Zamówienia publiczne

Poświętne 5.12.2014

Wszyscy wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Dostawa ekogroszku i węgla kamiennego do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem w roku 2015”

 

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy :

Część I zamówienia Dostawa ekogroszku

AGJ sp z o.o. ul. Łagiewnicka 54/56 91-463 Łódź oferta przedstawia cenę 490,77 zł brutto za dostawę 1 tony ekogroszku

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Część II zamówienia Dostawa węgla

AGJ sp z o.o. ul. Łagiewnicka 54/56 91-463 Łódź oferta przedstawia cenę 584,25 zł brutto za dostawę 1 tony węgla kamiennego

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Część I zamówienia Dostawa ekogroszku

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto w zł za 1 tonę ekogroszku

Liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„Górny Śląsk sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 24,

44-190 Knurów

624,84

78,54

2

EUROKOMERS sp. z o.o.

ul. Bogumińska 77c

44-315 Turza Śl.

588,00

83,46

3

AGJ sp z o.o.

ul. Łagiewnicka 54/56

91-463 Łódź

490,77

100,00

4

Firma Handlowo – Usługowa „Diana”

Szczerek Sławomir

Wólka Kłucka 201

26-080 Mniów

640,00

76,68

5

Transport Usługi Handel , Skład Opału, Mat. Bud. Skup Złomu, Tadeusz Decka

Osiedle XXX- Lecia PRL 1

83-132 Morzeszyn

676,50

72,55

6

WORLDCOAL POLSKA sp. z o.o.

Łączna 39/133

41-303 Dąbrowa Górnicza

559,65

87,69

7

EKOSIL Zdzisław Dzieciuch

Handlowa 2c

41-807 Zabrze

678,98

72,28

8

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe i Transportowe WĘGLOPASZ sp. z o.o.

ul. Chorzowska 44B

44-100 Gliwice

527,67

93,01

9

AUPS sp. z o.o.

ul. Piłkarska 23

41-902 Bytom

719,55

68,21

10

Adller sp. z o.o.

ul. Sobieskiego 9

32-200 Miechów

559,65

89,69

11

WĘGLOPASZ sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

559,65

87,62

12

„W TRADE” sp. z o.o.

ul. Mariacka 17

40-014 Katowice

596,55

82,27

13

ELBRUS sp z o.o.

Stróża 36

98-332 Rząśnia

632,22

77,63

14

Warmiak Wiesław Giers

Sarnowo 5

11-100 Lidzbark Warmiński

679,71

72,20

15

ATEX sp. z o.o.

ul. Gliwicka 3

44-145 Pilchowice

516,60

95,00

16

Transport Towarowy Handel Opałem

Mirosław Stasiak

Kletnia ul. Dworcowa 2

97-545 Gomunice

602,70

81,43

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego ma zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy że wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy.

 

 

 

 

Część II zamówienia Dostawa węgla

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto w zł za 1 tonę węgla kamiennego

Liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„Górny Śląsk sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 24, 44-190 Knurów

734,31

79,56

2

EUROKOMERS sp. z o.o.

ul. Bogumińska 77c

44-315 Turza Śl.

632,00

92,44

3

AGJ sp z o.o.

ul. Łagiewnicka 54/56

91-463 Łódź

584,25

100,00

4

Firma Handlowo – Usługowa „Diana”

Szczerek Sławomir

Wólka Kłucka 201

26-080 Mniów

662,00

88,26

5

Transport Usługi Handel , Skład Opału, Mat. Bud. Skup Złomu, Tadeusz Decka

Osiedle XXX- Lecia PRL 1

83-132 Morzeszyn

676,50

86,36

6

WORLDCOAL POLSKA sp. z o.o.

Łączna 39/133

41-303 Dąbrowa Górnicza

612,54

95,38

7

EKOSIL Zdzisław Dzieciuch

Handlowa 2c

41-807 Zabrze

719,55

81,20

8

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe i Transportowe WĘGLOPASZ sp. z o.o.

ul. Chorzowska 44B

44-100 Gliwice

621,15

94,06

9

AUPS sp. z o.o.

ul. Piłkarska 23

41-902 Bytom

771,21

75,76

10

Adller sp. z o.o.

ul. Sobieskiego 9

32-200 Miechów

621,15

94,06

11

WĘGLOPASZ sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

589,17

99,16

12

„W TRADE” sp. z o.o.

ul. Mariacka 17

40-014 Katowice

639,60

91,35

13

ELBRUS sp z o.o.

