Zamówienia publiczne

Poświętne, 24.09.2015 r.

Wszyscy wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Poświętne"

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu wybrano najkorzystniejsze oferty:

I część zamówienia: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

- jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Vienna Isurance Group, Przedstawicielstwo Generalne Warszawa II, ul. Widok 10 lok. 11, 00-023 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i zaakceptowanych klauzul fakultatywnych, w związku z powyższym uzyskała najwyższą ilość punktów.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 80,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 15,00

Łączna liczba otrzymanych punktów – 95,00

Cena oferty wynosiła 40 807,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 15 klauzul

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu na część nr 1 złożono następujące oferty:

1. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Łodzi, Oddział Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 27A, 97-400 Bełchatów

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 67,26

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 15,00

Łączna liczba otrzymanych punktów – 82,26

Cena oferty wynosiła 48 540,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 14 klauzul

2. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Isurance Group, Oddział w Łodzi

Al. Marszałka Śmigłego – Rydza 20, 93-281 Łódź

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 50,40

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 7,00

Łączna liczba otrzymanych punktów – 57,40

Cena oferty wynosiła 64 777,26 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 7 klauzul

3. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S. A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 59,65

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 12,4

Łączna liczba otrzymanych punktów – 72,05

Cena oferty wynosiła 54 726,99 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 12 klauzul

4. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawiciel w Warszawie, Al. Niepodległości 214

lok. 2, 00-608 Warszawa

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 69,99

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 14,4

Łączna liczba otrzymanych punktów – 84,39

Cena oferty wynosiła 46 644,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 13 klauzul

II część zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC).

- jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Łodzi, Oddział Bełchatów,

ul. Wojska Polskiego 27A, 97-400 Bełchatów

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i zaakceptowanych klauzul fakultatywnych, w związku z powyższym uzyskała najwyższą ilość punktów.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 80,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 17,2

Łączna liczba otrzymanych punktów – 97,20

Cena oferty wynosiła 24 750,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 5 klauzul

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu na część nr 2 złożono następujące oferty:

1. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Isurance Group, Oddział w Łodzi

Al. Marszałka Śmigłego – Rydza 20, 93-281 Łódź

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 73,79

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 9

Łączna liczba otrzymanych punktów – 82,79

Cena oferty wynosiła 26 832,84 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 3 klauzule

2. CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Przedstawicielstwo Łódź

ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 72,61

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 7

Łączna liczba otrzymanych punktów – 79,61

Cena oferty wynosiła 27 268,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 2 klauzule

3. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawiciel w Warszawie, Al. Niepodległości 214

lok. 2, 00-608 Warszawa

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 66,96

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 7

Łączna liczba otrzymanych punktów 73,96

Cena oferty wynosiła 29 571,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 2 klauzule

III część zamówienia

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma bezimienna),

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma imienna).

- jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Przedstawicielstwo Łódź

ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i zaakceptowanych klauzul fakultatywnych, w związku z powyższym uzyskała najwyższą ilość punktów.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 90,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 3,5

Łączna liczba otrzymanych punktów – 93,5

Cena oferty wynosiła 4 170,0 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 1 klauzule

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu na część nr 3 złożono następujące oferty:

1. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Łodzi, Oddział Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 27A, 97-400 Bełchatów

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 82,30

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 2

Łączna liczba otrzymanych punktów – 84,30

Cena oferty wynosiła 4 560,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 1 klauzule

2. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Vienna Isurance Group, Przedstawicielstwo Generalne Warszawa II, ul. Widok 10 lok. 11, 00-023 Warszawa

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 82,30

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 5,5

Łączna liczba otrzymanych punktów – 87,80

Cena oferty wynosiła 4 560,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 2 klauzule

3. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Isurance Group, Oddział w Łodzi

Al. Marszałka Śmigłego – Rydza 20, 93-281 Łódź

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 67,99

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 2

Łączna liczba otrzymanych punktów – 69,99

Cena oferty wynosiła 5 520,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 1 klauzule

4. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S. A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 48,12

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 0

Łączna liczba otrzymanych punktów – 48,12

Cena oferty wynosiła 7 800,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 0 klauzul

5. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawiciel w Warszawie, Al. Niepodległości 214

lok. 2, 00-608 Warszawa

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 59,91

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 5,5

Łączna liczba otrzymanych punktów – 65,41

Cena oferty wynosiła 6 264,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 2 klauzule

Zamawiający informuje, że nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.

Zamawiający zawiadamia również, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Poświętne 21.09.2015 r

Wszyscy wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy :

Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Poświętne"

MODYFIKACJA

treści SIWZ

Wójt Gminy Poświętne działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  oraz przedłuża termin składania ofert

Zakres modyfikacji jest następujący:

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest

Rozdział 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

10.14. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:

pełna nazwa wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

GMINA POŚWIĘTNE

ul. Akacjowa 4

26-315 Poświętne

„OFERTA – UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY POŚWIĘTNE– NIE OTWIERAĆ PRZED 22.09.2015. godz. 10:15.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia winno być:

10.14. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:

pełna nazwa wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

GMINA POŚWIĘTNE

ul. Akacjowa 4

26-315 Poświętne

„OFERTA – UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY POŚWIĘTNE– NIE OTWIERAĆ PRZED 23.09.2015. godz. 10:15.


2. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

11.1. Oferty należy składać do dnia 22.09.2015 r do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne - sekretariat. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy);

11.5. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Poświętne – Sala Narad Budynek B. w dniu 22.09.2015 r godz. 10:15

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia winno być:

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

11.1. Oferty należy składać do dnia 23.09.2015 r do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne - sekretariat. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy);

11.5. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Poświętne – Sala Narad Budynek B. w dniu 23.09.2015 r godz. 10:15

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Wójt Gminy Poświętne

Michał Franas


Numer ogłoszenia: 245914 - 2015; data zamieszczenia: 21.09.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 239132 - 2015 data 14.09.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, fax. 044 7564034.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne


Poświętne, dnia 18 września 2015 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Poświętne

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

W odniesieniu do klauzuli miejsc ubezpieczenia prosimy o doprecyzowanie, że Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczenia lokalizację pod warunkiem, że spełnia ona minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń określone przepisami prawa.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2:

W odniesieniu do klauzuli miejsc ubezpieczenia prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości maksymalnie 3 000 000,00 PLN na jedną placówkę. W przypadku gdy zaproponowany limit jest dla Zamawiającego niewystarczający prosimy o zaproponowanie innego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

Prosimy o wyłączenie z zakresu klauzuli warunków i taryf ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 5:

W odniesieniu do definicji czystej straty finansowej prosimy o zastosowanie dodatkowych wyłączeń tj. szkód związanych z działalnością bankową lub ubezpieczeniową, leasingową, księgową lub finansową, pośredników turystycznych i organizatorów turystyki, polegając na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, pracach budowlanych lub montażowych, kontroli wycenie, kosztorysowaniu oraz szkód związanych ze stosunkiem pracy; związanych z wszelkiego rodzaju płatnościami; powstałych w wyniku utraty pieniędzy, dokumentów, papierów wartościowych oraz w związku z odpowiedzialnością z tytułu sprawowania funkcji członka władz spółki kapitałowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku czystych strat finansowych Ubezpieczyciel nie odpowiada również za szkody związane z działalnością:

- polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu,

- bankową lub ubezpieczeniową,

- leasingową,

- dotyczącą przetwarzania danych, instalacji oraz błędnym funkcjonowaniem oprogramowania,

- księgową lub finansową,

- związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności,

- powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych,

- związane ze stosunkiem pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza dla :

- bankową lub ubezpieczeniową,

- leasingową,

- dotyczącą przetwarzania danych, instalacji oraz błędnym funkcjonowaniem oprogramowania.

Pytanie 7:

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie, że pokazy sztucznych ogni będą przeprowadzane przez jednostki profesjonalnie zajmujące się tego rodzaju działalnością.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 11:

Prosimy o wskazanie łącznej wartości dróg znajdujących się w zarządzie Zamawiającego

Odpowiedź:

Drogi są ubezpieczone na pierwsze ryzyko na 500 000 zł.

Pytanie 12:

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia dewastacji wyłączone są wartości pieniężne

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 13:

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia kradzieży zwykłej wyłączone są wartości pieniężne.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 14:

Prosimy o informację jaki % dróg został wyremontowany w ubiegłym roku

Odpowiedź:

W ubiegłym roku wyremontowano 3,9% dróg

Pytanie 15:

W odniesieniu do przedstawionej szkodowości prosimy o informacje czy dotyczy ona zakresu analogicznego z obecnie wnioskowanym (w szczególności zakres ubezpieczenia, franszyzy/udziały własne, przedmiot ubezpieczenia). W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź:

Tak dotyczy zakresu analogicznego do wnioskowanego.

Pytanie 16:

Prosimy o dopisanie do ISTOTNYCH DLA STRON POSTANOWIEŃ w punkcie 4 i 7 „za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy"

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie 17:

Prosimy o wykreślenie z § 10 ust 1 wzoru umowy ostatniego wyróżnika: „Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych w § 4 umowy".

