:50
Pobierz plik (ipum_kanalizacja_2014.doc)ipum_kanalizacja_2014.docIstotne postanowienia umowy103 kB1332014-08-08 10:50
Pobierz plik (grupa_kanalizacja_2014.doc)grupa_kanalizacja_2014.docgrupa kapitałowa36 kB1392014-08-08 10:50
Pobierz plik (grupa_kanalizacja_2014.doc)grupa_kanalizacja_2014.docgrupa kapitałowa36 kB1292014-08-08 10:50
Pobierz plik (wykaz_os_kanalizacja_2014.doc)wykaz_os_kanalizacja_2014.docWykaz osób32 kB1542014-08-08 10:50
Pobierz plik (wykaz_os_kanalizacja_2014.doc)wykaz_os_kanalizacja_2014.docWykaz osób32 kB1312014-08-08 10:50
Pobierz plik (wiedza_doswiad_konalizacja_2014.doc)wiedza_doswiad_konalizacja_2014.docWykaz robót38 kB1422014-08-08 10:50
Pobierz plik (wiedza_doswiad_konalizacja_2014.doc)wiedza_doswiad_konalizacja_2014.docWykaz robót38 kB1312014-08-08 10:50
Pobierz plik (oferta_kanalizacja_2014.doc)oferta_kanalizacja_2014.docFormularz oferty43 kB1402014-08-08 10:49
Pobierz plik (oferta_kanalizacja_2014.doc)oferta_kanalizacja_2014.docFormularz oferty43 kB1302014-08-08 10:49
Pobierz plik (siwz_kanalizacja_2014.doc)siwz_kanalizacja_2014.docSIWZ144 kB1302014-08-08 10:49
Pobierz plik (siwz_kanalizacja_2014.doc)siwz_kanalizacja_2014.docSIWZ144 kB1382014-08-08 10:49

Poświętne 30.07.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

 

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Poświętne”

Dostawa wyposażenia

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy P.P.H.U. EXPO-DREW Pacan Kazimierz, Sołek 5, 26-300 Opoczno – oferta przedstawiała cenę – 179 000,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów

1

Promyk s.c. Wanda Kurczyna Jolanta Zimna

ul. Dęblińska 11

41-200 Sosnowiec

206 733,00 zł

86,59

2

Centrum SEDNO sp z o.o.

ul. Niepodległości 44-48

75-252 Koszalin

185 188,80 zł

96,66

2

P.P.H.U. EXPO-DREW Pacan Kazimierz, Sołek 5, 26-300 Opoczno

179 000,00 zł

100,00

 

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy że wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy.

 

Poświętne 29.07.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

Przebudowa czterech fragmentów dróg gminnych i dojazdowych na  terenie Gminy Poświętne

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta

 

Część 1 Zamówienia

„Przebudowa fragmentu ul. Bielawskiej o nr ewidencyjnym 511 w msc. Poświętne

firmy: Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów sp. z o.o. ul. Luboszewska 61/69, 97-200 Tomaszów Maz. Oferta przedstawia cenę: 57 874,62 zł

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów

1

Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów sp. z o.o.

ul. Luboszewska 61/69, 97-200 Tomaszów Maz.

57 874,62 zł

100,00

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Zaskórski i Wspólnicy sp. z o.o.

ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów

64 298,18 zł

90,00

 

Część 2 Zamówienia

„Przebudowa drogi gminnej nr 107308 E w miejscowości Dęba

firmy: Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów sp. z o.o. ul. Luboszewska 61/69, 97-200 Tomaszów Maz. Oferta przedstawia cenę: 48 518,75 zł

 

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów

1

Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów sp. z o.o.

ul. Luboszewska 61/69, 97-200 Tomaszów Maz.

48 518,75 zł

100,00

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Zaskórski i Wspólnicy sp. z o.o.

ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów

54 111,53 zł

89,66

 

 

 

Część 3 Zamówienia

„Przebudowa drogi dojazdowej w msc. Studzianna o nr ewidencyjnym 316

firmy: Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów sp. z o.o. ul. Luboszewska 61/69, 97-200 Tomaszów Maz. Oferta przedstawia cenę: 84 429,51 zł

 

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów

1

Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów sp. z o.o.

ul. Luboszewska 61/69, 97-200 Tomaszów Maz.