Stróża 36

98-332 Rząśnia

685,11

85,28

14

Warmiak Wiesław Giers

Sarnowo 5

11-100 Lidzbark Warmiński

704,31

82,95

15

ATEX sp. z o.o.

ul. Gliwicka 3

44-145 Pilchowice

676,50

86,36

16

Transport Towarowy Handel Opałem

Mirosław Stasiak

Kletnia ul. Dworcowa 2

97-545 Gomunice

676,50

86,36

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego ma zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy że wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy

Poświętne: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Poświętne

Numer ogłoszenia: 388362 - 2014; data zamieszczenia: 26.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poświętne , ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, faks 044 7564034.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poswietne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Poświętne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Poświętne, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 roku poz. 1399 z późn. zm.), a także zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XXVI/481/12 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie przyjętego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012 (z późniejszymi zmianami) oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokość 10% zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wpis do Rejestru działalności regulowanej w Gminie Poświętne w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), b) aktualne zezwolenie na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, c) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.). Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnił ten warunek wg. formuły: spełnia - nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający stwierdzi, że wykonawca spełnił ten warunek jeżeli wykaże , że będzie dysponował na czas realizacji usługi nw pojazdami:: - co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej, Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnił ten warunek wg. formuły: spełnia - nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, która zostanie zawarta z Wykonawcą, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków finansowych 3.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana, wpisanie nr rachunku bankowego), b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poswietne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (wzor umowy_odpady_2014.doc)wzor umowy_odpady_2014.docIstotne postanowienia umowy93 kB1282014-11-26 13:27
Pobierz plik (wzor umowy_odpady_2014.doc)wzor umowy_odpady_2014.docIstotne postanowienia umowy93 kB1272014-11-26 13:27
Pobierz plik (potencjal_tech_odpady_2014.doc)potencjal_tech_odpady_2014.docPotencjał techniczny45 kB1332014-11-26 13:27
Pobierz plik (potencjal_tech_odpady_2014.doc)potencjal_tech_odpady_2014.docPotencjał techniczny45 kB1262014-11-26 13:27
Pobierz plik (opis_odpady_2014.doc)opis_odpady_2014.docSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia170 kB1412014-11-26 13:26
Pobierz plik (opis_odpady_2014.doc)opis_odpady_2014.docSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia170 kB1562014-11-26 13:26
Pobierz plik (grupa_kapitalowa_odpady_2014.doc)grupa_kapitalowa_odpady_2014.docgrupa kapitałowa35 kB1342014-11-26 13:26
Pobierz plik (grupa_kapitalowa_odpady_2014.doc)grupa_kapitalowa_odpady_2014.docgrupa kapitałowa35 kB1382014-11-26 13:26
Pobierz plik (odpady_oferta_2014.doc)odpady_oferta_2014.docFormularz oferty37 kB1262014-11-26 13:26
Pobierz plik (odpady_oferta_2014.doc)odpady_oferta_2014.docFormularz oferty37 kB1272014-11-26 13:26
Pobierz plik (siwz_odpady_2014.doc)siwz_odpady_2014.docSIWZ105 kB1322014-11-26 13:25
Pobierz plik (siwz_odpady_2014.doc)siwz_odpady_2014.docSIWZ105 kB1342014-11-26 13:25

Poświętne: Dostawa ekogroszku i węgla kamiennego do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem w roku 2015