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie 18:

Prosimy o przeniesienie klauzuli uznania okoliczności do zbioru klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie 19:

Prosimy, aby klauzula rzeczoznawców nie miała zastosowania do OC.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie 20:

Prosimy o potwierdzenie że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 21:

Prosimy o potwierdzenie, że katalog wyłączeń w definicji czystej straty finansowej nie jest katalogiem zamkniętym i że będą miały zastosowanie ogólne wyłączenie zawarte w OWU Wykonawcy (np. wina umyślna, terroryzm, itp.)

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkód w mieniu, na osobie oraz czystych strat finansowych powstałych w związku z wykonywaniem zadań publicznych zgodnie z art. 417 i 417¹ KC, Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,

- które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,

- wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,

- powstałe w wyniku niewypłacalności,

- wynikłe z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 22:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód obejmowanych obowiązkowym ubezpieczeniem OC zarządcy nieruchomości

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 23:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 24:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Jeżeli zakres ochrony obejmuje wcześniej wymienione działalności prosimy o ich wyłączenie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 25:

Prosimy o przeniesienie klauzuli wyłączenia mienia z eksploatacji do zbioru klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.


Poświętne, dnia 17 września 2015 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dot.

„Ubezpieczenie mienia Gminy Poświętne"

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udzielam odpowiedzi na zapytania Wykonawców, przesłane Gminie Poświętne.

 Pytanie 1:

Wnosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosowane przez ubezpieczyciela i dołączone do oferty przetargowej. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2:

Prosimy o informację czy załączona szkodowość uwzględniała jakieś franszyzy, jeśli tak to jaki i w jakiej wysokości (z podziałem na rodzaje ubezpieczeń).

Odpowiedź:

W poprzednim przetargu nie było wprowadzonych franszyz wobec tego nie ma żadnych potrąceń w odszkodowaniach.

Pytanie 3:

Na jaki dzień podana jest szkodowość w SIWZ. Czy szkodowość uległa zmianie? Prosimy o uaktualnienie według danych bieżących.

Odpowiedź:

Szkodowość została podana na 31.08.2015 r. Szkodowość nie uległa zmianie.

Pytanie 4:

Prosimy o podanie ilości i wartości szkód za lata 2010 i 2011.

Odpowiedź:

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie podać informacji na temat szkód w podanych latach.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie iż podana przez Zamawiającego aktualna szkodowość oznacza brak:

-jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego na dzień dzisiejszy,

-brak jakichkolwiek innych okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.

-jeśli jest inaczej prosimy o podanie bliższych informacji o roszczeniach / okolicznościach, o których mowa powyżej

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6:

Prosimy o informację czy w ostatnich trzech latach ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia był taki sam/zbliżony jak obecnie wnioskowany, jeżeli nie, prosimy o wskazanie jakie mienie, ryzyka, klauzule nie były objęte ochroną oraz czy w odniesieniu do takiego mienia, ryzyk, klauzul miały miejsce zdarzenia/ szkody, jakie i o jakiej wartości (z podziałem na rodzaje ubezpieczeń).

Odpowiedź:

W ostatnich trzech latach zakres ubezpieczenia był zbliżony do obecnie wnioskowanego. Jedynie ilość i zakres klauzul uległ zmianie.

Pytanie 7:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy w ostatnich 36 miesiącach Zamawiający otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora. Jeśli tak, udostępnienie właściwego dokumentu przez przesłanie do potencjalnych wykonawców lub zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego, wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których Zamawiający nie będzie wdrażał i z jakiego powodu.

Odpowiedź:

Zamawiający w w/w okresie nie otrzymał wytycznych itp. od instytucji, o których mowa w zapytaniu.

Pytanie 8:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy wśród mienia mającego podlegać ubezpieczeniu znajdują się pozycje obecnie nie ubezpieczane. Jeśli tak, prosimy o wskazanie tego mienia oraz podanie wartości szkód (strat materialnych) w tym mieniu w ostatnich 36 miesiącach.

Odpowiedź:

Wskazane pozycje były ubezpieczane w poprzednim przetargu.

Pytanie 9:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy podstawowe elementy SIWZ są takie, jakie w umowie (umowach) obowiązującej w ostatnich 36 miesiącach. Podanie do wiadomości ewentualnych różnic. Za podstawowe elementy uważa się:

- zakres ubezpieczenia, w tym klauzule obligatoryjne i fakultatywne,

- przedmioty ubezpieczenia, bez uwzględniania takich, których wartość jednostkowa według SIWZ nie przekracza 1.000.000,00 PLN,

- łączna suma ubezpieczenia mienia, z tolerancją do 10%,

- wysokość i rodzaj franszyz redukcyjnych.

- miejsca ubezpieczenia, bez uwzględniania takich, w których suma ubezpieczenia według SIWZ nie przekracza 1.000.000,00 PLN.

Wnosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta?

Odpowiedź:

Wszelkie podstawowe elementy nie odbiegają od tych z poprzedniej umowy oprócz ilość i treść klauzul.

Obiekty budowlane są poddawane okresowym przeglądom zgodnie z przepisami.

Pytanie 10:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a protokoły są w posiadaniu zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z przepisami.

Pytanie 11:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy protokoły lub inne właściwie dokumenty sporządzone po przeglądach na podstawie Prawa budowlanego lub innego aktu normatywnego (ustawy lub rozporządzenia) zawierają adnotacje o stanach nieprawidłowych. Jeśli tak, udzielenie informacji o dacie i treści wpisu, jakiego obiektu dotyczy, oraz jakie i kiedy podjęto działania w celu doprowadzenia obiektu do stanu prawidłowego.

Wnosimy o udzielenie informacji, czy występują budynki lub budowle o stopniu zużycia technicznego przekraczającym 50%. Jeśli tak, udzielenie informacji o adresie lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego obiektu, ile konkretnie wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu technicznego i w jakim zakresie.

Odpowiedź:

1. Brak jest informacji o stanach nieprawidłowych.

2. Nie występują budynki o zużyciu przekraczającym 50%.

Pytanie 12:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy ubezpieczeniu mają podlegać budynki nieużytkowane, pustostany. Jeśli tak, podanie do wiadomości adresu lokalizacji, sumy ubezpieczenia budynku, stosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, jakiego rodzaju mienie znajduje się wewnątrz budynku i czy ma stanowić przedmiot ubezpieczenia (też sumy ubezpieczenia tego mienia), od kiedy (rok, miesiąc) budynki nie są użytkowane, sposobu i częstotliwości sprawdzania przez Zamawiającego nienaruszalności budynku i posesji przez osoby nieuprawnione, jaki jest stan techniczny, a także wskazanie powodu nie użytkowania i zamierzeń Zamawiającego w odniesieniu do tego budynku.

Odpowiedź:

Wszelkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia są użytkowane i nie ma pustostanów.

Pytanie 13:

Prosimy o możliwość ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do pustostanów do zakresu FLEXA: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź:

Do ubezpieczenia nie są zgłoszone pustostany. Nie ma konieczności ograniczania zakresu.

Pytanie 14:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność. Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy naruszają konstrukcję nośną obiektu lub konstrukcję dachu.

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 15:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy w ostatnich 20 latach w obecnie zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe oraz szkody w wyniku podniesienia się wód gruntowych, oraz czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak prosimy o podanie informacji w którym roku nastąpiła powódź, adresu lokalizacji, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości, oraz jakie podjęto działania prewencyjne mające zapobiec takim szkodom w przyszłości.

Odpowiedź:

W ostatnich 20 latach nie wystąpiły w/w szkody.

Pytanie 16:

Czy wystąpiły sytuacje zagrożenia powstaniem szkody powodziowej, bez jej fizycznego wystąpienia. Jeśli tak, udzielenie informacji o wysokości poniesionych kosztów, przede wszystkim na zabezpieczenie mienia przed zalaniem wodami powodziowymi.

Odpowiedź:

Nie wystąpiły sytuacje zagrożenia mogące skutkować powstaniem szkody powodziowej.