84 429,51 zł

100,00

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Zaskórski i Wspólnicy sp. z o.o.

ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów

110 360,56 zł

76.50

 

 

Część 4 Zamówienia

„Przebudowa drogi gminnej nr 107256E w miejscowości Studzianna

firmy: Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów sp. z o.o. ul. Luboszewska 61/69, 97-200 Tomaszów Maz. Oferta przedstawia cenę: 71 196,59 zł

 

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów

1

Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów sp. z o.o.

ul. Luboszewska 61/69, 97-200 Tomaszów Maz.

71 196,59 zł

100,00

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Zaskórski i Wspólnicy sp. z o.o.

ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów

72 787,19 zł

97,81

 

 

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy że wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy.

 

Poświętne: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małoszyce

Numer ogłoszenia: 248062 - 2014; data zamieszczenia: 24.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poświętne , ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, faks 044 7564034.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poswietne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małoszyce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie dotyczy dwóch fragmentów dróg dojazdowych do miejscowości Małoszyce (przysiółek Kazubce) i do Porąb, gm. Poświętne. Pierwszy odcinek pod nazwą Przebudowa fragmentu drogi gminnej w miejscowości Małoszyce gm. Poświętne o nr 904 i 867 o długości 435,84 m realizowany będzie w ramach istniejącego pasa drogowego w oparciu o zgłoszenie robót złożone w Starostwie Powiatowym w Opocznie w dniu 11.02.2014 r. Drugi odcinek pod nazwą Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Małoszyce, gm. Poświętne realizowany będzie na działkach : 905 i 905/1 - obręb Małoszyce oraz 12 i 12/2 - obręb Poręby o długości 616,12 m w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (specustawę). 2. Stan istniejący : Szerokość pasa drogowego pierwszego odcinka - 6,70 - 7,00 m. Nawierzchnia jezdni gruntowo- tłuczniowa o szerokości około 3,5 - 4,0 m. Odwodnienie wód deszczowych z jezdni poza pas drogowy jest nieuregulowane technicznie. Zjazdy i pobocza o nawierzchni ziemnej. W obrębie projektowanej drogi występują : wodociągi, kable teletechniczne oraz napowietrzna linia energetyczna. Drugi odcinek: Droga posiada nawierzchnię gruntowo-tłuczniową o szer. 3,00-4,00 m. Pas drogowy szerokości od 4,14 do 6,45 i długości 616,12 m. 3. Parametry techniczne projektowe : I odcinek : - szerokość w liniach rozgraniczających - min. 6,70-7,00 m - szerokość jezdni - 4,00 m, - szerokość poboczy - 2 x 0,75 m - spadek jednostronny jezdni - 2 % - zjazdy indywidualne - 11 szt. - jednostronny rów odparowalny - pionowe znaki drogowe - 1 szt. - długość drogi do realizacji - 435,84 m II odcinek : - szerokość w liniach rozgraniczających - min. 10,00 m - szerokość jezdni - 4,50 m ze spadkiem jednostronnym 2%, - obustronne pobocza szerokości 1,00 m ze spadkiem 6%, - dwa zjazdy gospodarcze wraz z przepustami o średnicy Ø 40, - remont przepustu pod drogą Ø 800 o długości 5,50 m wraz z prefabrykowanymi ściankami czołowymi, - wycinka istniejących drzew - profilowanie i czyszczenie istniejących rowów na długości 86,00 mb i rowu dochodzącego z pól na długości 50,00 mb. - rowy odparowalne jednostronne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót i projekt budowlano - wykonawczy stanowiący integralną cześć niniejszej SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj, minimum jedną osoba pełniąca funkcję Kierownika robót posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z poźn. zm.) w zakresie specjalności drogowej lub odpowiadającymi im uprawnieniami, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz oferty 2) Kosztorys ofertowy z wartością robót stanowiącą cenę zamówienia sporządzony wg przedmiaru robót stanowiących 3) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 4) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poswietne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (dok_projektowa_małosz_cz_2.pdf)dok_projektowa_małosz_cz_2.pdfDokumentacja techniczna cz_21359 kB3472014-07-24 12:30
Pobierz plik (dok_projektowa_małosz_cz_2.pdf)dok_projektowa_małosz_cz_2.pdfDokumentacja techniczna cz_21359 kB1292014-07-24 12:30
Pobierz plik (dok_projektowa_małosz_cz_1.pdf)dok_projektowa_małosz_cz_1.pdfDokumentacja techniczna cz_11250 kB1292014-07-24 12:30
Pobierz plik (dok_projektowa_małosz_cz_1.pdf)dok_projektowa_małosz_cz_1.pdfDokumentacja techniczna cz_11250 kB2442014-07-24 12:30
Pobierz plik (przedmiar.pdf)przedmiar.pdfPrzedmiar robót85 kB1482014-07-24 12:29
Pobierz plik (przedmiar.pdf)przedmiar.pdfPrzedmiar robót85 kB1372014-07-24 12:29
Pobierz plik (grupa_maloszyce_2014.doc)grupa_maloszyce_2014.docgrupa kapitałowa36 kB1292014-07-24 12:28
Pobierz plik (grupa_maloszyce_2014.doc)grupa_maloszyce_2014.docgrupa kapitałowa36 kB1382014-07-24 12:28
Pobierz plik (ipum_maloszyce_2014.doc)ipum_maloszyce_2014.docIstotne postanowienia umowy99 kB1302014-07-24 12:28
Pobierz plik (ipum_maloszyce_2014.doc)ipum_maloszyce_2014.docIstotne postanowienia umowy99 kB1332014-07-24 12:28
Pobierz plik (wykaz_os_maloszyce_2014.doc)wykaz_os_maloszyce_2014.docWykaz osób31 kB1212014-07-24 12:28
Pobierz plik (wykaz_os_maloszyce_2014.doc)wykaz_os_maloszyce_2014.docWykaz osób31 kB1262014-07-24 12:28
Pobierz plik (oferta_maloszyce_2014.doc)oferta_maloszyce_2014.docFormularz oferty39 kB1272014-07-24 12:28
Pobierz plik (oferta_maloszyce_2014.doc)oferta_maloszyce_2014.docFormularz oferty39 kB1342014-07-24 12:28
Pobierz plik (siwz_maloszyce_2014.doc)siwz_maloszyce_2014.docSIWZ136 kB1262014-07-24 12:26
Pobierz plik (siwz_maloszyce_2014.doc)siwz_maloszyce_2014.docSIWZ136 kB1212014-07-24 12:26