Numer ogłoszenia: 388158 - 2014; data zamieszczenia: 26.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Samorządowych w Poświętnem , ul. Szkolna 2a, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 44 754 70 12, faks 754 70 12.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poswietne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ekogroszku i węgla kamiennego do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem w roku 2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ekogroszku i węgla kamiennego do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem oraz szkół filialnych w Brudzewicach i Dębie w roku 2015. Kupujący jest ustawowo zwolniony z podatku akcyzowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz oferty 2) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 3) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Istotnych postanowień umowy w następujących przypadkach: 1) Zamiana terminu wykonania umowy a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli wystąpią czynniki uniemożliwiające realizacje przedmiotu zamówienia w terminie (okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy; siła wyższa) 2) Zmiana wynagrodzenia umownego. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT 3) Zmiana podwykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Jeżeli zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b PZP w celu wykazania spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust.1 Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu niemniejszym niż wymagany w trakcje postępowania o udzieleniu zamówienia. 4) Inne zmiany a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami. 5) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP w szczególności: a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) b) Zmiany danych teleadresowych 6) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poswietne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Samorządowych w Poświętne, ul. Szkolna 2A 26-315 Poświętne, sekretariat szkoły.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Samorządowych w Poświętne, ul. Szkolna 2A 26-315 Poświętne, sekretariat szkoły.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa ekogroszku.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa ekogroszku do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem ul. Szkolna 2a, 26-315 Poświętne w ilości około 80 ton o następujących parametrach parametry nie gorsze niż : granulacja: 5-25 mm, kaloryczność min. 27 000 kJ/kg, siarka max. 0,8 %, popiół max. 8 %, wilgotność max. 10,0 %.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa węgla.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa węgla kamiennego - kostka do szkół filialnych w Brudzewicach i Dębie w ilości łącznie około 102 ton o następujących parametrach parametry nie gorsze niż: wartość opałowa powyżej 28 000kJ/kg, zawartość popiołu do 5 %, zawartość siarki do 0,5 %.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (umowa_w_2014.doc)umowa_w_2014.docIstotne postanowienia umowy38 kB1312014-11-26 12:26
Pobierz plik (umowa_w_2014.doc)umowa_w_2014.docIstotne postanowienia umowy38 kB1392014-11-26 12:26
Pobierz plik (grupa_w_2015.doc)grupa_w_2015.docgrupa kapitałowa36 kB1432014-11-26 12:26
Pobierz plik (grupa_w_2015.doc)grupa_w_2015.docgrupa kapitałowa36 kB1372014-11-26 12:26
Pobierz plik (oferta_w_2015.doc)oferta_w_2015.docFormularz oferty46 kB1272014-11-26 12:25
Pobierz plik (oferta_w_2015.doc)oferta_w_2015.docFormularz oferty46 kB1362014-11-26 12:25
Pobierz plik (siwz_w_2015.doc)siwz_w_2015.docSIWZ119 kB1262014-11-26 12:25
Pobierz plik (siwz_w_2015.doc)siwz_w_2015.docSIWZ119 kB1302014-11-26 12:25

Poświętne 28.10.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Świadczenie usługi edukacyjnej w   Samorządowym Punkcie

Przedszkolnym w Brudzewicach”

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta :

Wykonawcy Julita Małek ul. Sterlinga 1/34, 97-200 Tomaszów Maz.

oferta przedstawiała cenę 1860,00 zł brutto,

Cena za 1 godzinę zegarową – 60,00 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto / cena za 1h

Liczba punktów

1

Julita Małek ul. Sterlinga 1/34, 97-200 Tomaszów Maz

1860,00 zł

60,00 zł

100,00

2

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGA, Os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków

2139,00 zł

69,00 zł

89,96

3

DLAKADR.PL sp. z o.o .

ul. Elektryczna 1/3 lok. 216

15-080 Białystok

2480,00 zł

80,00 zł

75,00

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego ma zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy że wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy.

 

Poświętne: Zakup ciągnika wraz z kosiarką na ramieniu hydraulicznym do wykaszania rowów przydrożnych i melioracyjnych