Pytanie 17:

Prosimy o przeniesienie z postanowień dodatkowych do katalogu klauzul fakultatywnych zapisu o automatycznym odtworzeniu sum ubezpieczenia w odniesieniu do sum ubezpieczenia określonych na pierwsze ryzyko oraz określonych limitów odpowiedzialności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18:

Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego – prosimy o uwzględnienie zapisu : „o ile na rachunku bankowym znajdowała się odpowiednia ilość środków pieniężnych"

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 19:

Klauzula miejsc ubezpieczenia – wnosimy o dopisanie, że zabezpieczenia w nowej lokalizacji powinny spełniać obowiązujące przepisy prawa i nie być gorsze niż w lokalizacjach znanych Ubezpieczycielowi.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 20:

Klauzula warunków i taryf - wnosimy o dopisanie, że klauzula nie znosi postanowień art. 816 KC.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 21:

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – wnosimy o dopisanie, że dotyczy szkody, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na mocy postanowień umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22:

Klauzula katastrofy budowlanej – wnosimy o włączenie do treści klauzuli poniższego zapisu:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach, których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej , wynosi więcej niż:

1. 50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,

2. 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej

oraz w obiektach wyłączonych z eksploatacji,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23:

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – wnosimy o zapis, że dotyczy ona wyłącznie prowadzenia robót budowlano-montażowych, które nie wymagają pozwolenia na budowę.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 24:

Klauzula 45 aktów terroryzmu – wnosimy o akceptację wyłączenia szkód powstałych wskutek:

- skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego,

- działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25:

Klauzula szkód estetycznych – wnosimy o dopisanie że nie dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26:

Wnosimy o potwierdzenie, że koszty zabezpieczenia sprzętu przed szkodą, akcji ratowniczej pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 27:

Wnosimy o informację czy limity podane w klauzulach / zakresie ubezpieczenia są wspólne czy odrębne dla wskazanych w nich ryzyk, czy są wspólne dla wszystkich jednostek objętych zamówieniem i czy odnoszą się do rocznego okresu ub. jeżeli nie podano oraz potwierdzenie, że w przypadku wystawienia dla każdej jednostki polisy – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - limity określone w SIWZ są wspólne dla wszystkich jednostek Zamawiającego

Odpowiedź:

Limity są wspólne dla wymienionych ryzyk i wszystkich jednostek i odnoszą się do rocznego okresu ubezpieczenia.

Pytanie 28:

Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, nie ma takiego mienia w posiadaniu.

Pytanie 29:

W kontekście zapisu „Ryzykiem dewastacji objęte są również elementy budynków oraz lokali którymi zarządza Zamawiający" wnosimy o informację jakimi budynkami i lokalami zarządza Zamawiający (wartość, lokalizacja, przeznaczenie).

Odpowiedź:

Zamawiający zarządza budynkami i lokalami wykazanymi w tabeli z wykazem mienia.

Pytanie 30:

Prosimy o bliższe informacje na temat obiektu „świetlica w Brudzewicach": czy jest użytkowany, jakie posiada zabezpieczenia przeciwpożarowe, przeciwkradzieżowe? Czy przeprowadzane były remonty – jakie i kiedy?

Odpowiedź:

Budynek zmodernizowany w roku 2014, użytkowany przez mieszkańców sołectwa, posiada na wyposażeniu typowe gaśnice przeciwpożarowe oraz chroniony systemem alarmowym.

Pytanie 31:

Prosimy o informacje jaka jest ilość, wartość oraz wiek sprzętu elektronicznego ubezpieczonego od ognia i innych zdarzeń losowych a nie ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź:

Sprzęt jest starszy niż pięć lat. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie podać takich informacji.

Pytanie 32:

„Koszty usunięcia następstw zalania np. odgrzybianie, koszty dezynsekcji i dezynfekcji" – prosimy o wyłączenie zapisu z zakresu ubezpieczenia, gdyż zdarzenie to nie ma charakteru szkody nagłej, niespodziewanej oraz niezależnej od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33:

Czy w ostatnich 3 latach wystąpiły szkody z w/w tytułu (koszty usunięcia następstw zalania), które nie były objęte ubezpieczeniem?

Odpowiedź:

W ostatnich trzech latach nie wystąpiły w/w szkody.

Pytanie 34:

Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia infrastruktury drogowej z wszystkich ryzyk do ryzyk nazwanych określonych w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35:

Kradzież zwykła prosimy o wprowadzenie obowiązku natychmiastowego poinformowania o szkodzie Policji oraz o potwierdzenie, że ochrona nie dotyczy gotówki oraz wartości pieniężnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na natychmiastowe informowanie Policji w momencie stwierdzenia szkody oraz potwierdza wyłączenie gotówki i wartości pieniężnych.

Pytanie 36:

Prosimy o ograniczenie limitu dla kradzieży zwyklej do 5 tys. zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 37:

Wnosimy o wyłączenie ochrony za szkody w danych znajdujących się w pamięci ulotnej jednostki centralnej sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38:

Wnosimy o informację o aktualnych zabezpieczeniach p. przepięciowych sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź:

Aktualne zabezpieczenia to listy przeciwprzepięciowe i upsy.

Pytanie 40:

Wnosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 41:

Wnosimy o potwierdzenie, że sprzęt jest konserwowany zgodnie z zaleceniem/ instrukcją producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 42:

Dodatek nr 3 pkt C Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - wnosimy o potwierdzenie, że obowiązują wyłączenia odpowiedzialności wymienione w OWU ubezpieczyciela chyba, że dane ryzyko/ koszty wyraźnie zostały włączone do zakresu pokrycia przez Zamawiającego w SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 43:

Dodatek nr 3 pkt C Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej, odgruzowywania, wyburzania i inne mogące powstać w związku z przeprowadzaniem akcji ratowniczej i innego rodzaju interwencji – wnosimy o wykreślenie zapisu: „ (dotyczy także sytuacji, gdy zdarzenie objęte ubezpieczeniem nie wystąpiło, a interwencja upoważnionych służb była uzasadniona)"

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44:

Wnosimy o informację nt. częstotliwości archiwizacji danych na kopiach zapasowych w formie elektronicznej i miejsca ich przechowywania/ sposobu zabezpieczenia

Odpowiedź:

Archiwizacja codzienna, kopie zabezpieczone w metalowej szafie

Pytanie 45:

Czy Zamawiający akceptuje możliwość włączenia klauzuli IT, nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących poza OWU wykonawcy:

Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących

Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w nośnikach obrazu (np. bębnach selenowych) w urządzeniach fotokopiujących.

W razie szkody powstałej wskutek pożaru lub kradzieży z włamaniem odszkodowanie będzie wypłacone na podstawie wartości nowego zamiennika (wg wartości odtworzeniowej).

Odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku innych zdarzeń objętych ochroną będzie obniżone proporcjonalnie do liczby kopii już wykonanych na dzień powstania szkody (wg stanu zużycia), jako stosunek liczby kopii wykonanych do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta danego sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46:

Prosimy o potwierdzenie, iż brak szkód oznacza:

- brak jakichkolwiek roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego,

- brak jakichkolwiek okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 47:

Prosimy o podanie liczby pracowników.

Odpowiedź:

Jest 79 pracowników we wszystkich jednostkach.

Pytanie 48:

Wnosimy o wykreślenie zapisu pkt 7 Zakres ubezpieczenia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dotyczącego odtworzenia sumy gwarancyjnej w czasie trwania umowy ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 49:

Zwracamy się z prośba o zmianę zapisu w klauzuli nr 2 - Klauzula odstąpienia od prawa do regresu w punkcie I. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY; KLAUZULE OBLIGATORYJNIE WŁĄCZONE DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA na zapis:

Klauzula odstąpienia od prawa do regresu - Ubezpieczyciel zrzeka się prawa do regresu w stosunku do osób, za które Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez te osoby. Zrzeczenie się prawa do regresu nie ma zastosowania, gdy osoby te wyrządziły szkodę umyślnie. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyjątkiem obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 50:

Zwracamy się z prośba o zmianę zapisu w klauzuli nr 24 - Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie w punkcie I. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY; KLAUZULE OBLIGATORYJNIE WŁĄCZONE DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA na zapis:

Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody. Przepisy art. 818 § 3 Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyjątkiem ubezpieczenia KR posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 51:

Zwracamy się z prośba o zmianę zapisu w klauzuli nr 41 - Klauzula likwidacji drobnych szkód w punkcie I. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY; KLAUZULE FAKULTATYWNE dotyczącego punktu 2 w brzmieniu:

W odniesieniu do szkód z AUTO CASCO rozliczenie kosztów naprawy następować będzie bezgotówkowo pomiędzy Ubezpieczycielem a warsztatem, w którym naprawiany był pojazd. Podstawę rozliczenia stanowić będą faktury przedstawione przez warsztat. Naprawy pojazdów odbywać będą się w warsztatach wskazanych przez Ubezpieczającego. Ubezpieczyciel zobowiązuje się akceptować przy wypłacie odszkodowania stawki roboczogodzin i ceny części zamiennych obowiązujące w warsztatach wskazanych przez Ubezpieczającego.

na zapis:

W odniesieniu do szkód z AUTO CASCO rozliczenie kosztów naprawy następować będzie bezgotówkowo pomiędzy Ubezpieczycielem a warsztatem, w którym naprawiany był pojazd. Podstawę rozliczenia stanowić będą faktury przedstawione przez warsztat. Naprawy pojazdów odbywać będą się w warsztatach wskazanych przez Ubezpieczającego. Ubezpieczyciel zobowiązuje się akceptować przy wypłacie odszkodowania stawki roboczogodzino (o ile nie przekracza maksymalnej stawki za roboczogodzinę, która nie może przekroczyć średniej stawki za 1 roboczogodzinę ustalonej przez firmę ubezpieczeniową na podstawie stawek stosowanych przez warsztaty naprawcze z województwa, na terenie którego przeprowadzona była naprawa pojazdu) i ceny części zamiennych obowiązujące w warsztatach wskazanych przez Ubezpieczającego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 52:

Zwracamy się z prośba o zmianę zapisu w klauzuli nr 46 - Klauzula zgłaszania szkód w punkcie I. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY; KLAUZULE FAKULTATYWNE na zapis:

zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyjątkiem ubezpieczenia KR posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 53:

Zwracamy się z prośba o zmianę zapisu w Części II Zamówienia D. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE pkt 2 Zakres ubezpieczenia - Ubezpieczenie uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR na zapis:

- uszkodzenia przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji, pożaru, wybuchu, pioruna, upadku statku powietrznego, huraganu, zatopienia, deszczu nawalnego, gradu, powodzi, lawiny, osuwania się i zapadania ziemi, oraz nagłe działanie innych sił przyrody z wyłączeniem szkód polegające na uszkodzeniu silnika wskutek zassania wody podczas jego pracy lub próby uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie zagrożenie

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54:

Zwracamy się z prośba o zmianę zapisu w Części II Zamówienia D. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE pkt 2 Zakres ubezpieczenia - Ubezpieczenie uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR na zapis:

- spowodowane przez załadowany i przewożony ładunek lub bagaż z wyłączeniem szkód powstałych wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku, bagażu,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 55:

Proszę o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych.