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

W dniu 21.08.2014 wpłynęło do Zamawiającego pismo Wykonawcy którego ofertę wybrano za najkorzystniejszą tj. firmy F.U.H. EKO – „STAMAR" Stanisław Marczak, 26-200 Końskie, ul. Zachodnia 19 w którym Wykonawca oświadcza że rezygnuje z podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem poprzez zakup biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015"

Wobec powyższego oraz w związku że następna w kolejności oferta przedstawia cenę wyższą od jakiej Zamawiający może przeznaczyć na realizacje zamówienia postępowanie zostaje unieważnione


Numer ogłoszenia: 246934 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 246382 - 2014 data 23.07.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, fax. 044 7564034.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III. 3.1.

W ogłoszeniu jest: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;.

W ogłoszeniu powinno być: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna ten warunek za spełniony gdy wykonawca wykaże i przedłoży: Zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego w ramach przewozów regularnych - zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 Nr 145, poz. 874 ze zm.).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1).

W ogłoszeniu jest: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:.

W ogłoszeniu powinno być: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: - Zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego w ramach przewozów regularnych - zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 Nr 145, poz. 874 ze zm.).


Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie Art. 36 Prawa Zamówień Publicznych informuję, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonano następującej zmiany:

 Rozdział IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIANIA; OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU l/LUB WYKAZUJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

 W punkcie

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIANIA

 z treści :

2) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

na treść:

a) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony gdy wykonawca wykaże i przedłoży: Zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego w ramach przewozów regularnych - zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 Nr 145, poz. 874 ze zm.).

w punkcie II. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU i/LUB WYKAZUJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

z treści:

1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w podrozdziale I składa wraz z ofertą następujące dokumenty lub oświadczenia:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, (Treść oświadczenia zawiera pkt 3 Formularza Oferty. Złożenie podpisanego Formularza Oferty potwierdza złożenie wymaganego oświadczenia).

na treść:

1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w podrozdziale I składa wraz z ofertą następujące dokumenty lub oświadczenia:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, (Treść oświadczenia zawiera pkt 3 Formularza Oferty. Złożenie podpisanego Formularza Oferty potwierdza złożenie wymaganego oświadczenia).

2) Zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego w ramach przewozów regularnych - zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 Nr 145, poz. 874 ze zm.).

Zamawiający jednoczesnie zamieszcza aktualną treść SIWZ zawierającą zmiany


Poświętne: Dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem poprzez zakup biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015

Numer ogłoszenia: 246382 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poświętne , ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, faks 044 7564034.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poswietne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem poprzez zakup biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu Gminy Poświętne do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem ul. Szkolna 2A, 26-315 Poświętne, w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem ilości uczniów, przebiegiem proponowanych tras zawiera załącznik nr 4 do SIWZ 3. Zamówienie realizowane będzie przy wykorzystaniu sprawnych technicznie autobusów. 4. Zamawiający zapewni opiekuna na poszczególnych trasach przejazdu. 5. Cena jednostkowa biletu miesięcznego obliczona jako jedna dla wszystkich tras podana przez Wykonawcę zostanie określona na cały okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty ilości uczniów. 7. Szczegółowy rozkład jazdy Wykonawca ma obowiązek ustalić z dyrektorem Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem przed rozpoczęciem roku szkolnego. 8. Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży. Zastrzega się że przywóz i odwóz uczniów nastąpi spod budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem ul. Szkolna 2A, 26-315 Poświętne 9. Dowóz uczniów najpóźniej na godzinę 7:50, odwóz w godzinach 13:20 - 14:10 10. Sposób rozliczania się Zamawiającego z Wykonawcą będzie odbywał się na zasadach opisanych w Istotnych Postanowieniach Umowy (Załącznik do SIWZ)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz oferty 2) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 3) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Istotnych postanowień umowy w następujących przypadkach: 1) Zmiana wynagrodzenia umownego. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT 2) Zmiana podwykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Jeżeli zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b PZP w celu wykazania spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust.1 Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu niemniejszym niż wymagany w trakcje postępowania o udzieleniu zamówienia. 3) Inne zmiany a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami. 4) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP w szczególności: a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) b) Zmiany danych teleadresowych 5) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poswietne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (siwz_dowoz_modyfikacja 2014.doc)siwz_dowoz_modyfikacja 2014.docZmodyfikowana SIWZ130 kB1442014-07-23 14:15
Pobierz plik (siwz_dowoz_modyfikacja 2014.doc)siwz_dowoz_modyfikacja 2014.docZmodyfikowana SIWZ130 kB1442014-07-23 14:15
Pobierz plik (Załącznik nr 5 ipum_dowóz_2014.doc)Załącznik nr 5 ipum_dowóz_2014.docIstotne postanowienia umowy75 kB1632014-07-23 11:49
Pobierz plik (Załącznik nr 5 ipum_dowóz_2014.doc)Załącznik nr 5 ipum_dowóz_2014.docIstotne postanowienia umowy75 kB1532014-07-23 11:49
Pobierz plik (załącznik nr 2 grupa_dowóz_2014.doc)załącznik nr 2 grupa_dowóz_2014.docgrupa kapitałowa36 kB1512014-07-23 11:49
Pobierz plik (załącznik nr 2 grupa_dowóz_2014.doc)załącznik nr 2 grupa_dowóz_2014.docgrupa kapitałowa36 kB1482014-07-23 11:49
Pobierz plik (załącznik nr 4 opis_dowóz_2014.doc)załącznik nr 4 opis_dowóz_2014.docOpis przedmiotu zamówienia36 kB1472014-07-23 11:49
Pobierz plik (załącznik nr 4 opis_dowóz_2014.doc)załącznik nr 4 opis_dowóz_2014.docOpis przedmiotu zamówienia36 kB1462014-07-23 11:49
Pobierz plik (załącznik nr 1 oferta_dowóz_2014.doc)załącznik nr 1 oferta_dowóz_2014.docFormularz oferty44 kB1512014-07-23 11:48
Pobierz plik (załącznik nr 1 oferta_dowóz_2014.doc)załącznik nr 1 oferta_dowóz_2014.docFormularz oferty44 kB1442014-07-23 11:48