Numer ogłoszenia: 355420 - 2014; data zamieszczenia: 24.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poświętne , ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, faks 044 7564034.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poswietne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup ciągnika wraz z kosiarką na ramieniu hydraulicznym do wykaszania rowów przydrożnych i melioracyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika i kosiarki na ramieniu hydraulicznym na potrzeby Gminy Poświętne 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 - Specyfikacja dostawy stanowiący integralną cześć niniejszej SIWZ. 2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad i odpowiadające normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych. Wszystkie elementy stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać wymagane prawem atesty, dopuszczenia, certyfikaty i oznaczenia oraz posiadać instrukcję obsługi w języku polskim 3) Wykonawca musi zapewnić na swój koszt załadunek, transport i rozładunek dostarczonego przedmiotu zamówienia 4) Miejsca dostawy to: - Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne 5) W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z dostawą oraz przeszkoleniem operatora względem eksploatacyjnym oraz technicznym. 6) Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów, urządzeń lub źródła pochodzenia nie mają na celu naruszenia art. 7 i 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Powyższe wskazania należy rozumieć jako oczekiwane lub równoważne.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz oferty 2) Wypełniony formularz specyfikacji dostawy wg wzoru stanowiący Załącznik nr 4 do siwz 3) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 4) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Istotnych postanowień umowy w następujących przypadkach: 1) Zamiana terminu wykonania umowy a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli wystąpią czynniki uniemożliwiające realizacje przedmiotu zamówienia w terminie (okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy; siła wyższa) 2) Zmiana wynagrodzenia umownego. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT 3) Zmiana podwykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Jeżeli zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b PZP w celu wykazania spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust.1 Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu niemniejszym niż wymagany w trakcje postępowania o udzieleniu zamówienia. 4) Inne zmiany a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami. 5) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP w szczególności: a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) b) Zmiany danych teleadresowych 6) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poswietne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ciągnik_ipu.doc)ciągnik_ipu.docIstotne postanowienia umowy44 kB1422014-10-29 11:30
Pobierz plik (ciągnik_ipu.doc)ciągnik_ipu.docIstotne postanowienia umowy44 kB1332014-10-29 11:30
Pobierz plik (specyfikacja_dostawy.doc)specyfikacja_dostawy.docSpecyfikacja dostawy54 kB1332014-10-24 15:30
Pobierz plik (specyfikacja_dostawy.doc)specyfikacja_dostawy.docSpecyfikacja dostawy54 kB1352014-10-24 15:30
Pobierz plik (ciagnik_grupa.doc)ciagnik_grupa.docZałącznik nr 2 - grupa kapitałowa35 kB1342014-10-24 15:30
Pobierz plik (ciagnik_grupa.doc)ciagnik_grupa.docZałącznik nr 2 - grupa kapitałowa35 kB1312014-10-24 15:30
Pobierz plik (ciagnik_formularz_oferty.doc)ciagnik_formularz_oferty.docFormularz oferty45 kB1312014-10-24 15:29
Pobierz plik (ciagnik_formularz_oferty.doc)ciagnik_formularz_oferty.docFormularz oferty45 kB1222014-10-24 15:29
Pobierz plik (siwz_ciagnik_2014.doc)siwz_ciagnik_2014.docSIWZ131 kB1242014-10-24 15:29
Pobierz plik (siwz_ciagnik_2014.doc)siwz_ciagnik_2014.docSIWZ131 kB1242014-10-24 15:29

Poświętne: Świadczenie usługi edukacyjnej w Samorządowym Punkcie Przedszkolnym w Brudzewicach

Numer ogłoszenia: 347992 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poświętne , ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, faks 044 7564034.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poswietne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi edukacyjnej w Samorządowym Punkcie Przedszkolnym w Brudzewicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi edukacyjnej z rytmiki w Samorządowym Punkcie Przedszkolnym w Brudzewicach realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zajęcie edukacyjne z rytmiki Zakres zamówienia 1) Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć w ilości 31 godzin zegarowych (raz w tygodniu po 1 godzinie zegarowej) dla grupy 18 dzieci w okresie od 03.11.2014 r do 29.06.2015 2) opracowanie programów zajęć, 3)prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem funkcjonowania Punktu Przedszkolnego , 4)racjonalne i efektywne korzystanie z zakupionych w ramach projektu pomocy i materiałów 5)systematyczne i prawidłowe dokumentowanie zajęć, w tym prowadzenie dzienników zajęć, list obecności oraz ustalanie frekwencji na zajęciach, 6)sporządzenie sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć: na zakończenie zajęć na koniec roku i przekazanie Koordynatorowi, 7) Miejsca świadczenie usługi to: - Samorządowy Punkt Przedszkolny w Brudzewicach, Brudzewice Kolonia 59, 26-315 Poświętne.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje osobami - które posiadają wykształcenie kierunkowe właściwe dla świadczonej usługi, - które posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400 z późn. zmianami), - do realizacji poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w przedmiocie zamówienia Wykonawca dysponuje: minimum jedną osobą posiadającą wykształcenie kierunkowe pozwalające na prowadzenie zajęć z rytmiki