Odpowiedź:

Wskazane lokalizacje nie znajdują się na terenach zalewowych.

Pytanie 56:

Proszę o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach osuwiskowych.

Odpowiedź:

Wskazane lokalizacje nie znajdują się na terenach osuwiskowe.

Pytanie 57:

Proszę o informację czy od 1996 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia wystąpiła powódź.

Odpowiedź:

Od roku 1996 na terenach wskazanych nie wystąpiła powódź.

Pytanie 58:

Proszę o informację czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki.

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 59:

Proszę o informację czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności.

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 60:

Proszę o informację czy do ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to proszę wskazać, które to budynki.

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 61:

Proszę o informację czy w konstrukcji któregokolwiek budynku znajdują się płyty warstwowe z palnym wypełnieniem (m.in. poliuretan, styropian) ?

Odpowiedź:

TAK – zewnętrzne ocieplenie ścian.

Pytanie 62:

Prosimy o uzupełnienie w wykazie pojazdów danych w kolumnie „liczba miejsc", we wszystkich przypadkach, w których zawarte ma być ubezpieczenie NNW;

Odpowiedź:

Liczba miejsc:

Star EOP56FR – 6

Star EOPH433 – 6

FS-Lublin EOPP550 – 6

Star EOPP725 – 6

Ursus EOPT343 – 1

Star EOP06C5 – 6

Case EOP04KY - 1

Pytanie 63:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 23.09.2015 r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 64:

Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody mające charakter czystej straty finansowej nie obejmuje zdarzeń powstałych wskutek: niedotrzymanie terminów, kar umownych, przekroczenia kosztorysów, wynikające z działalności reklamowej, związanych z dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania informatycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.


Poświętne: Ubezpieczenie mienia Gminy Poświętne

Numer ogłoszenia: 239132 - 2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poświętne , ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, faks 044 7564034.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poswietne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia Gminy Poświętne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma imienna i bezimienna), ubezpieczeń komunikacyjnych w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Gmina Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne 2. Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Główna 40, 26-315 Poświętne 3. Szkoła Podstawowa w Dębie, Dęba 80, 26-315 Poświętne 4. Gminny Ośrodek Kultury, ul. Główna 40, 26-315 Poświętne 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne 6. Szkoła Podstawowa w Brudzewicach, Brudzewice Kolonia 59, 26-315 Poświętne 7. Zespół Szkół Samorządowych w Poświętnem, ul. Szkolna 2A, 26-315 Poświętne oraz jednostki OSP i sołectwa. UWAGA: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dodatku nr 3 - Program Ubezpieczenia.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

W przypadku wzrostu majątku w okresie trwania umowy, zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek, nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym, proporcjonalnie do okresu rzeczywiście udzielanej ochrony, wg systemu pro rata temporis.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-3, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.09.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i posiada zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej; Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 6.1.1.SIWZ) oraz dokumentu (punkt 6.1.2. SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 6.1.1 SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 6.1.1 SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 6.1.1 SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 6.1.1 SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

6.3.1. Ogólne (szczególne) warunki wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia. Oświadczenie o posiadaniu statutu przewidującego możliwość ubezpieczenia podmiotów nie będących członkiem towarzystwa - dotyczy Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych wg wzoru określonego w dodatku nr 1 do SIWZ (str. 10).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony Formularz ofertowy podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wg wzoru określonego w dodatku nr 1 do SIWZ (str. 1-5).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 80

2 - Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 20

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie: 1. zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; 2. zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia; 3. zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji; 4. rozszerzenie zakresu ubezpieczenia; 5. korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 6. zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych, 7. zmiany korzystne dla Zamawiającego, w tym zmniejszenie stawek/składek, 8. zmiany w wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, które mogą nastąpić w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W sytuacji wystąpienia powyższych okoliczności Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z wejścia w życie przepisów zmieniających. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany na kalkulację ceny ofertowej. - zmiana wynagrodzenia nastąpi na podstawie aneksu; - zmiana umowy skutkuje zmiana wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy. Warunki zmian: a) inicjowanie zmian - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy; b) uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia; c) forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poswietne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I Zamówienia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenia wspólne: -Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, -Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Ubezpieczenia indywidualne: -Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, -Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych,.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.09.2018.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80

2. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II zamówienia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.09.2018.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80

2. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 20

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III Zamówienia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma bezimienna), Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma imienna)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.21.00-3.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90

2. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 10

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (SIWZ 2015_ubezpieczenie.doc)SIWZ 714 kB1552015-09-14 11:46
Pobierz plik (załączniki 2 do SIWZ_ubezpieczenia.xls)Załącznik Nr 2 do SIWZ 76 kB2472015-09-14 11:46

Poświętne, dnia 10.08.2015 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

nr 271.3.2015 w trybie przetargu nieograniczonego

na „Przewóz uczniów do i z Zespołu Szkół Samorządowych w roku szkolnym 2015/2016 na terenie Gminy Poświętne na podstawie zakupu biletów miesięcznych"

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

Wójt Gminy Poświętne działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przewóz uczniów do i z Zespołu Szkół Samorządowych w roku szkolnym 2015/2016 na terenie Gminy Poświętne na podstawie zakupu biletów miesięcznych" przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

UZASADNIENIE

W dniu 14.07.2015 r. do Urzędu Gminy Poświętne wpłynęła trzy oferty na zadanie Przewóz uczniów do i z Zespołu Szkół Samorządowych w roku szkolnym 2015/2016 na terenie Gminy Poświętne na podstawie zakupu biletów miesięcznych" Odrzucono ofertę:

Nr 2 Wykonawcy F.U.H EKO – STAMAR Stanisław Marczak, ul. Zachodnia 19, 26-200 Końskie z powodu rażąco niskiej ceny

W wyniku oceny ofert w kryteriach cena i termin płatności wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy MOTO-TRANS sp. z o.o, ul. Kolejowa 3, 26-340 Drzewica

W dniu 10.08.2015 r komisja przetargowa przedkładając do zatwierdzenia protokół z przetargu Wójtowi Gminy stwierdziła że oferta wybranego wykonawcy t.j. firmy MOTO-TRANS sp. z o.o, ul. Kolejowa 3, 26-340 Drzewica została nie podpisana.

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagał że oferta musi zostać złożona w formie pisemnej. Zgodnie z art. 78 Kodeksu Cywilnego brak podpisu pod formularzem oferty powoduje stan że nie można jej uznać za ofertę złożoną w formie pisemnej. Reasumując powyższe należy stwierdzić że oferta firmy MOTO-TRANS sp. z o.o, ul. Kolejowa 3, 26-340 Drzewica wypełnia dyspozycję art. 93 ust.1 pkt.7 PZP.

Zamawiający unieważnia postępowanie z uwagi na fakt że oferta posiada wadę uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

Poświętne, dnia 10.08.2015 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

nr 271.3.2015 w trybie przetargu nieograniczonego

na „Przewóz uczniów do i z Zespołu Szkół Samorządowych w roku szkolnym 2015/2016 na terenie Gminy Poświętne na podstawie zakupu biletów miesięcznych"

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

Wójt Gminy Poświętne działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przewóz uczniów do i z Zespołu Szkół Samorządowych w roku szkolnym 2015/2016 na terenie Gminy Poświętne na podstawie zakupu biletów miesięcznych" przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

UZASADNIENIE

W dniu 14.07.2015 r. do Urzędu Gminy Poświętne wpłynęła trzy oferty na zadanie Przewóz uczniów do i z Zespołu Szkół Samorządowych w roku szkolnym 2015/2016 na terenie Gminy Poświętne na podstawie zakupu biletów miesięcznych" Odrzucono ofertę:

Nr 2 Wykonawcy F.U.H EKO – STAMAR Stanisław Marczak, ul. Zachodnia 19, 26-200 Końskie z powodu rażąco niskiej ceny

W wyniku oceny ofert w kryteriach cena i termin płatności wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy MOTO-TRANS sp. z o.o, ul. Kolejowa 3, 26-340 Drzewica

W dniu 10.08.2015 r komisja przetargowa przedkładając do zatwierdzenia protokół z przetargu Wójtowi Gminy stwierdziła że oferta wybranego wykonawcy t.j. firmy MOTO-TRANS sp. z o.o, ul. Kolejowa 3, 26-340 Drzewica została nie podpisana.