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz oferty 2) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 3) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Istotnych postanowień umowy w następujących przypadkach: 1) Zamiana terminu wykonania umowy a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli wystąpią czynniki uniemożliwiające realizacje przedmiotu zamówienia w terminie (okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy; siła wyższa) 2) Zmiana wynagrodzenia umownego. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT 3) Zmiana podwykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Jeżeli zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b PZP w celu wykazania spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust.1 Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu niemniejszym niż wymagany w trakcje postępowania o udzieleniu zamówienia. 4) Inne zmiany a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami. 5) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP w szczególności: a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) b) Zmiany danych teleadresowych 6) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poswietne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest realizowany w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zał_5_edukacja_2.doc)zał_5_edukacja_2.docZałącznik nr 5140 kB1342014-10-17 14:35
Pobierz plik (zał_5_edukacja_2.doc)zał_5_edukacja_2.docZałącznik nr 5140 kB1412014-10-17 14:35
Pobierz plik (wykaz_os_edukacja_2.doc)wykaz_os_edukacja_2.docZałącznik nr 4137 kB1372014-10-17 14:34
Pobierz plik (wykaz_os_edukacja_2.doc)wykaz_os_edukacja_2.docZałącznik nr 4137 kB1392014-10-17 14:34
Pobierz plik (zał_3_edukacja_2.doc)zał_3_edukacja_2.docZałącznik nr 3169 kB1422014-10-17 14:34
Pobierz plik (zał_3_edukacja_2.doc)zał_3_edukacja_2.docZałącznik nr 3169 kB1402014-10-17 14:34
Pobierz plik (zał_2_edukacja_2.doc)zał_2_edukacja_2.docZałącznik nr 2144 kB1472014-10-17 14:34
Pobierz plik (zał_2_edukacja_2.doc)zał_2_edukacja_2.docZałącznik nr 2144 kB1542014-10-17 14:34
Pobierz plik (zał_1_edukacja_2.doc)zał_1_edukacja_2.docZałącznik Nr 1150 kB1362014-10-17 14:34
Pobierz plik (zał_1_edukacja_2.doc)zał_1_edukacja_2.docZałącznik Nr 1150 kB1392014-10-17 14:34
Pobierz plik (edukacja_2.doc)edukacja_2.docSIWZ235 kB1322014-10-17 14:34
Pobierz plik (edukacja_2.doc)edukacja_2.docSIWZ235 kB1332014-10-17 14:34

Poświętne, dnia 17.10.2014

Znak sprawy:         272.12.2014

 

Dotyczy:                Świadczenie usług edukacyjnych w   Samorządowym Punkcie Przedszkolnym w Brudzewicach

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części : Część I Zamówienia – Zajęcie edukacyjne z rytmiki

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 13.10.2014 godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

Poświętne 09.10.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Dostawa wyposażenia do Samorządowego Punktu

Przedszkolnego w Brudzewicach – Etap II”

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta :

firmy AHR CENTRUM Michał Owczarek 98-220 Zduńska Wola,

ul. Zielonogórska 19/21 – oferta przedstawiała cenę 40 098,18 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów

1

AHR CENTRUM Michał Owczarek 98-220 Zduńska Wola,

ul. Zielonogórska 19/21

40 098,18 zł

100,00

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego ma zostać zawarta niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy że wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy.

 

Poświętne: Świadczenie usług edukacyjnych w Samorządowym Punkcie Przedszkolnym w Brudzewicach

Numer ogłoszenia: 330178 - 2014; data zamieszczenia: 06.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poświętne , ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, faks 044 7564034.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poswietne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług edukacyjnych w Samorządowym Punkcie Przedszkolnym w Brudzewicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych z języka angielskiego i rytmiki w Samorządowym Punkcie Przedszkolnym w Brudzewicach realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje osobami - które posiadają wykształcenie kierunkowe właściwe dla świadczonej usługi, - które posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400 z późn. zmianami), - do realizacji poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w przedmiocie zamówienia Wykonawca dysponuje: minimum jedną osobą posiadającą wykształcenie kierunkowe pozwalające na prowadzenie zajęć z języka angielskiego, minimum jedną osobą posiadającą wykształcenie kierunkowe pozwalające na prowadzenie zajęć z rytmiki