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagał że oferta musi zostać złożona w formie pisemnej. Zgodnie z art. 78 Kodeksu Cywilnego brak podpisu pod formularzem oferty powoduje stan że nie można jej uznać za ofertę złożoną w formie pisemnej. Reasumując powyższe należy stwierdzić że oferta firmy MOTO-TRANS sp. z o.o, ul. Kolejowa 3, 26-340 Drzewica wypełnia dyspozycję art. 93 ust.1 pkt.7 PZP.

Zamawiający unieważnia postępowanie z uwagi na fakt że oferta posiada wadę uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

Poświętne, 03.08.2015 r.

 

 

Wszyscy wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o odrzuceniu oferty

 

Dotyczy postępowania: „Przewóz uczniów do i z Zespołu Szkół Samorządowych w roku szkolnym 2015/2016 na terenie Gminy Poświętne na podstawie zakupu biletów miesięcznych”

 

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy:

MOTO-TRANS sp. z o.o, ul. Kolejowa 3, 26-340 Drzewica, oferta przedstawia cenę: 82 455,10 zł brutto za realizację całego zamówienia. Oferowany termin płatności– 30 dni

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ

Odrzucono ofertę:

Nr 2 Wykonawcy F.U.H EKO – STAMAR Stanisław Marczak, ul. Zachodnia 19, 26-200 Końskie.

Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty w/w Wykonawcy

Podstawą odrzucenia oferty Wykonawcy jest art. 90 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) (Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.). Wykonawca po uwzględnieniu wszelkich okoliczności mających wpływ na ustalenie wartości ceny za usługi, będące przedmiotem przetargu nie oponuje stwierdzeniu że oferta spełnia przesłanki do uznania iż zawiera rażąco niską cenę i jako taka podlega odrzuceniu.

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

w zł

Oferowany termin płatności w dniach

Liczba punktów w kryterium „cena”

Liczba punktów

w kryterium „Termin płatności”

Punktacja

ogółem

1

MOTO – TRANS sp. z o.o.

ul. Kolejowa 3

26-340 Drzewica

82 455,10

30

96,00

4,00

100,00

2

F.U.H. EKO-STAMAR

Stanisław Marczak

ul. Zachodnia 19

26-200 Końskie

Oferta odrzucona na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 3 PZP

3

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Opocznie

Sp. z o.o.

ul. Janasa 27, 26-300 Opoczno

148 246,80

30

53,40

4,00

57,40

Zamawiający informuje, że umowa sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 PZP

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy że wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy

Dotyczy postępowania:

„Przewóz uczniów do i z Zespołu Szkół Samorządowych w roku szkolnym 2015/2016 na terenie Gminy Poświętne na podstawie zakupu biletów miesięcznych"

MODYFIKACJA

treści SIWZ

Wójt Gminy Poświętne działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na . „Przewóz uczniów do i z Zespołu Szkół Samorządowych w roku szkolnym 2015/2016 na terenie Gminy Poświętne na podstawie zakupu biletów miesięcznych"

Zakres modyfikacji jest następujący:

Rodział III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

1. Przedmiotem zamówienia jest przewóz uczniów do i z Zespołu Szkół Samorządowych na terenie Gminy Poświętne w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie zakupu biletów miesięcznych oraz bezpłatnych przejazdów dla opiekunów Zamawiającego wyznaczonych do sprawowania opieki podczas dowozu i odwozu uczniów

2. Zamawiający w celu zapewnienia bezpieczeństwa zapewni opiekuna, który będzie pełnił opiekę nad dziećmi w autobusie na wskazanej trasie.

3. W związku z prowadzonymi pracami przy przebudowie drogi wojewódzkiej 726, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zmianę w organizacji ruchu w tym planowany objazd ze szczególnym uwzględnieniem przejazdu pod linią kolejową (gabaryty pojazdu) oraz czas tego objazdu. Dotyczy uczniów dowożonych i odwożonych do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem z miejscowości Dęba, Dęborzeczka, Buczek.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:

załączniku nr 8 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

5. Szacunkowa łączna liczba dzieci, które korzystać będą z przewozu wynosi 169 uczniów . Liczby uczniów są wielkościami prognozowanymi i mogą się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych i nieprzewidzianych w organizacji roku szkolnego (np. skrócenie lekcji, zamknięcie szkoły, rekolekcje oraz inne imprezy szkolne). Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego.

6. Przewozy mogą być dokonywane środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy „Prawo o ruchu drogowym" i innych przepisach związanych z przewozem osób. Przy dowożeniu uczniów kursami ogólnodostępnymi Wykonawca musi uruchomić w razie potrzeby dodatkowe kursy, aby zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki w czasie przewozu – każdy dowożony uczeń musi mieć zapewnione miejsce siedzące.

7. W przypadku awarii autobusu Wykonawca podstawi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 godziny od powstania awarii, autobusu spełniającego właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku niemożności zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego.

8. Ze względu na różne kierunki dojazdu dzieci do szkoły oraz różne odległości występujące pomiędzy poszczególnymi miejscowościami przedstawionymi w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest do podania jednej uśrednionej ceny biletu miesięcznego dwustronnego (dowóz i odwóz).

9. Niniejsza umowa nie wyłącza prawa Wykonawcy do świadczenia usług transportowych w formie regularnych przewozów pasażerskich w stosunku do innych osób, poza godzinami wykonywania zamawianych usług, na utworzonych liniach komunikacyjnych, przy uwzględnieniu pierwszeństwa przejazdu uczniów na podstawie biletów miesięcznych.

10. Składający ofertę zobowiązany jest przyjąć, zaakceptować i wypełnić następujące warunki wykonania zamówienia dotyczące bezpieczeństwa transportu dzieci przewozami szkolnymi:

a. przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1173 ze zm.);

b. bezwzględne przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.), a w szczególności:

c. dowożenie uczniów autobusami sprawnymi technicznie i dopuszczonymi do ruchu według przepisów o ruchu pasażerskim;

d. zabezpieczenie w przypadku awarii autobusu kursowego, pojazdu zastępczego spełniającego ww. wymagania techniczne;

e. posiadać zawarte ubezpieczenie OC i NW pojazdów służących do wykonywania zamówienia.

11. Nomenklatura CPV: 60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW punkt 1.2 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi transportowej (u jednego zamawiającego) w zakresie przewozu osób autobusem o wartości zamówienia min. 50.000,00 PLN brutto,

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy otrzymuje nowe brzmienie

W związku z powyższym Zamawiający publikuje SIWZ wraz z załącznikami w nowym brzmieniu

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: 14.07.2015 r godzina 10:00

Termin otwarcia ofert: 14.07.2015 r godzina 10:15

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona


Numer ogłoszenia: 167024 - 2015; data zamieszczenia: 06.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 163866 - 2015 data 02.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, fax. 044 7564034.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przewóz uczniów do i z Zespołu Szkół Samorządowych na terenie Gminy Poświętne w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie zakupu biletów miesięcznych oraz bezpłatnych przejazdów dla opiekunów Zamawiającego wyznaczonych do sprawowania opieki podczas dowozu i odwozu uczniów 2. Zamawiający w celu zapewnienia bezpieczeństwa zapewni opiekuna, który będzie pełnił opiekę nad dziećmi w autobusie na wskazanej trasie. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: załączniku nr 8 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 4. Szacunkowa łączna liczba dzieci, które korzystać będą z przewozu wynosi 169 uczniów . Liczby uczniów są wielkościami prognozowanymi i mogą się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych i nieprzewidzianych w organizacji roku szkolnego (np. skrócenie lekcji, zamknięcie szkoły, rekolekcje oraz inne imprezy szkolne). Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego. 5. Usługa świadczona będzie taborem Wykonawcy w oparciu o komunikację regularną specjalną na podstawie biletów miesięcznych, zgodnie z zasadami i obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności: ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13 ze zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1173 ze zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.). 6. W przypadku awarii autobusu Wykonawca podstawi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 godziny od powstania awarii, autobusu spełniającego właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku niemożności zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego. 7. Ze względu na różne kierunki dojazdu dzieci do szkoły oraz różne odległości występujące pomiędzy poszczególnymi miejscowościami przedstawionymi w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest do podania jednej uśrednionej ceny biletu miesięcznego dwustronnego (dowóz i odwóz). 8. Niniejsza umowa nie wyłącza prawa Wykonawcy do świadczenia usług transportowych w formie regularnych przewozów pasażerskich w stosunku do innych osób, poza godzinami wykonywania zamawianych usług, na utworzonych liniach komunikacyjnych, przy uwzględnieniu pierwszeństwa przejazdu uczniów na podstawie biletów miesięcznych. 9. Składający ofertę zobowiązany jest przyjąć, zaakceptować i wypełnić następujące warunki wykonania zamówienia dotyczące bezpieczeństwa transportu dzieci przewozami szkolnymi: a. przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1173 ze zm.); b. bezwzględne przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.), a w szczególności: c. dowożenie uczniów autobusami sprawnymi technicznie i dopuszczonymi do ruchu według przepisów o ruchu pasażerskim; d. zabezpieczenie w przypadku awarii autobusu kursowego, pojazdu zastępczego spełniającego ww. wymagania techniczne; e. posiadać zawarte ubezpieczenie OC i NW pojazdów służących do wykonywania zamówienia..