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz oferty 2) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 3) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Istotnych postanowień umowy w następujących przypadkach: 1) Zamiana terminu wykonania umowy a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli wystąpią czynniki uniemożliwiające realizacje przedmiotu zamówienia w terminie (okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy; siła wyższa) 2) Zmiana wynagrodzenia umownego. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT 3) Zmiana podwykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Jeżeli zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b PZP w celu wykazania spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust.1 Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu niemniejszym niż wymagany w trakcje postępowania o udzieleniu zamówienia. 4) Inne zmiany a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami. 5) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP w szczególności: a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) b) Zmiany danych teleadresowych 6) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poswietne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Samorządowy Punkt Przedszkolny w Brudzewicach realizowany jest w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I Zamówienia - Zajęcie edukacyjne z rytmiki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia 1) Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć w ilości 31 godzin zegarowych (raz w tygodniu po 1 godzinie zegarowej) dla grupy 18 dzieci w okresie od 03.11.2014 r do 29.06.2015 2) opracowanie programów zajęć, 3) prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem funkcjonowania Punktu Przedszkolnego , 4) racjonalne i efektywne korzystanie z zakupionych w ramach projektu pomocy i materiałów 5) systematyczne i prawidłowe dokumentowanie zajęć, w tym prowadzenie dzienników zajęć, list obecności oraz ustalanie frekwencji na zajęciach, 6) sporządzenie sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć: na zakończenie zajęć na koniec roku i przekazanie Koordynatorowi, 7) Miejsca świadczenie usługi to: - Samorządowy Punkt Przedszkolny w Brudzewicach, Brudzewice Kolonia 59, 26-315 Poświętne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II Zamówienia - Zajęcia edukacyjne z języka angielskiego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia 1) Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć w ilości 15,5 godziny zegarowej(raz w tygodniu po 0,5 godziny zegarowej) dla grupy 18 dzieci w okresie od 03.11.2014 r do 29.06.2015 2) opracowanie programów zajęć, 3) prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem funkcjonowania Punktu , 4) racjonalne i efektywne korzystanie z zakupionych w ramach projektu pomocy i materiałów 5) systematyczne i prawidłowe dokumentowanie zajęć, w tym prowadzenie dzienników zajęć, list obecności oraz ustalanie frekwencji na zajęciach, 6) sporządzenie sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć: na zakończenie zajęć na koniec roku i przekazanie Koordynatorowi, 7) Miejsca świadczenie usługi to: - Samorządowy Punkt Przedszkolny w Brudzewicach, Brudzewice Kolonia 59, 26-315 Poświętne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (edukacja.doc)edukacja.docSIWZ232 kB1402014-10-06 14:15
Pobierz plik (edukacja.doc)edukacja.docSIWZ232 kB1362014-10-06 14:15
Pobierz plik (zał_5_edukacja.doc)zał_5_edukacja.docZałącznik nr 5140 kB1412014-10-06 14:14
Pobierz plik (zał_5_edukacja.doc)zał_5_edukacja.docZałącznik nr 5140 kB1372014-10-06 14:14
Pobierz plik (wykaz_os_edukacja.doc)wykaz_os_edukacja.docZałącznik nr 4 137 kB1402014-10-06 14:14
Pobierz plik (wykaz_os_edukacja.doc)wykaz_os_edukacja.docZałącznik nr 4 137 kB1332014-10-06 14:14
Pobierz plik (zał_3_edukacja.doc)zał_3_edukacja.docZałącznik nr 3169 kB1372014-10-06 14:13
Pobierz plik (zał_3_edukacja.doc)zał_3_edukacja.docZałącznik nr 3169 kB1342014-10-06 14:13
Pobierz plik (zał_2_edukacja.doc)zał_2_edukacja.docZałącznik nr 2144 kB1352014-10-06 14:13
Pobierz plik (zał_2_edukacja.doc)zał_2_edukacja.docZałącznik nr 2144 kB1352014-10-06 14:13
Pobierz plik (zał_1_edukacja.doc)zał_1_edukacja.docZałącznik Nr 1150 kB1392014-10-06 14:13
Pobierz plik (zał_1_edukacja.doc)zał_1_edukacja.docZałącznik Nr 1150 kB1342014-10-06 14:13

Poświętne: Dostawa wyposażenia do Samorządowego Punktu Przedszkolnego w Brudzewicach -etap II

Numer ogłoszenia: 320780 - 2014; data zamieszczenia: 26.09.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poświętne , ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, faks 044 7564034.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poswietne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia do Samorządowego Punktu Przedszkolnego w Brudzewicach -etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do Samorządowego Punktu Przedszkolnego w Brudzewicach realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 stanowiący integralną cześć niniejszej SIWZ. 2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane i odpowiadające normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych. Wszystkie elementy wyposażenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać wymagane prawem atesty, dopuszczenia certyfikaty i oznaczenia 3) Wykonawca musi zapewnić na swój koszt załadunek, transport i rozładunek dostarczonego wyposażenia, oraz montaż urządzeń, które tego wymagają, w pomieszczeniu/ w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 4) Miejsca dostawy to: - Samorządowy Punkt Przedszkolny w Brudzewicach, Brudzewice Kolonia 59, 26-315 Poświętne 5) Dostawy będą wykonywane w godzinach 8:00-15:00 w dni robocze. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy lub terminie wykonania montażu urządzeń..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.00.00.00-8, 30.18.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz oferty 2) Wypełniony formularz cenowy z wartością stanowiącą cenę zamówienia sporządzony wg wzoru stanowiący Załącznik nr 5 do siwz 3) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 4) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poswietne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest realizowany w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Formularz cenowy_punkt_cz_2.doc)Formularz cenowy_punkt_cz_2.docFormularz cenowy360 kB1512014-09-26 22:20
Pobierz plik (Formularz cenowy_punkt_cz_2.doc)Formularz cenowy_punkt_cz_2.docFormularz cenowy360 kB1412014-09-26 22:20
Pobierz plik (opis_cz__2.doc)opis_cz__2.docOpis przedmiotu zamówienia cz_2164 kB1492014-09-26 22:20
Pobierz plik (opis_cz__2.doc)opis_cz__2.docOpis przedmiotu zamówienia cz_2164 kB1472014-09-26 22:20
Pobierz plik (opis_cz__1.doc)opis_cz__1.docOpis przedmiotu zamówienia cz_1415 kB1662014-09-26 22:20
Pobierz plik (opis_cz__1.doc)opis_cz__1.docOpis przedmiotu zamówienia cz_1415 kB1442014-09-26 22:20
Pobierz plik (zał_3_punkt_cz_2.doc)zał_3_punkt_cz_2.docZałącznik nr 3164 kB1522014-09-26 22:19
Pobierz plik (zał_3_punkt_cz_2.doc)zał_3_punkt_cz_2.docZałącznik nr 3164 kB1392014-09-26 22:19
Pobierz plik (zał_2_punkt_cz_2.doc)zał_2_punkt_cz_2.docZałącznik nr 2144 kB1432014-09-26 22:19
Pobierz plik (zał_2_punkt_cz_2.doc)zał_2_punkt_cz_2.docZałącznik nr 2144 kB1392014-09-26 22:19
Pobierz plik (zał_1_punkt_cz_2.doc)zał_1_punkt_cz_2.docZałącznik Nr 1147 kB1392014-09-26 22:18
Pobierz plik (zał_1_punkt_cz_2.doc)zał_1_punkt_cz_2.docZałącznik Nr 1147 kB1462014-09-26 22:18
Pobierz plik (siwz_punk_cz_2.doc)siwz_punk_cz_2.docSIWZ234 kB1372014-09-26 22:18
Pobierz plik (siwz_punk_cz_2.doc)siwz_punk_cz_2.docSIWZ234 kB1362014-09-26 22:18

Poświętne: Dostawa wyposażenia do Samorządowego Punktu Przedszkolnego w Brudzewicach

Numer ogłoszenia: 314590 - 2014; data zamieszczenia: 22.09.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poświętne , ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, faks 044 7564034.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poswietne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia do Samorządowego Punktu Przedszkolnego w Brudzewicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do Samorządowego Punktu Przedszkolnego w Brudzewicach realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.00.00.00-2, 44.22.12.00-7, 43.75.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz oferty 2) Wypełniony formularz cenowy z wartością stanowiącą cenę zamówienia sporządzony wg wzoru stanowiący Załącznik nr 6 do siwz 3) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 4) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zamiana terminu wykonania umowy a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli wystąpią czynniki uniemożliwiające realizacje przedmiotu zamówienia w terminie (okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy; siła wyższa) 2) Zmiana wynagrodzenia umownego. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT 3) Zmiana podwykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Jeżeli zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b PZP w celu wykazania spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust.1 Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu niemniejszym niż wymagany w trakcje postępowania o udzieleniu zamówienia. 4) Inne zmiany a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami. 5) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP w szczególności: a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) b) Zmiany danych teleadresowych 6) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poswietne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest realizowany w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: 1) Adaptacja pomieszczeń, wyposażenie w meble i wyposażenie Sali zabaw, szatnia (zakup i montaż).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 stanowiący integralną cześć niniejszej SIWZ. 3) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane i odpowiadające normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych. Wszystkie elementy wyposażenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać wymagane prawem atesty, dopuszczenia certyfikaty i oznaczenia 4) Wykonawca musi zapewnić na swój koszt załadunek, transport i rozładunek dostarczonego wyposażenia, oraz montaż urządzeń, które tego wymagają, w pomieszczeniu/ w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 5) Wszystkie urządzenia oraz wyposażenie wymagające montażu i instalacji stanowiące przedmiot zamówienia winny być zamontowane na koszt dostawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 6) Miejsca dostawy i montażu to: - Samorządowy Punkt Przedszkolny w Brudzewicach, Brudzewice Kolonia 59, 26-315 Poświętne 7) Dostawy i prace montażowe będą wykonywane w godzinach 8:00-15:00 w dni robocze. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy lub terminie wykonania montażu urządzeń..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.00.00.00-2, 44.22.12.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.10.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: 1) Wyposażenie i akcesoria wypoczynkowe, wyposażenie dekoracyjne, duża motoryka, pojemniki na zabawki oraz zabawki ogrodowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 stanowiący integralną cześć niniejszej SIWZ. 3) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane i odpowiadające normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych. Wszystkie elementy wyposażenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać wymagane prawem atesty, dopuszczenia certyfikaty i oznaczenia 4) Wykonawca musi zapewnić na swój koszt załadunek, transport i rozładunek dostarczonego wyposażenia, oraz montaż urządzeń, które tego wymagają, w pomieszczeniu/ w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 5) Wszystkie urządzenia oraz wyposażenie wymagające montażu i instalacji stanowiące przedmiot zamówienia winny być zamontowane na koszt dostawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 6) Miejsca dostawy i montażu to: - Samorządowy Punkt Przedszkolny w Brudzewicach, Brudzewice Kolonia 59, 26-315 Poświętne 7) Dostawy i prace montażowe będą wykonywane w godzinach 8:00-15:00 w dni robocze. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy lub terminie wykonania montażu urządzeń..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.00.00.00-2, 44.22.12.00-7, 43.75.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.10.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (formularz_cenowy_punkt_cz_1.doc)formularz_cenowy_punkt_cz_1.docZałącznik nr 6213 kB1362014-09-22 22:27
Pobierz plik (formularz_cenowy_punkt_cz_1.doc)formularz_cenowy_punkt_cz_1.docZałącznik nr 6213 kB1262014-09-22 22:27
Pobierz plik (zał_5_opis_cz_2.doc)zał_5_opis_cz_2.docZałącznik nr 5 199 kB1522014-09-22 22:27
Pobierz plik (zał_5_opis_cz_2.doc)zał_5_opis_cz_2.docZałącznik nr 5 199 kB1962014-09-22 22:27
Pobierz plik (zał_4_opis_cz_1.doc)zał_4_opis_cz_1.docZałącznik nr 4177 kB1492014-09-22 22:26
Pobierz plik (zał_4_opis_cz_1.doc)zał_4_opis_cz_1.docZałącznik nr 4177 kB1322014-09-22 22:26
Pobierz plik (zał_3_punkt_cz_1.doc)zał_3_punkt_cz_1.docZałącznik nr 3167 kB1442014-09-22 22:25
Pobierz plik (zał_3_punkt_cz_1.doc)zał_3_punkt_cz_1.docZałącznik nr 3167 kB1262014-09-22 22:25
Pobierz plik (zał_2_punkt_cz_1.doc)zał_2_punkt_cz_1.docZałącznik nr 2144 kB1332014-09-22 22:25
Pobierz plik (zał_2_punkt_cz_1.doc)zał_2_punkt_cz_1.docZałącznik nr 2144 kB1252014-09-22 22:25
Pobierz plik (zał_1_punkt_cz_1.doc)zał_1_punkt_cz_1.docFormularz oferty148 kB1252014-09-22 22:25
Pobierz plik (zał_1_punkt_cz_1.doc)zał_1_punkt_cz_1.docFormularz oferty148 kB1282014-09-22 22:25
Pobierz plik (siwz_punk_cz_1.doc)siwz_punk_cz_1.docSIWZ238 kB1322014-09-22 22:24
Pobierz plik (siwz_punk_cz_1.doc)siwz_punk_cz_1.docSIWZ238 kB1282014-09-22 22:24