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest przewóz uczniów do i z Zespołu Szkół Samorządowych na terenie Gminy Poświętne w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie zakupu biletów miesięcznych oraz bezpłatnych przejazdów dla opiekunów Zamawiającego wyznaczonych do sprawowania opieki podczas dowozu i odwozu uczniów 2. Zamawiający w celu zapewnienia bezpieczeństwa zapewni opiekuna, który będzie pełnił opiekę nad dziećmi w autobusie na wskazanej trasie. 3. W związku z prowadzonymi pracami przy przebudowie drogi wojewódzkiej 726, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zmianę w organizacji ruchu w tym planowany objazd ze szczególnym uwzględnieniem przejazdu pod linią kolejową (gabaryty pojazdu) oraz czas tego objazdu. Dotyczy uczniów dowożonych i odwożonych do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem z miejscowości Dęba, Dęborzeczka, Buczek. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: załączniku nr 8 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 5. Szacunkowa łączna liczba dzieci, które korzystać będą z przewozu wynosi 169 uczniów . Liczby uczniów są wielkościami prognozowanymi i mogą się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych i nieprzewidzianych w organizacji roku szkolnego (np. skrócenie lekcji, zamknięcie szkoły, rekolekcje oraz inne imprezy szkolne). Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego. 6. Przewozy mogą być dokonywane środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych przepisach związanych z przewozem osób. Przy dowożeniu uczniów kursami ogólnodostępnymi Wykonawca musi uruchomić w razie potrzeby dodatkowe kursy, aby zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki w czasie przewozu - każdy dowożony uczeń musi mieć zapewnione miejsce siedzące. 7. W przypadku awarii autobusu Wykonawca podstawi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 godziny od powstania awarii, autobusu spełniającego właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku niemożności zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego. 8. Ze względu na różne kierunki dojazdu dzieci do szkoły oraz różne odległości występujące pomiędzy poszczególnymi miejscowościami przedstawionymi w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest do podania jednej uśrednionej ceny biletu miesięcznego dwustronnego (dowóz i odwóz). 9. Niniejsza umowa nie wyłącza prawa Wykonawcy do świadczenia usług transportowych w formie regularnych przewozów pasażerskich w stosunku do innych osób, poza godzinami wykonywania zamawianych usług, na utworzonych liniach komunikacyjnych, przy uwzględnieniu pierwszeństwa przejazdu uczniów na podstawie biletów miesięcznych. 10. Składający ofertę zobowiązany jest przyjąć, zaakceptować i wypełnić następujące warunki wykonania zamówienia dotyczące bezpieczeństwa transportu dzieci przewozami szkolnymi: a. przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1173 ze zm.); b. bezwzględne przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.), a w szczególności: c. dowożenie uczniów autobusami sprawnymi technicznie i dopuszczonymi do ruchu według przepisów o ruchu pasażerskim; d. zabezpieczenie w przypadku awarii autobusu kursowego, pojazdu zastępczego spełniającego ww. wymagania techniczne; e. posiadać zawarte ubezpieczenie OC i NW pojazdów służących do wykonywania zamówienia..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.

W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi transportowej (u jednego zamawiającego) w zakresie przewozu osób autobusem o wartości zamówienia min. 30.000,00 PLN brutto, - potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VII. 1.1). SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VII. 1.2). SIWZ;.

W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi transportowej (u jednego zamawiającego) w zakresie przewozu osób autobusem o wartości zamówienia min. 50.000,00 PLN brutto, - potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VII. 1.1). SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VII. 1.2). SIWZ;.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4 26-315 Poświętne.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4 26-315 Poświętne.


Poświętne: Przewóz uczniów do i z Zespołu Szkół Samorządowych w roku szkolnym 2015/2016 na terenie Gminy Poświętne na podstawie zakupu biletów miesięcznych

Numer ogłoszenia: 163866 - 2015; data zamieszczenia: 02.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poświętne , ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, faks 044 7564034.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poswietne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz uczniów do i z Zespołu Szkół Samorządowych w roku szkolnym 2015/2016 na terenie Gminy Poświętne na podstawie zakupu biletów miesięcznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przewóz uczniów do i z Zespołu Szkół Samorządowych na terenie Gminy Poświętne w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie zakupu biletów miesięcznych oraz bezpłatnych przejazdów dla opiekunów Zamawiającego wyznaczonych do sprawowania opieki podczas dowozu i odwozu uczniów 2. Zamawiający w celu zapewnienia bezpieczeństwa zapewni opiekuna, który będzie pełnił opiekę nad dziećmi w autobusie na wskazanej trasie. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: załączniku nr 8 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 4. Szacunkowa łączna liczba dzieci, które korzystać będą z przewozu wynosi 169 uczniów . Liczby uczniów są wielkościami prognozowanymi i mogą się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych i nieprzewidzianych w organizacji roku szkolnego (np. skrócenie lekcji, zamknięcie szkoły, rekolekcje oraz inne imprezy szkolne). Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego. 5. Usługa świadczona będzie taborem Wykonawcy w oparciu o komunikację regularną specjalną na podstawie biletów miesięcznych, zgodnie z zasadami i obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności: ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13 ze zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1173 ze zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.). 6. W przypadku awarii autobusu Wykonawca podstawi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 godziny od powstania awarii, autobusu spełniającego właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku niemożności zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego. 7. Ze względu na różne kierunki dojazdu dzieci do szkoły oraz różne odległości występujące pomiędzy poszczególnymi miejscowościami przedstawionymi w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest do podania jednej uśrednionej ceny biletu miesięcznego dwustronnego (dowóz i odwóz). 8. Niniejsza umowa nie wyłącza prawa Wykonawcy do świadczenia usług transportowych w formie regularnych przewozów pasażerskich w stosunku do innych osób, poza godzinami wykonywania zamawianych usług, na utworzonych liniach komunikacyjnych, przy uwzględnieniu pierwszeństwa przejazdu uczniów na podstawie biletów miesięcznych. 9. Składający ofertę zobowiązany jest przyjąć, zaakceptować i wypełnić następujące warunki wykonania zamówienia dotyczące bezpieczeństwa transportu dzieci przewozami szkolnymi: a. przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1173 ze zm.); b. bezwzględne przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.), a w szczególności: c. dowożenie uczniów autobusami sprawnymi technicznie i dopuszczonymi do ruchu według przepisów o ruchu pasażerskim; d. zabezpieczenie w przypadku awarii autobusu kursowego, pojazdu zastępczego spełniającego ww. wymagania techniczne; e. posiadać zawarte ubezpieczenie OC i NW pojazdów służących do wykonywania zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie aktualnego na dzień składania ofert zezwolenia na wykonywanie krajowego, zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi lub licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007, Nr 125, poz. 874 ze zm.); Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) posiadanie uprawnień, o których mowa powyżej, jest wymagane od każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w takim zakresie, w jakim będą oni wykonywać usługę. - potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VII. 1.1). SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VII. 1.2). SIWZ;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi transportowej (u jednego zamawiającego) w zakresie przewozu osób autobusem o wartości zamówienia min. 30.000,00 PLN brutto, - potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VII. 1.1). SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VII. 1.2). SIWZ;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert. - potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VII. 1.1). SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert. - potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VII. 1.1). SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert. - potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VII. 1.1). SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a. wypełniony formularz ofertowy - o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; b. pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych tych podmiotów (wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ); c. pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; d. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia e. oświadczenia (wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ), czy zamierza wykonać przedmiot zamówienia osobiście czy poprzez podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 96

2 - Termin płatności - 4

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poswietne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4 26-315 Poświętne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4 26-315 Poświętne.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (SIWZ przewoz 2015_2016_aktualna.doc)SIWZ przewoz 2015_2016_aktualna.docSIWZ aktualna252 kB1412015-07-06 14:23

Poświętne: Dostawa 2500 ton kruszywa łamanego dolomitowego

Numer ogłoszenia: 129650 - 2015; data zamieszczenia: 29.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poświętne , ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, faks 044 7564034.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poswietne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 2500 ton kruszywa łamanego dolomitowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy 2500 ton kruszywa na teren Gminy Poświętne woj. łódzkie, powiat opoczyński 3. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest sukcesywna dostawa 2500 ton kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0-31,5 mm spełniającego wymogi norm PN-EN 13043:2004, dla kruszyw do drogownictwa i mieć zastosowanie do produkcji mieszanek bitumicznych, nawierzchni dróg i lotnisk oraz innych przeznaczonych do ruchu, zakupionego we własnym zakresie przez dostawcę oraz dostarczenie i rozładunek na terenie Gminy Poświętne w miejsca wskazane przez Zamawiającego. 4. Zamawiający nie dopuszcza dostaw kruszywa wapiennego 5. Wykonawca dla dostarczanego materiału (ujętego w fakturach i dowodach dostawy WZ zobowiązany jest przedłożyć deklaracje zgodności potwierdzoną przez Producenta (kopalnie). Zamawiający w okresie dostawy kruszywa dopuszcza pobranie jego próbek dla zlecenia badań laboratoryjnych jego technicznych właściwości celem sprawdzenia czy spełniają w/w normę. 6. Kruszywo nie może zawierać zanieczyszczeń w postaci: drutów, gwoździ mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach a także innych zanieczyszczeń (niesortowane kruszywo itp.) oraz nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (azbest, popioły, itp. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń Zamawiający będzie żądał ich usunięcia na koszt Wykonawcy lub nie przyjmie dostawy. 7. Koszt transportu przedmiotu zamówienia oraz jego załadunku i rozładunku leży po stronie Wykonawcy i należy ten koszt wkalkulować w cenę ofertową, 8. Zamawiający będzie składał Wykonawcy sukcesywnie i w miarę potrzeb zamówienia na określone ilości kruszywa wraz ze wskazaniem miejsca dostawy. Realizacja dostaw rozpocznie się w terminie do 5 dni od telefonicznego, faksowego lub pisemnego złożenia zamówienia, Wykonawca dostarczał będzie zamówione kruszywo w miejsca wskazane przez Zamawiającego 9. Dostawa każdej partii kruszywa musi odbywać się w godzinach pracy Urzędu Gminy Poświętne tj, 8:00 - 16:00, poniedziałek - piatek przy obecności pracownika Urzędu Gminy Poświętne, po wcześniejszym zawiadomieniu o tym fakcie Zamawiającego przez Wykonawcę, 10. Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu materiału jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dowód WZ wraz z kwitem wagowym. Brak dostarczenia w/w dokumentów daje Zamawiającemu prawo do odmowy odbioru kruszywa. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania doraźnej kontroli wagi dostarczonego kruszywa. 11. Zamawiający przewiduje rozliczenie w postaci faktur cząstkowych. 12. Sposób rozliczania się Zamawiającego z Wykonawcą będzie odbywał się na zasadach opisanych w Istotnych Postanowieniach Umowy (Załącznik do SIWZ).Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2, 44.92.22.00-1, 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a. wypełniony formularz ofertowy - o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; b. pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych tych podmiotów; c. pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; d. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; e. oświadczenia (wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ), czy zamierza wykonać przedmiot zamówienia osobiście czy poprzez podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Termin dostawy - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy jest spowodowana: a. wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie dostaw, b. wystąpieniem siły wyższej; 2) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji; 3) zmiany sposobu realizacji zamówienia, terminu realizacji zamówienia, wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia okoliczności, której nie można było wcześniej przewidzieć; 4) zmiany stawki podatku VAT, (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT). 2. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno - organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotycząc nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno - prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poswietne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (oferta_kruszywo_2015.doc)oferta_kruszywo_2015.docSIWZ225 kB1452015-06-08 09:55

Poświętne , 12.05.2015r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dot.

„Przebudowa drogi gminnej nr 107364E w miejscowości Anielin"

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udzielam odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców, przesłane Gminie Poświętne.

1. Czy Zamawiający dysponuje wszystkimi działkami pod przebudowaną inwestycje ?

Odp: Zamawiający dysponuje wszystkimi działkami.

2. Prosimy o zamieszczenie decyzji na podstawie, której będzie realizowana inwestycja drogowa polegająca na: Przebudowie drogi gminnej nr 107364E w miejscowości Anielin.

Odp: Zamawiający otrzymał pismo ze Starostwa Powiatowego w Opocznie Wydział Administracji Architektoniczno Budowlany o nie wniesieniu sprzeciwu na realizację powyższych robót w dniu 23.03.2015 r.

3. Ponieważ ST VII Nawierzchnia z betonu asfaltowego powołuje się WT- wyd. 2013, które było tylko projektem, konsultowaną z branżą drogową na etapie jego tworzenia i nigdy nie wprowadzonym do ogólnego stosowania, prosimy o dołączenie do dokumentacji odpowiednich WT (WT-1 i WT-2 wyd. 2013) lub zgodę na zastosowanie WT-2 wyd. 2010, które są sprawdzone, stosowane z dobrym skutkiem od wielu lat i nadal chętnie przywoływane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych na drogi różnych klas i kategorii ruchu.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych projektowanych zgodnie z WT-1 i WT-2 wyd. 2010r


Poświętne , 08.05.2015r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dot.

„Przebudowa drogi gminnej nr 107364E w miejscowości Anielin"

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udzielam odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców, przesłane Gminie Poświętne.

1. Proszę o podanie hierarchii dokumentów przetargowych ?

Odp: Dokumenty przetargowe należy traktować i analizować w sposób kompleksowy mając na względzie zarówno ogłoszenie o zamówieniu i specyfikację istotnych warunków zamówienia jak również całość dokumentacji technicznej.

2. Czy zamawiający dopuszcza zmiany w udostępnionych projektach branżowych przez Wykonawcę

Odp: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania przez Wykonawcę zmian w udostępnionych projektach branżowych. Wszelkich zmian w projekcie, jeżeli będzie to niezbędne, może dokonać projektant, w procedurach określonych Prawem Budowlanym dla istotnych, bądź nieistotnych odstępstw od projektu.

3. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych gumą z przetworzonych opon samochodowych ?

Odp: Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna nie przewiduje możliwości zastosowania mieszanki mineralno-asfaltowej modyfikowanej gumą z przetworzonych opon

4. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych destruktem z papy ?

Odp: Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna nie przewiduje możliwości zastosowania mieszanki mineralno-asfaltowej modyfikowanej destruktem z papy

5. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem granulatu asfaltowego ?

Odp: Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna nie przewiduje możliwości zastosowania mieszanki mineralno-asfaltowej z dodatkiem granulatu asf.

6. Czy Zamawiający przewiduje przed końcowym rozliczeniem w/w zadania wykonanie badań własności warstw bitumicznych: skład mieszanki, wskaźnik zagęszczenia, zawartości objętości wolnych przestrzeni, grubości warstwy

Odp: Wymagane przez Zamawiającego badania zawarte są w zapisach ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,

normach i wytycznych.


Poświętne: Przebudowa drogi gminnej nr 107364E w miejscowości Anielin

Numer ogłoszenia: 94400 - 2015; data zamieszczenia: 24.04.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poświętne , ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, faks 044 7564034.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poswietne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 107364E w miejscowości Anielin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie : Przebudowy drogi gminnej nr 107364E w miejscowości Anielin Parametry techniczne Długość drogi objęta przebudową - 995,00 m Klasa drogi - D, szerokość w liniach rozgraniczających - zmienna ok. 11,50 m szerokość jezdni od4,0 do 4,4 m, spadek poprzeczny dwustronny 2%, konstrukcja jezdni na podbudowie istniejącej nawierzchni tłuczniowo - żwirowej i na poszerzeniach, podbudowa dolna z kruszy wała łamanego 13 cm po zagęszczeniu, podbudowa górna 7 cm po zagęszczeniu, skropienie podbudowy górnej emulsją asfaltową, nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca gr 4 cm po zagęszczeniu, warstwa ścieralna gr 4 cm po zagęszczeniu. Konstrukcja nawierzchni poboczy - utwardzenie kruszywem łamanym 10 cm po zagęszczeniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót -, stanowiące integralną część SIWZ przedmiar robót, Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac, zatwierdzoną przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót, ośrodek geodezji i kartografii. wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza wykonawca. Jeżeli gdziekolwiek przedmiot zamówienia publicznego określony został przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy to odczytywać w następujący sposób: podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwania jakościowe i technologiczne zamawiającego. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy jakościowe i technologiczne co najmniej takie, jakie zostały określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty. W przypadku użycia w dokumentacji zamawiającego nazw własnych lub typów materiałów Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji oraz dostosowanych pod względem rodzaju do przyjętych w projekcie rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych. Inne wymagania odnośnie wykonania przedmiotu zamówienia: wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót na rzecz Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wykonawca zobowiązany jest do zachowania ruchu publicznego w czasie trwania robót, w szczególności umożliwienia właścicielom posesji znajdujących się w sąsiedztwie przebudowywanej drogi, do bezpiecznego korzystania ze swoich nieruchomości bez zbędnych utrudnień. Zaleca się aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na roboty budowlane objęte zamówieniem na okres min. 3 lat..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj, minimum jedną osoba pełniąca funkcję Kierownika robót posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z poźn. zm.) w zakresie specjalności drogowej lub odpowiadającymi im uprawnieniami, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy 2. Kosztorys ofertowy 3. pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, tych podmiotów 4. pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik 5. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Gwarancja jakości - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

. Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana ta będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 3) zaistnieje konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a których zakres będzie odpowiadał przedmiotowi zamówienia, 4) dany zakres robót nie został uwzględniony w przedmiarach robót stanowiącym podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego, został natomiast przewidziany w dokumentacji projektowo - budowlanej, 5) dany zakres robót został uwzględniony w przedmiarach robót stanowiącym podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego, natomiast jego wykonanie jest niezasadne; w takiej sytuacji Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu zamówienia, 6) zaistnieją okoliczności nieznane dotąd Zamawiającemu np. w czasie prowadzenia robót okaże się, że na terenie budowy występują niezinwentaryzowane urządzenia; w takiej sytuacji zakres zamówienia ulegnie zmianie stosownie do konieczności dostosowania prowadzonych robót do stanu faktycznego, 7) nastąpi działanie siły wyższej 8) wystąpią okoliczności niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec w szczególności: a) warunki uniemożliwiające roboty z przyczyn technologicznych b) protesty osób prawnych i fizycznych dotyczące realizacji robót na ich posesjach, 9) zajdzie konieczność dokonania zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wskazanych w umowie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poswietne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (SIWZ_anielin_2015.doc)SIWZ_anielin_2015.docSIWZ279 kB1542015-05-11 08:04
Pobierz plik (ST - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107264E W MIEJSCOWOŚCI ANIELIN.pdf)ST - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107264E W MIEJSCOWOŚCI ANIELIN.pdfZałącznik nr 12 - Specyfikacje Techniczne634 kB1642015-04-24 11:02
Pobierz plik (rysunki i przekroje.pdf)rysunki i przekroje.pdfZałącznik nr 11 - Rysunki389 kB1572015-04-24 11:02
Pobierz plik (CZĘŚĆ OPISOWA -PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107264E W MIEJSCOWOŚCI ANIELIN.pdf)CZĘŚĆ OPISOWA -PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107264E W MIEJSCOWOŚCI ANIELIN.pdfZałącznik nr 10 - Projekt128 kB1722015-04-24 11:01
Pobierz plik (PRZEDMIAR - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107264E W MIEJSCOWOSCI ANIELIN.pdf)PRZEDMIAR - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107264E W MIEJSCOWOSCI ANIELIN.pdfZałącznik nr 9 - Przedmiar48 kB2162015-04-24 11:00

Poświętne 31.12.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Poświętne”

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta :

Wykonawcy PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6,   35-959 Rzeszów,

oferta przedstawiała cenę 160 511,54 zł

 

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto w zł

Liczba punktów

1

PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6 ,

35-959 Rzeszów

160 511,54

100,00

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego ma zostać zawarta niezwłocznie.

 

Poświętne: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Poświętne
Numer ogłoszenia: 419334 - 2014; data zamieszczenia: 24.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poświętne , ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, faks 044 7564034.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Poświętne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zmówienia jest dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Poświętne oraz podległych obiektów i infrastruktury. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne ( t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93, z późn. zm.)..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie odrębnej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 20 % zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające dotyczą zwiększenia zakresu dostawy energii elektrycznej i usługi dystrybucji objętych niniejszym zamówieniem

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-3, 65.33.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił ten warunek, jeżeli ten wykaże, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ustawy Prawo energetyczne oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny ( Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93, z późn. zm.) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, oraz posiada zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę metodą: spełnia/ nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osob składających ofertę, o ile wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zastrzega zmiany treści umowy w odniesieniu do zakresu przedmiotu zamówienia, tj. zmiany prognozowanej wielkości zużycia energii elektrycznej, wynikającej m.in. ze zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) ilości miejsc dostarczania energii elektrycznej (przyłączy, punktów poboru), dostaw i przesyłu energii do innych obiektów niewskazanych w Załączniku do umowy lub w sytuacji zwiększenia dostaw wraz z przesyłem energii do obiektu w związku z dokonaną rozbudową, przebudową obiektu itd. Zmiany, o których mowa powyżej dokonywane są na podstawie aneksu do umowy. 2. Zamawiający zastrzega również możliwość zmiany treści umowy dot. ceny za dystrybucję energii w przypadku zmiany taryfy dystrybucji Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, z zastrzeżeniem obowiązywania w całym okresie obowiązywania umowy podanej w ofercie Wykonawcy wielkości 100 % ceny taryfowej zastosowanej do obliczenia ceny przesyłu energii. Zmiana cen dokonana przez odpowiedni organ (dostawy i przesyłu) nie wymaga zmiany umowy. 3. Zamawiający zastrzega również możliwość zmiany treści umowy dotyczącej zmiany ceny za energię w grupie taryfowej G w przypadku zmiany taryfy Wykonawcy dla odbiorców w grupach taryfowych G zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, z zastrzeżeniem obowiązywania w całym okresie obowiązywania umowy podanej w ofercie Wykonawcy 100 % ceny taryfowej zastosowanej do obliczania ceny za energię w grupie taryfowej G. Zmiana cen dokonana przez odpowiedni organ nie wymaga zmiany umowy. 4. Zamawiający dopuszcza także zmiany treści umowy w przypadku okoliczności, których nie można przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania m.in. związanych z procedurami, zmianami organizacyjnymi i uwarunkowaniami wewnętrznymi Zamawiającego np. zaprzestanie dostaw i przesyłu energii do jednego lub kilku obiektów wskazanych w Załączniku ze względu np. na wyłączenie obiektu z eksploatacji. 5. Zamawiający zastrzega zmiany treści umowy w przypadkach, gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach, gdy: a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, b) nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poswietne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poswiętne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poswiętne.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zał_nr_1_formularz oferty_energia2015.doc)Zał_nr_1_formularz oferty_energia2015.docFormularz oferty57 kB1352014-12-30 11:26
Pobierz plik (Zał_nr_1_formularz oferty_energia2015.doc)Zał_nr_1_formularz oferty_energia2015.docFormularz oferty57 kB1482014-12-30 11:26
Pobierz plik (Zał_nr_7_grupa_kapitałowa_energia2015.doc)Zał_nr_7_grupa_kapitałowa_energia2015.docgrupa kapitałowa31 kB1432014-12-24 10:01
Pobierz plik (Zał_nr_7_grupa_kapitałowa_energia2015.doc)Zał_nr_7_grupa_kapitałowa_energia2015.docgrupa kapitałowa31 kB1462014-12-24 10:01
Pobierz plik (Zał_nr_6_oswiadczenie_osd_energia2015.doc)Zał_nr_6_oswiadczenie_osd_energia2015.docOświadczenie 35 kB1422014-12-24 10:01
Pobierz plik (Zał_nr_6_oswiadczenie_osd_energia2015.doc)Zał_nr_6_oswiadczenie_osd_energia2015.docOświadczenie 35 kB1392014-12-24 10:01
Pobierz plik (Zał_nr 5_umowa.doc)Zał_nr 5_umowa.docIstotne postanowienia umowy81 kB1392014-12-24 10:00
Pobierz plik (Zał_nr 5_umowa.doc)Zał_nr 5_umowa.docIstotne postanowienia umowy81 kB1362014-12-24 10:00
Pobierz plik (Zał_nr_4_szczegółowy_opis_energia2015.doc)Zał_nr_4_szczegółowy_opis_energia2015.docSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia148 kB1862014-12-24 10:00
Pobierz plik (Zał_nr_4_szczegółowy_opis_energia2015.doc)Zał_nr_4_szczegółowy_opis_energia2015.docSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia148 kB1632014-12-24 10:00
Pobierz plik (Zał_nr_3_oswiadczenie24_energia2015.doc)Zał_nr_3_oswiadczenie24_energia2015.docOświadczenie art.2436 kB1442014-12-24 10:00
Pobierz plik (Zał_nr_3_oswiadczenie24_energia2015.doc)Zał_nr_3_oswiadczenie24_energia2015.docOświadczenie art.2436 kB1382014-12-24 10:00
Pobierz plik (Zał_nr_2_oswiadczenie22_energia2015.doc)Zał_nr_2_oswiadczenie22_energia2015.docOświadczenie art.2236 kB1442014-12-24 10:00
Pobierz plik (Zał_nr_2_oswiadczenie22_energia2015.doc)Zał_nr_2_oswiadczenie22_energia2015.docOświadczenie art.2236 kB1432014-12-24 10:00
Pobierz plik (siwz_energia_2015.doc)siwz_energia_2015.docSIWZ135 kB1402014-12-24 09:59
Pobierz plik (siwz_energia_2015.doc)siwz_energia_2015.docSIWZ135 kB1482014-12-24 09:59

Poświętne 17.12.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Poświętne”

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

Zakład Usług Komunalnych „HAK” Stanisław Burczyński

ul. Próchnika 25, 97-300 Piotrków Tryb

oferta przedstawiała cenę: 333 000,00 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto w zł

Liczba punktów

1

A.S.A Eko Polska sp. z o.o.

ul. Lecha 10

41-800 Zabrze

522 000,00

63,79

2

Zakład Usług Komunalnych „HAK” Stanisław Burczyński

ul. Próchnika 25, 97-300 Piotrków Tryb

333 000,00

100,00

3

VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A

Oddział w Tomaszowie Maz

ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Maz.

415 277,28

80,19

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego ma zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy że wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy.