Zamówienia publiczne

Numer ogłoszenia: 119513 - 2016; data zamieszczenia: 05.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 90203 - 2016 data 16.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, fax. 044 7564034.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświę8tne..


Poświętne: Rozbudowa trzech odcinków wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Ponikła - Kozłowiec, Mysiakowiec, Poświętne

Numer ogłoszenia: 90203 - 2016; data zamieszczenia: 16.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poświętne , ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, faks 044 7564034.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poswietne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa trzech odcinków wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Ponikła - Kozłowiec, Mysiakowiec, Poświętne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa wodociągu w wraz z odgałęzieniami do posesji w m-ci Poświętne, Mysiakowiec, Ponikła w gm. Poświętne. Długość wodociągu: Poświętne 110 PVC L = 255,0 m; Ø 90 PVC L = 6,2 m; 80 PVC L = 4,0 m, Mysiakowiec 110 PVC L = 305,0 m; odgałęzienia 40 PE szt.10 o łącznej długości L = 40,0 m Ponikła 110 PVC L = 349,8 m ; odgałęzienia 40 PE szt.18 o łącznej długości L = 54,5 m. Projektowany wodociąg 160 przewiduje się wykonać z rur PVC ciśnieniowych na ciśnienie robocze Pn = 1,6 Mpa, kielichowych, uszczelnionych uszczelkami gumowymi. Ze względów eksploatacyjnych na wodociągu przewidziano zasuwy odcinające kołnierzowe, hydranty p.pożarowe. Hydranty p.pożarowe nadziemne należy zamontować na odgałęzieniu, z wykonaniem zasuwy odcinającej Ø 80 mm. W miejscu włączenia wodociągu projektowanego do wodociągu istniejącego należy wykonać węzeł trzech zasuw i zamontować łączniki uniwersalne multidiametralne. Na załamaniach trasy wodociągu, przy trójnikach (odgałęzienia sieci i hydranty) należy wykonać betonowe bloki oporowe. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowo kosztorysowa stanowiąca załącznik do SIWZ 3. Jeżeli gdziekolwiek przedmiot zamówienia publicznego określony został przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy to odczytywać w następujący sposób: podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwania jakościowe i technologiczne zamawiającego. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy jakościowe i technologiczne co najmniej takie, jakie zostały określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty. W przypadku użycia w dokumentacji zamawiającego nazw własnych lub typów materiałów Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji oraz dostosowanych pod względem rodzaju do przyjętych w projekcie rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wartości 50% zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.50-8, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które posiadają następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie oraz wymagane uprawnienia tj, minimum jedną osoba pełniąca funkcję Kierownika robót posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z poźn. zm.) w zakresie sieci wodociągowej j lub odpowiadającymi im uprawnieniami, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Wypełniony Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ -Wypełniony kosztorys ofertowy -W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy -W przypadku gdy Wykonawca korzysta z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego i osób zobowiązany jest załączyć oryginał dokumentu zawierający zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Gwarancja jakości - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne dla stron postanowienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Załącznik do niniejszej SIWZ. 2. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia: - zostanie zawarta w formie pisemnej, - mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej 3. Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana ta będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 3) zaistnieje konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a których zakres będzie odpowiadał przedmiotowi zamówienia, 4) dany zakres robót nie został uwzględniony w przedmiarach robót stanowiącym podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego, został natomiast przewidziany w dokumentacji projektowo - budowlanej, 5) dany zakres robót został uwzględniony w przedmiarach robót stanowiącym podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego, natomiast jego wykonanie jest niezasadne; w takiej sytuacji Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu zamówienia, 6) zaistnieją okoliczności nieznane dotąd Zamawiającemu np. w czasie prowadzenia robót okaże się, że na terenie budowy występują niezinwentaryzowane urządzenia; w takiej sytuacji zakres zamówienia ulegnie zmianie stosownie do konieczności dostosowania prowadzonych robót do stanu faktycznego, 7) nastąpi działanie siły wyższej 8) wystąpią okoliczności niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec w szczególności: a) warunki uniemożliwiające roboty z przyczyn technologicznych b) protesty osób prawnych i fizycznych dotyczące realizacji robót na ich posesjach, zajdzie konieczność dokonania

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poswietne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Koszorysy_wod_2016.pdf)Koszorysy_wod_2016.pdf 372 kB1682016-06-16 14:15
Pobierz plik (dokum_wod_2016_cz_2.pdf)dokum_wod_2016_cz_2.pdf 3987 kB1682016-06-16 14:15
Pobierz plik (2015 PB sieci wodoc.Poświętne, Mysiakowiec,Ponikła gm. Poświętne.doc)2015 PB sieci wodoc.Poświętne, Mysiakowiec,Ponikła gm. Poświętne.doc 97 kB2432016-06-16 14:14
Pobierz plik (zał_5_wod_2016.doc)zał_5_wod_2016.doc 72 kB1642016-06-16 14:14
Pobierz plik (zał_4_wod_2016.doc)zał_4_wod_2016.doc 36 kB1652016-06-16 14:13
Pobierz plik (zał_3_wod_2016.doc)zał_3_wod_2016.doc 36 kB1682016-06-16 14:13
Pobierz plik (zał_2_wod_2016.doc)zał_2_wod_2016.docZałącznik nr 2 do SIWZ30 kB1592016-06-16 14:13
Pobierz plik (zał_1_wod_2016.doc)zał_1_wod_2016.docZałącznik nr 1 do SIWZ41 kB1552016-06-16 14:13
Pobierz plik (SIWZ_wod_2016.doc)SIWZ_wod_2016.docSIWZ130 kB1622016-06-16 14:12

Poświętne 16.06.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małoszyce”

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, znanej dalej PZP informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o., ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów – oferta przedstawia cenę 213 666,94 zł, okres gwarancji      6 lat.

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ.

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto w zł

Okres

gwarancji

Liczba punktów w kryterium „cena”

Liczba punktów

w kryterium „gwarancja”

Punktacja

ogółem

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.,

ul. Opoczyńska 38,

26-434 Gielniów

213 666,94

6

95,00

5

100,00

2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28,

05-300 Mińsk Mazowiecki

274 799,43

5

73,86

2,5

76,36

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Tryb.

248 305,64

4

81,75

0

81,35

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta następnego dnia od dnia przesłania niniejszej informacji.

 

Poświętne: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i działek letniskowych z terenu Gminy Poświętne

Numer ogłoszenia: 67377 - 2016; data zamieszczenia: 02.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poświętne , ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, faks 044 7564034.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poswietne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i działek letniskowych z terenu Gminy Poświętne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku, położonych na terenie gminy Poświętne. 2. Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Poświętne w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r., zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 roku poz. 250 t.j.), a także zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XXVI/481/12 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie przyjętego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012 (z późniejszymi zmianami). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada: a) wpis do Rejestru działalności regulowanej w Gminie Poświętne w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), b) aktualne zezwolenie na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, c) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił ten warunek, jeżeli ten wykaże, że spełnia wymagania w zakresie : - dysponowania bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie Gminy Poświętne lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy. Baza powinna spełniać wszystkie wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122); - dysponowania co najmniej: 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Termin płatności - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, która zostanie zawarta z Wykonawcą, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków finansowych .Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana, wpisanie nr rachunku bankowego), b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poswietne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne sekretariat urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zał_7_odpady_2016.doc)zał_7_odpady_2016.docZałącznik nr 7 do SIWZ87 kB1632016-06-02 20:23
Pobierz plik (zał_6_odpady_2016.doc)zał_6_odpady_2016.docZałącznik nr 6 do SIWZ36 kB1562016-06-02 20:23
Pobierz plik (zał_5_odpady_2016.doc)zał_5_odpady_2016.docZałącznik nr 5 do SIWZ26 kB1632016-06-02 20:23
Pobierz plik (zał_4_odpady_2016.doc)zał_4_odpady_2016.docZałącznik nr 4 do SIWZ46 kB1672016-06-02 20:23
Pobierz plik (zał_3_odpady_2016.doc)zał_3_odpady_2016.docZałącznik nr 3 do SIWZ30 kB1602016-06-02 20:23
Pobierz plik (zał_2_odpady_2016.doc)zał_2_odpady_2016.docZałącznik nr 2 do SIWZ200 kB1662016-06-02 20:22
Pobierz plik (zał_1_odpady_2016.doc)zał_1_odpady_2016.docZałącznik nr 1 do SIWZ43 kB1742016-06-02 20:22
Pobierz plik (siwz_odpady_2016.doc)siwz_odpady_2016.docSIWZ127 kB1762016-06-02 20:22

Poświętne: Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Małoszyce

Numer ogłoszenia: 126578 - 2016; data zamieszczenia: 18.05.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poświętne , ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, faks 044 7564034.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poswietne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Małoszyce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie : Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Małoszyce Odcinek I Parametry techniczne: Długość 553 m, szerokość jezdni 3,5-4m. Podbudowa dolna -istniejąca nawierzchnia tłuczniowo - żwirowa, podbudowa górna z kruszywa łamanego dolomitowego 0-31,5mm - 15 cm (po zagęszczeniu), nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm po zagęszczeniu Odcinek II Parametry techniczne: Długość 480 m, szerokość jezdni 3-3,5 m. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm dolomitowego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm po zagęszczeniu, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego dolomitowego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm. Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót -, stanowiące integralną część SIWZ; przedmiary robót,.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj, minimum jedną osoba pełniąca funkcję Kierownika robót posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z poźn. zm.) w zakresie specjalności drogowej lub odpowiadającymi im uprawnieniami, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy - o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ 2. Kosztorys ofertowy z wartością robót stanowiącą cenę zamówienia sporządzony wg przedmiarów robót stanowiących do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Gwarancja jakości - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

. Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana ta będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 3) zaistnieje konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a których zakres będzie odpowiadał przedmiotowi zamówienia, 4) dany zakres robót nie został uwzględniony w przedmiarach robót stanowiącym podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego, został natomiast przewidziany w dokumentacji projektowo - budowlanej, 5) dany zakres robót został uwzględniony w przedmiarach robót stanowiącym podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego, natomiast jego wykonanie jest niezasadne; w takiej sytuacji Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu zamówienia, 6) zaistnieją okoliczności nieznane dotąd Zamawiającemu np. w czasie prowadzenia robót okaże się, że na terenie budowy występują niezinwentaryzowane urządzenia; w takiej sytuacji zakres zamówienia ulegnie zmianie stosownie do konieczności dostosowania prowadzonych robót do stanu faktycznego, 7) nastąpi działanie siły wyższej 8) wystąpią okoliczności niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec w szczególności: a) warunki uniemożliwiające roboty z przyczyn technologicznych b) protesty osób prawnych i fizycznych dotyczące realizacji robót na ich posesjach, 9) zajdzie konieczność dokonania zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wskazanych w umowie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poswietne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (odcinek2.pdf)odcinek2.pdfDokumentacja projektowa cz_21437 kB1582016-05-18 16:55
Pobierz plik (odcinek1.pdf)odcinek1.pdfDokumentacja projektowa cz_11162 kB1592016-05-18 16:54
Pobierz plik (SIWZ_małoszyce_2016.doc)SIWZ_małoszyce_2016.docSIWZ279 kB1492016-05-18 16:45

Poświętne, dnia 04.04.2016 r.

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego"

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164) Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ:

1. Zmienia się Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo – cenowy w ten sposób że w punkcie 2 - Tłuczeń kamienny dolomitowy o frakcji 10÷31,5 mm zmienia się na:

Tłuczeń kamienny dolomitowy o frakcji 16÷31,5 mm

2. Zamawiający publikuje Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo – cenowy w nowym brzmieniu

Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.


Poświętne: Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego

Numer ogłoszenia: 73538 - 2016;

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poświętne , ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, faks 044 7564034.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poswietne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem są sukcesywne dostawy kruszyw łamanych dolomitowych, grysu bazaltowego płukanego, zakupionych we własnym zakresie przez Wykonawcę oraz dostarczenie i rozładunek na terenie Gminy Poświętne w miejsca wskazane przez Zamawiającego według wymagań określonych w niniejszym rozdziale i formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 14212200-2, 44922200-1, 60100000-9 3. Zamawiający nie dopuszcza dostaw kruszywa wapiennego. 4. Wykonawca dla dostarczanego materiału (ujętego w fakturach i dowodach dostawy WZ zobowiązany jest przedłożyć deklaracje zgodności potwierdzoną przez Producenta (kopalnie). Zamawiający w okresie dostawy kruszywa dopuszcza pobranie jego próbek dla zlecenia badań laboratoryjnych jego technicznych właściwości. 5. Kruszywo nie może zawierać zanieczyszczeń w postaci: drutów, gwoździ mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach a także innych zanieczyszczeń (niesortowane kruszywo itp.) oraz nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (azbest, popioły, itp). W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń Zamawiający będzie żądał ich usunięcia na koszt Wykonawcy lub nie przyjmie dostawy. 6. Koszt transportu przedmiotu zamówienia oraz jego załadunku i rozładunku leży po stronie Wykonawcy i należy ten koszt wkalkulować w cenę ofertową, 7. Zamawiający będzie składał Wykonawcy sukcesywnie i w miarę potrzeb zamówienia na określone ilości kruszywa wraz ze wskazaniem miejsca dostawy. Realizacja dostaw rozpocznie się w terminie do 5 dni od telefonicznego, faksowego lub pisemnego złożenia zamówienia. Wykonawca dostarczał będzie zamówione kruszywo w miejsca wskazane przez Zamawiającego na ternie Gminy Poświętne. 8. Dostawa każdej partii kruszywa musi odbywać się w godzinach pracy Urzędu Gminy Poświętne tj, 8:00 - 16:00, poniedziałek - piątek przy obecności pracownika Urzędu Gminy Poświętne, po wcześniejszym zawiadomieniu o tym fakcie Zamawiającego przez Wykonawcę, 9. Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu materiału jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dowód WZ wraz z kwitem wagowym. Brak dostarczenia w/w dokumentów daje Zamawiającemu prawo do odmowy odbioru kruszywa. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania doraźnej kontroli wagi dostarczonego kruszywa. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dostawy bądź zmniejszenia ilości w każdej pozycji asortymentowej. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tego tytułu. 11. Zamawiający przewiduje rozliczenie w postaci faktur cząstkowych. 12. Sposób rozliczania się Zamawiającego z Wykonawcą będzie odbywał się na zasadach opisanych w Istotnych Postanowieniach Umowy (Załącznik do SIWZ)..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2, 44.92.22.00-1, 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą następujące dokumenty lub oświadczenia: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, (Treść oświadczenia zawiera pkt 3 Formularza Oferty. Złożenie podpisanego Formularza Oferty potwierdza złożenie wymaganego oświadczenia).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą następujące dokumenty lub oświadczenia: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, (Treść oświadczenia zawiera pkt 3 Formularza Oferty. Złożenie podpisanego Formularza Oferty potwierdza złożenie wymaganego oświadczenia).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą następujące dokumenty lub oświadczenia: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, (Treść oświadczenia zawiera pkt 3 Formularza Oferty. Złożenie podpisanego Formularza Oferty potwierdza złożenie wymaganego oświadczenia).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą następujące dokumenty lub oświadczenia: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, (Treść oświadczenia zawiera pkt 3 Formularza Oferty. Złożenie podpisanego Formularza Oferty potwierdza złożenie wymaganego oświadczenia).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą następujące dokumenty lub oświadczenia: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, (Treść oświadczenia zawiera pkt 3 Formularza Oferty. Złożenie podpisanego Formularza Oferty potwierdza złożenie wymaganego oświadczenia).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

Dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia 1) Formularz asortymentowo - cenowy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: 1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 2) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Termin realizacji dostawy - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Istotnych postanowień umowy w następujących przypadkach: a) zmiany nazwy, adresu, statusu firmy; b) urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć; c) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poswietne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (asorty-cenow_2016_nowy.doc)asorty-cenow_2016_nowy.docFormularz asortymentowo - cenowy32 kB1662016-04-04 13:00
Pobierz plik (umowa_kr_2016.doc)umowa_kr_2016.docIstotne Postanowienia Umowy47 kB2282016-03-31 23:35
Pobierz plik (grupa_k_2016.doc)grupa_k_2016.docZałącznik grupa kapitałowa35 kB1492016-03-31 23:35
Pobierz plik (oferta_kruszywo_2016.doc)oferta_kruszywo_2016.docFormularz oferty38 kB1552016-03-31 23:34
Pobierz plik (siwz_kruszywo_2016.doc)siwz_kruszywo_2016.docSIWZ111 kB1652016-03-31 23:34

Poświętne 14.01.2016

Wszyscy wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Dostawa ekogroszku i węgla kamiennego do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem w roku 2016”

 

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),, znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy :

 

Część I zamówienia Dostawa ekogroszku

Transport Towarowy Handel Opałem Mirosław Stasiak

Kletnia ul. Dworcowa 2, 97-545 Gomunice

Oferta przedstawia cenę za 476,01 zł za dostawę 1 tony ekogroszku brutto, czas dostawy 3 dni

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ

Część II zamówienia Dostawa węgla

NEST PALIWA Paweł Kowalczyk,

ul. Szczecińska 12, 74-107 Radziszewo

Oferta przedstawia cenę za 544,89 zł za dostawę 1 tony węgla kamiennego brutto, czas dostawy 1 dzień

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Część I zamówienia Dostawa ekogroszku

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto w zł za 1 tonę ekogroszku

Liczba punktów

w kryterium cena

Oferowany

czas

dostawy

Liczba punktów

w kryterium

czas dostawy

Łączna

punktacja

1

WĘGLOPASZ sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

528,90

85,50

3

5

90,50

2

AGJ sp z o.o.

ul. Łagiewnicka 54/56

91-463 Łódź

563,34

80,27

3

5

85,37

3

Transport Towarowy Handel Opałem

Mirosław Stasiak

Kletnia ul. Dworcowa 2

97-545 Gomunice

476,01

95,00

3

5

100,00

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„Górny Śląsk sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 24,

44-190 Knurów

488,31

92,61

1

5

97,61

5

ATEX sp. z o.o.

ul. Gliwicka 3

44-145 Pilchowice

492,00

91,91

3

5

96,91

6

NEST PALIWA

Paweł Kowalczyk

ul. Szczecińska 12

74-107 Radziszewo

507,99

89,02

1

5

94,02

7

Firma Handlowo – Usługowa „Diana”

Szczerek Sławomir

Wólka Kłucka 201

26-080 Mniów

572,00

79,06

1

5

84,06

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego ma zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy że wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy.

 

 

Część II zamówienia Dostawa węgla

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto w zł za 1 tonę węgla kamiennego

Liczba punktów

w kryterium cena

Oferowany

czas

dostawy

Liczba punktów

w kryterium

czas dostawy

Łączna

punktacja

1

WĘGLOPASZ sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

547,35

94,48

3

5

99,48

2

AGJ sp z o.o.

ul. Łagiewnicka 54/56

91-463 Łódź

587,94

88,04

3

5

93,04

3

Transport Towarowy Handel Opałem

Mirosław Stasiak

Kletnia ul. Dworcowa 2

97-545 Gomunice

568,26

91,09

3

5

96,03

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„Górny Śląsk sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 24,

44-190 Knurów

612,54

84,51

1

5

89,51

5

ATEX sp. z o.o.

ul. Gliwicka 3

44-145 Pilchowice

553,50

93,52

3

5

98,52

6

NEST PALIWA

Paweł Kowalczyk

ul. Szczecińska 12

74-107 Radziszewo

544,89

95,00

1

5

100

7

Firma Handlowo – Usługowa „Diana”

Szczerek Sławomir

Wólka Kłucka 201

26-080 Mniów

550,00

94,12

1

5

99,12

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego ma zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy że wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy

Poświętne: Dostawa ekogroszku i węgla kamiennego do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem w roku 2016

Numer ogłoszenia: 5002 - 2016; data zamieszczenia: 07.01.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Samorządowych w Poświętnem , ul. Szkolna 2a, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 44 754 70 12, faks 754 70 12.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poswietne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ekogroszku i węgla kamiennego do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem w roku 2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ekogroszku i węgla kamiennego do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem oraz szkół filialnych w Brudzewicach i Dębie w roku 2016. Kupujący jest ustawowo zwolniony z podatku akcyzowego.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 20% zamówienia podstawowwego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz oferty 2) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 3) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Czas dostawy - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zamiana terminu wykonania umowy a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli wystąpią czynniki uniemożliwiające realizacje przedmiotu zamówienia w terminie (okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy; siła wyższa) 2) Zmiana wynagrodzenia umownego. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT 3) Zmiana podwykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Jeżeli zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b PZP w celu wykazania spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust.1 Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu niemniejszym niż wymagany w trakcje postępowania o udzieleniu zamówienia. 4) Inne zmiany a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami. 5) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP w szczególności: a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) b) Zmiany danych teleadresowych 6) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poswietne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZSS w Poświętnem ul. Szkolna 2a, 26-315 Poświętne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.01.2016 godzina 10:00, miejsce: ZSS w Poświętnem ul. Szkolna 2a, 26-315 Poświętne.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa ekogroszku.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa ekogroszku do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem ul. Szkolna 2a, 26-315 Poświętne w ilości około 60 ton o następujących parametrach parametry nie gorsze niż : granulacja: 5-25 mm, kaloryczność min. 27 000 kJ/kg, siarka max. 0,8 %, popiół max. 8 %, wilgotność max. 10,0 %.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Czas dostawy - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II Dostawa węgla.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa węgla kamiennego - kostka do szkół filialnych w Brudzewicach i Dębie w ilości łącznie około 100 ton o następujących parametrach parametry nie gorsze niż: wartość opałowa powyżej 28 000kJ/kg, zawartość popiołu do 5 %, zawartość siarki do 0,5 %.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Czas dostawy - 5

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (umowa_weg_2015.doc)umowa_weg_2015.docIstotne Postanowienia Umowy41 kB1462016-01-07 15:17
Pobierz plik (grupa_weg_2016.doc)grupa_weg_2016.docZałącznik grupa kapitałowa36 kB1502016-01-07 15:17
Pobierz plik (oferta_weg_2016.doc)oferta_weg_2016.docFormularz oferty48 kB1502016-01-07 15:16
Pobierz plik (siwz_weg_2016.doc)siwz_weg_2016.docSIWZ125 kB1552016-01-07 15:16

Poświętne 18.12.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Poświętne oraz Zespołu Szkół Samorządowych

w Poświętnem"

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm, znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta :

Wykonawcy PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów,

oferta przedstawiała cenę 175 822,12 zł

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp. Nazwa Wykonawcy Cena oferty brutto w zł Liczba punktów ogółem

1 PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6 ,

35-959 Rzeszów 175 822,12 100,00

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie.

Poświętne, dnia 16.12.2015 r.

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Poświętne oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem".

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ:

1. Dodaje się pkt 20a w załączniku nr 5 do SIWZ w brzmieniu:

Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grupy taryfowej, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowej Wykonawcy"

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.


Poświętne, 16.12.2015 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dot. „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Poświętne oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem".

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udzielam odpowiedzi na zapytania Wykonawcy przesłane Gminie Poświętne w dniu 12.11.2015 r.:

1. Treść zapytania:

Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych obejmujących sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia ustawy zgodnie z ustawą 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz.1059 z późn. zm.) W związku z tym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy zatwierdzonym przez Zarząd Spółki który uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego, zawarte w Załączniku nr 5 so SIWZ („Istotne warunki umowy") ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego.

2. Treść zapytania:

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD ? Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza prawidłowość podanych parametrów dystrybucyjnych.

3. Treść zapytania:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną

4. Treść zapytania:

Wykonawca zwraca się z prośbą o weryfikację danych z Załącznika nr 4 do SIWZ („Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia") ze szczególnym uwzględnieniem:

- wskazanego numeru licznika dla przypadku wymienionego pod poz. 25 – jest: 80309358 winien być 80305028

Odpowiedź:

Zamawiający weryfikuje nr licznika poz. 25 : 80305028

5. Treść zapytania:

Wykonawca zwraca się z zapytaniem na jakie podmioty mają zostać zawarte umowy kompleksowe / umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów wyszczególnionych w Załączniku nr 4 do SIWZ („Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)? Czy stronami umów będą, jak ma to miejsce obecni: Gmina Poświętne (NIP: 7681735515) i Zespół Szkół Samorządowych w Poświętnem im Jana III Sobieskiego (NIP 7681776282)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że stronami umów będą następujące podmioty Gmina Poświętne (NIP: 7681735515) i Zespół Szkół Samorządowych w Poświętnem im Jana III Sobieskiego (NIP 7681776282)

6. Treść zapytania:

Pkt.20 Załącznika nr 5 do SIWZ („Istotne warunki umowy") pkt. III.3 SIWZ Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu jedynie w obrębię tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grupy taryfowej, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowej Wykonawcy"

Odpowiedź:

Wprowadza się pkt. 20a w brzmieniu:

„Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grupy taryfowej, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowej Wykonawcy"

7. Treść zapytania:

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo tj. dla poz. 47-55 (Punkty poboru Gminy Poświętne) i poz. 2-5 (Obiekty ZSS w Poświętnem im Jana III Sobieskiego

Odpowiedź

Zamawiający według najlepszej wiedzy jaką posiada nie jest w stanie podać ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo

8. Treść zapytania:

Wykonawca informuje, iż doręczeniem do Odbiorcy faktur dokumentujących sprzedaż energii elektrycznej zajmuje się inny podmiot – podmiot niezależny od Wykonawcy. Mając na uwagę powyższe Wykonawca zwraca się do zamawiającego z prośbą o usunięcie tego kryterium oceny ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje obecne kryteria oceny ofert


Poświętne: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Poświętne oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem

Numer ogłoszenia: 338894 - 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poświętne , ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, faks 044 7564034.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poswietne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Poświętne oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zmówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Poświętne oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne ( t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2014 poz. 121 z późn. zm.). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie odrębnej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 20 % zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające dotyczą zwiększenia zakresu dostawy energii elektrycznej i usługi dystrybucji objętych niniejszym zamówieniem.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił ten warunek, jeżeli ten wykaże, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ustawy Prawo energetyczne oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, oraz posiada zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę metodą: spełnia/ nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 99

2 - termin doręczenia Odbiorcy końcowemu faktury VAT - 1

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega zmiany treści umowy w odniesieniu do zakresu przedmiotu zamówienia, tj. zmiany prognozowanej wielkości zużycia energii elektrycznej, wynikającej m.in. ze zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) ilości miejsc dostarczania energii elektrycznej (przyłączy, punktów poboru), dostaw i przesyłu energii do innych obiektów niewskazanych w Załączniku do umowy lub w sytuacji zwiększenia dostaw wraz z przesyłem energii do obiektu w związku z dokonaną rozbudową, przebudową obiektu itd. Zmiany, o których mowa powyżej dokonywane są na podstawie aneksu do umowy. 2. Zamawiający zastrzega również możliwość zmiany treści umowy dot. ceny za dystrybucję energii w przypadku zmiany taryfy dystrybucji Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, z zastrzeżeniem obowiązywania w całym okresie obowiązywania umowy podanej w ofercie Wykonawcy wielkości 100 % ceny taryfowej zastosowanej do obliczenia ceny przesyłu energii. Zmiana cen dokonana przez odpowiedni organ (dostawy i przesyłu) nie wymaga zmiany umowy. 3. Zamawiający zastrzega również możliwość zmiany treści umowy dotyczącej zmiany ceny za energię w grupie taryfowej G w przypadku zmiany taryfy Wykonawcy dla odbiorców w grupach taryfowych G zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, z zastrzeżeniem obowiązywania w całym okresie obowiązywania umowy podanej w ofercie Wykonawcy 100 % ceny taryfowej zastosowanej do obliczania ceny za energię w grupie taryfowej G. Zmiana cen dokonana przez odpowiedni organ nie wymaga zmiany umowy. 4. Zamawiający dopuszcza także zmiany treści umowy w przypadku okoliczności, których nie można przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania m.in. związanych z procedurami, zmianami organizacyjnymi i uwarunkowaniami wewnętrznymi Zamawiającego np. zaprzestanie dostaw i przesyłu energii do jednego lub kilku obiektów wskazanych w Załączniku ze względu np. na wyłączenie obiektu z eksploatacji. 5. Zamawiający zastrzega zmiany treści umowy w przypadkach, gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach, gdy: a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, b) nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poswietne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Z5_IPUa.doc)Z5_IPUa.docZałącznik nr 5 do SIWZ81 kB1492015-12-16 14:44
Pobierz plik (siwz_energia_2015_16.doc)siwz_energia_2015_16.docSIWZ76 kB1492015-12-10 21:48
Pobierz plik (Z7_grupa_kapitalowa.doc)Z7_grupa_kapitalowa.docZałącznik nr 7 do SIWZ31 kB1482015-12-10 21:47
Pobierz plik (Z6_oswiadczenia.doc)Z6_oswiadczenia.docZałącznik nr 6 do SIWZ35 kB1422015-12-10 21:46
Pobierz plik (Z4_opis.xls)Z4_opis.xlsZałącznik nr 4 do SIWZ34 kB2052015-12-10 21:46
Pobierz plik (Z2_art.24.doc)Z2_art.24.docZałącznik nr 3 do SIWZ35 kB1472015-12-10 21:45
Pobierz plik (Z2_art.22.doc)Z2_art.22.docZałącznik nr 2 do SIWZ35 kB1542015-12-10 21:45
Pobierz plik (Z1_formularz_oferty.doc)Z1_formularz_oferty.docZałącznik nr 2 do SIWZ56 kB1352015-12-10 21:44

Poświętne, 24.09.2015 r.

Wszyscy wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Poświętne"

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu wybrano najkorzystniejsze oferty:

I część zamówienia: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

- jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Vienna Isurance Group, Przedstawicielstwo Generalne Warszawa II, ul. Widok 10 lok. 11, 00-023 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i zaakceptowanych klauzul fakultatywnych, w związku z powyższym uzyskała najwyższą ilość punktów.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 80,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 15,00

Łączna liczba otrzymanych punktów – 95,00

Cena oferty wynosiła 40 807,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 15 klauzul

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu na część nr 1 złożono następujące oferty:

1. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Łodzi, Oddział Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 27A, 97-400 Bełchatów

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 67,26

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 15,00

Łączna liczba otrzymanych punktów – 82,26

Cena oferty wynosiła 48 540,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 14 klauzul

2. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Isurance Group, Oddział w Łodzi

Al. Marszałka Śmigłego – Rydza 20, 93-281 Łódź

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 50,40

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 7,00

Łączna liczba otrzymanych punktów – 57,40

Cena oferty wynosiła 64 777,26 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 7 klauzul

3. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S. A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 59,65

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 12,4

Łączna liczba otrzymanych punktów – 72,05

Cena oferty wynosiła 54 726,99 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 12 klauzul

4. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawiciel w Warszawie, Al. Niepodległości 214

lok. 2, 00-608 Warszawa

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 69,99

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 14,4

Łączna liczba otrzymanych punktów – 84,39

Cena oferty wynosiła 46 644,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 13 klauzul

II część zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC).

- jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Łodzi, Oddział Bełchatów,

ul. Wojska Polskiego 27A, 97-400 Bełchatów

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i zaakceptowanych klauzul fakultatywnych, w związku z powyższym uzyskała najwyższą ilość punktów.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 80,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 17,2

Łączna liczba otrzymanych punktów – 97,20

Cena oferty wynosiła 24 750,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 5 klauzul

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu na część nr 2 złożono następujące oferty:

1. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Isurance Group, Oddział w Łodzi

Al. Marszałka Śmigłego – Rydza 20, 93-281 Łódź

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 73,79

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 9

Łączna liczba otrzymanych punktów – 82,79

Cena oferty wynosiła 26 832,84 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 3 klauzule

2. CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Przedstawicielstwo Łódź

ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 72,61

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 7

Łączna liczba otrzymanych punktów – 79,61

Cena oferty wynosiła 27 268,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 2 klauzule

3. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawiciel w Warszawie, Al. Niepodległości 214

lok. 2, 00-608 Warszawa

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 66,96

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 7

Łączna liczba otrzymanych punktów 73,96

Cena oferty wynosiła 29 571,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 2 klauzule

III część zamówienia

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma bezimienna),

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma imienna).

- jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Przedstawicielstwo Łódź

ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i zaakceptowanych klauzul fakultatywnych, w związku z powyższym uzyskała najwyższą ilość punktów.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 90,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 3,5

Łączna liczba otrzymanych punktów – 93,5

Cena oferty wynosiła 4 170,0 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 1 klauzule

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu na część nr 3 złożono następujące oferty:

1. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Łodzi, Oddział Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 27A, 97-400 Bełchatów

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 82,30

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 2

Łączna liczba otrzymanych punktów – 84,30

Cena oferty wynosiła 4 560,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 1 klauzule

2. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Vienna Isurance Group, Przedstawicielstwo Generalne Warszawa II, ul. Widok 10 lok. 11, 00-023 Warszawa

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 82,30

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 5,5

Łączna liczba otrzymanych punktów – 87,80

Cena oferty wynosiła 4 560,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 2 klauzule

3. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Isurance Group, Oddział w Łodzi

Al. Marszałka Śmigłego – Rydza 20, 93-281 Łódź

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 67,99

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 2

Łączna liczba otrzymanych punktów – 69,99

Cena oferty wynosiła 5 520,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 1 klauzule

4. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S. A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 48,12

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 0

Łączna liczba otrzymanych punktów – 48,12

Cena oferty wynosiła 7 800,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 0 klauzul

5. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawiciel w Warszawie, Al. Niepodległości 214

lok. 2, 00-608 Warszawa

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 59,91

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 5,5

Łączna liczba otrzymanych punktów – 65,41

Cena oferty wynosiła 6 264,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 2 klauzule

Zamawiający informuje, że nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.

Zamawiający zawiadamia również, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Poświętne 21.09.2015 r

Wszyscy wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy :

Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Poświętne"

MODYFIKACJA

treści SIWZ

Wójt Gminy Poświętne działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  oraz przedłuża termin składania ofert

Zakres modyfikacji jest następujący:

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest

Rozdział 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

10.14. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:

pełna nazwa wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

GMINA POŚWIĘTNE

ul. Akacjowa 4

26-315 Poświętne

„OFERTA – UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY POŚWIĘTNE– NIE OTWIERAĆ PRZED 22.09.2015. godz. 10:15.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia winno być:

10.14. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:

pełna nazwa wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

GMINA POŚWIĘTNE

ul. Akacjowa 4

26-315 Poświętne

„OFERTA – UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY POŚWIĘTNE– NIE OTWIERAĆ PRZED 23.09.2015. godz. 10:15.


2. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

11.1. Oferty należy składać do dnia 22.09.2015 r do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne - sekretariat. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy);

11.5. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Poświętne – Sala Narad Budynek B. w dniu 22.09.2015 r godz. 10:15

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia winno być:

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

11.1. Oferty należy składać do dnia 23.09.2015 r do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne - sekretariat. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy);

11.5. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Poświętne – Sala Narad Budynek B. w dniu 23.09.2015 r godz. 10:15

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Wójt Gminy Poświętne

Michał Franas


Numer ogłoszenia: 245914 - 2015; data zamieszczenia: 21.09.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 239132 - 2015 data 14.09.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, fax. 044 7564034.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne


Poświętne, dnia 18 września 2015 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Poświętne

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

W odniesieniu do klauzuli miejsc ubezpieczenia prosimy o doprecyzowanie, że Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczenia lokalizację pod warunkiem, że spełnia ona minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń określone przepisami prawa.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2:

W odniesieniu do klauzuli miejsc ubezpieczenia prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości maksymalnie 3 000 000,00 PLN na jedną placówkę. W przypadku gdy zaproponowany limit jest dla Zamawiającego niewystarczający prosimy o zaproponowanie innego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

Prosimy o wyłączenie z zakresu klauzuli warunków i taryf ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 5:

W odniesieniu do definicji czystej straty finansowej prosimy o zastosowanie dodatkowych wyłączeń tj. szkód związanych z działalnością bankową lub ubezpieczeniową, leasingową, księgową lub finansową, pośredników turystycznych i organizatorów turystyki, polegając na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, pracach budowlanych lub montażowych, kontroli wycenie, kosztorysowaniu oraz szkód związanych ze stosunkiem pracy; związanych z wszelkiego rodzaju płatnościami; powstałych w wyniku utraty pieniędzy, dokumentów, papierów wartościowych oraz w związku z odpowiedzialnością z tytułu sprawowania funkcji członka władz spółki kapitałowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku czystych strat finansowych Ubezpieczyciel nie odpowiada również za szkody związane z działalnością:

- polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu,

- bankową lub ubezpieczeniową,

- leasingową,

- dotyczącą przetwarzania danych, instalacji oraz błędnym funkcjonowaniem oprogramowania,

- księgową lub finansową,

- związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności,

- powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych,

- związane ze stosunkiem pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza dla :

- bankową lub ubezpieczeniową,

- leasingową,

- dotyczącą przetwarzania danych, instalacji oraz błędnym funkcjonowaniem oprogramowania.

Pytanie 7:

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie, że pokazy sztucznych ogni będą przeprowadzane przez jednostki profesjonalnie zajmujące się tego rodzaju działalnością.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 11:

Prosimy o wskazanie łącznej wartości dróg znajdujących się w zarządzie Zamawiającego

Odpowiedź:

Drogi są ubezpieczone na pierwsze ryzyko na 500 000 zł.

Pytanie 12:

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia dewastacji wyłączone są wartości pieniężne

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 13:

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia kradzieży zwykłej wyłączone są wartości pieniężne.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 14:

Prosimy o informację jaki % dróg został wyremontowany w ubiegłym roku

Odpowiedź:

W ubiegłym roku wyremontowano 3,9% dróg

Pytanie 15:

W odniesieniu do przedstawionej szkodowości prosimy o informacje czy dotyczy ona zakresu analogicznego z obecnie wnioskowanym (w szczególności zakres ubezpieczenia, franszyzy/udziały własne, przedmiot ubezpieczenia). W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź:

Tak dotyczy zakresu analogicznego do wnioskowanego.

Pytanie 16:

Prosimy o dopisanie do ISTOTNYCH DLA STRON POSTANOWIEŃ w punkcie 4 i 7 „za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy"

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie 17:

Prosimy o wykreślenie z § 10 ust 1 wzoru umowy ostatniego wyróżnika: „Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych w § 4 umowy".

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie 18:

Prosimy o przeniesienie klauzuli uznania okoliczności do zbioru klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie 19:

Prosimy, aby klauzula rzeczoznawców nie miała zastosowania do OC.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie 20:

Prosimy o potwierdzenie że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 21:

Prosimy o potwierdzenie, że katalog wyłączeń w definicji czystej straty finansowej nie jest katalogiem zamkniętym i że będą miały zastosowanie ogólne wyłączenie zawarte w OWU Wykonawcy (np. wina umyślna, terroryzm, itp.)

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkód w mieniu, na osobie oraz czystych strat finansowych powstałych w związku z wykonywaniem zadań publicznych zgodnie z art. 417 i 417¹ KC, Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,

- które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,

- wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,

- powstałe w wyniku niewypłacalności,

- wynikłe z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 22:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód obejmowanych obowiązkowym ubezpieczeniem OC zarządcy nieruchomości

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 23:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 24:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Jeżeli zakres ochrony obejmuje wcześniej wymienione działalności prosimy o ich wyłączenie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 25:

Prosimy o przeniesienie klauzuli wyłączenia mienia z eksploatacji do zbioru klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.


Poświętne, dnia 17 września 2015 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dot.

„Ubezpieczenie mienia Gminy Poświętne"

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udzielam odpowiedzi na zapytania Wykonawców, przesłane Gminie Poświętne.

 Pytanie 1:

Wnosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosowane przez ubezpieczyciela i dołączone do oferty przetargowej. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2:

Prosimy o informację czy załączona szkodowość uwzględniała jakieś franszyzy, jeśli tak to jaki i w jakiej wysokości (z podziałem na rodzaje ubezpieczeń).

Odpowiedź:

W poprzednim przetargu nie było wprowadzonych franszyz wobec tego nie ma żadnych potrąceń w odszkodowaniach.

Pytanie 3:

Na jaki dzień podana jest szkodowość w SIWZ. Czy szkodowość uległa zmianie? Prosimy o uaktualnienie według danych bieżących.

Odpowiedź:

Szkodowość została podana na 31.08.2015 r. Szkodowość nie uległa zmianie.

Pytanie 4:

Prosimy o podanie ilości i wartości szkód za lata 2010 i 2011.

Odpowiedź:

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie podać informacji na temat szkód w podanych latach.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie iż podana przez Zamawiającego aktualna szkodowość oznacza brak:

-jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego na dzień dzisiejszy,

-brak jakichkolwiek innych okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.

-jeśli jest inaczej prosimy o podanie bliższych informacji o roszczeniach / okolicznościach, o których mowa powyżej

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6:

Prosimy o informację czy w ostatnich trzech latach ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia był taki sam/zbliżony jak obecnie wnioskowany, jeżeli nie, prosimy o wskazanie jakie mienie, ryzyka, klauzule nie były objęte ochroną oraz czy w odniesieniu do takiego mienia, ryzyk, klauzul miały miejsce zdarzenia/ szkody, jakie i o jakiej wartości (z podziałem na rodzaje ubezpieczeń).

Odpowiedź:

W ostatnich trzech latach zakres ubezpieczenia był zbliżony do obecnie wnioskowanego. Jedynie ilość i zakres klauzul uległ zmianie.

Pytanie 7:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy w ostatnich 36 miesiącach Zamawiający otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora. Jeśli tak, udostępnienie właściwego dokumentu przez przesłanie do potencjalnych wykonawców lub zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego, wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których Zamawiający nie będzie wdrażał i z jakiego powodu.

Odpowiedź:

Zamawiający w w/w okresie nie otrzymał wytycznych itp. od instytucji, o których mowa w zapytaniu.

Pytanie 8:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy wśród mienia mającego podlegać ubezpieczeniu znajdują się pozycje obecnie nie ubezpieczane. Jeśli tak, prosimy o wskazanie tego mienia oraz podanie wartości szkód (strat materialnych) w tym mieniu w ostatnich 36 miesiącach.

Odpowiedź:

Wskazane pozycje były ubezpieczane w poprzednim przetargu.

Pytanie 9:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy podstawowe elementy SIWZ są takie, jakie w umowie (umowach) obowiązującej w ostatnich 36 miesiącach. Podanie do wiadomości ewentualnych różnic. Za podstawowe elementy uważa się:

- zakres ubezpieczenia, w tym klauzule obligatoryjne i fakultatywne,

- przedmioty ubezpieczenia, bez uwzględniania takich, których wartość jednostkowa według SIWZ nie przekracza 1.000.000,00 PLN,

- łączna suma ubezpieczenia mienia, z tolerancją do 10%,

- wysokość i rodzaj franszyz redukcyjnych.

- miejsca ubezpieczenia, bez uwzględniania takich, w których suma ubezpieczenia według SIWZ nie przekracza 1.000.000,00 PLN.

Wnosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta?

Odpowiedź:

Wszelkie podstawowe elementy nie odbiegają od tych z poprzedniej umowy oprócz ilość i treść klauzul.

Obiekty budowlane są poddawane okresowym przeglądom zgodnie z przepisami.

Pytanie 10:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a protokoły są w posiadaniu zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z przepisami.

Pytanie 11:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy protokoły lub inne właściwie dokumenty sporządzone po przeglądach na podstawie Prawa budowlanego lub innego aktu normatywnego (ustawy lub rozporządzenia) zawierają adnotacje o stanach nieprawidłowych. Jeśli tak, udzielenie informacji o dacie i treści wpisu, jakiego obiektu dotyczy, oraz jakie i kiedy podjęto działania w celu doprowadzenia obiektu do stanu prawidłowego.

Wnosimy o udzielenie informacji, czy występują budynki lub budowle o stopniu zużycia technicznego przekraczającym 50%. Jeśli tak, udzielenie informacji o adresie lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego obiektu, ile konkretnie wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu technicznego i w jakim zakresie.

Odpowiedź:

1. Brak jest informacji o stanach nieprawidłowych.

2. Nie występują budynki o zużyciu przekraczającym 50%.

Pytanie 12:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy ubezpieczeniu mają podlegać budynki nieużytkowane, pustostany. Jeśli tak, podanie do wiadomości adresu lokalizacji, sumy ubezpieczenia budynku, stosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, jakiego rodzaju mienie znajduje się wewnątrz budynku i czy ma stanowić przedmiot ubezpieczenia (też sumy ubezpieczenia tego mienia), od kiedy (rok, miesiąc) budynki nie są użytkowane, sposobu i częstotliwości sprawdzania przez Zamawiającego nienaruszalności budynku i posesji przez osoby nieuprawnione, jaki jest stan techniczny, a także wskazanie powodu nie użytkowania i zamierzeń Zamawiającego w odniesieniu do tego budynku.

Odpowiedź:

Wszelkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia są użytkowane i nie ma pustostanów.

Pytanie 13:

Prosimy o możliwość ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do pustostanów do zakresu FLEXA: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź:

Do ubezpieczenia nie są zgłoszone pustostany. Nie ma konieczności ograniczania zakresu.

Pytanie 14:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność. Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy naruszają konstrukcję nośną obiektu lub konstrukcję dachu.

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 15:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy w ostatnich 20 latach w obecnie zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe oraz szkody w wyniku podniesienia się wód gruntowych, oraz czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak prosimy o podanie informacji w którym roku nastąpiła powódź, adresu lokalizacji, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości, oraz jakie podjęto działania prewencyjne mające zapobiec takim szkodom w przyszłości.

Odpowiedź:

W ostatnich 20 latach nie wystąpiły w/w szkody.

Pytanie 16:

Czy wystąpiły sytuacje zagrożenia powstaniem szkody powodziowej, bez jej fizycznego wystąpienia. Jeśli tak, udzielenie informacji o wysokości poniesionych kosztów, przede wszystkim na zabezpieczenie mienia przed zalaniem wodami powodziowymi.

Odpowiedź:

Nie wystąpiły sytuacje zagrożenia mogące skutkować powstaniem szkody powodziowej.

Pytanie 17:

Prosimy o przeniesienie z postanowień dodatkowych do katalogu klauzul fakultatywnych zapisu o automatycznym odtworzeniu sum ubezpieczenia w odniesieniu do sum ubezpieczenia określonych na pierwsze ryzyko oraz określonych limitów odpowiedzialności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18:

Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego – prosimy o uwzględnienie zapisu : „o ile na rachunku bankowym znajdowała się odpowiednia ilość środków pieniężnych"

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 19:

Klauzula miejsc ubezpieczenia – wnosimy o dopisanie, że zabezpieczenia w nowej lokalizacji powinny spełniać obowiązujące przepisy prawa i nie być gorsze niż w lokalizacjach znanych Ubezpieczycielowi.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 20:

Klauzula warunków i taryf - wnosimy o dopisanie, że klauzula nie znosi postanowień art. 816 KC.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 21:

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – wnosimy o dopisanie, że dotyczy szkody, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na mocy postanowień umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22:

Klauzula katastrofy budowlanej – wnosimy o włączenie do treści klauzuli poniższego zapisu:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach, których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej , wynosi więcej niż:

1. 50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,

2. 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej

oraz w obiektach wyłączonych z eksploatacji,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23:

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – wnosimy o zapis, że dotyczy ona wyłącznie prowadzenia robót budowlano-montażowych, które nie wymagają pozwolenia na budowę.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 24:

Klauzula 45 aktów terroryzmu – wnosimy o akceptację wyłączenia szkód powstałych wskutek:

- skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego,

- działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25:

Klauzula szkód estetycznych – wnosimy o dopisanie że nie dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26:

Wnosimy o potwierdzenie, że koszty zabezpieczenia sprzętu przed szkodą, akcji ratowniczej pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 27:

Wnosimy o informację czy limity podane w klauzulach / zakresie ubezpieczenia są wspólne czy odrębne dla wskazanych w nich ryzyk, czy są wspólne dla wszystkich jednostek objętych zamówieniem i czy odnoszą się do rocznego okresu ub. jeżeli nie podano oraz potwierdzenie, że w przypadku wystawienia dla każdej jednostki polisy – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - limity określone w SIWZ są wspólne dla wszystkich jednostek Zamawiającego

Odpowiedź:

Limity są wspólne dla wymienionych ryzyk i wszystkich jednostek i odnoszą się do rocznego okresu ubezpieczenia.

Pytanie 28:

Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, nie ma takiego mienia w posiadaniu.

Pytanie 29:

W kontekście zapisu „Ryzykiem dewastacji objęte są również elementy budynków oraz lokali którymi zarządza Zamawiający" wnosimy o informację jakimi budynkami i lokalami zarządza Zamawiający (wartość, lokalizacja, przeznaczenie).

Odpowiedź:

Zamawiający zarządza budynkami i lokalami wykazanymi w tabeli z wykazem mienia.

Pytanie 30:

Prosimy o bliższe informacje na temat obiektu „świetlica w Brudzewicach": czy jest użytkowany, jakie posiada zabezpieczenia przeciwpożarowe, przeciwkradzieżowe? Czy przeprowadzane były remonty – jakie i kiedy?

Odpowiedź:

Budynek zmodernizowany w roku 2014, użytkowany przez mieszkańców sołectwa, posiada na wyposażeniu typowe gaśnice przeciwpożarowe oraz chroniony systemem alarmowym.

Pytanie 31:

Prosimy o informacje jaka jest ilość, wartość oraz wiek sprzętu elektronicznego ubezpieczonego od ognia i innych zdarzeń losowych a nie ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź:

Sprzęt jest starszy niż pięć lat. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie podać takich informacji.

Pytanie 32:

„Koszty usunięcia następstw zalania np. odgrzybianie, koszty dezynsekcji i dezynfekcji" – prosimy o wyłączenie zapisu z zakresu ubezpieczenia, gdyż zdarzenie to nie ma charakteru szkody nagłej, niespodziewanej oraz niezależnej od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33:

Czy w ostatnich 3 latach wystąpiły szkody z w/w tytułu (koszty usunięcia następstw zalania), które nie były objęte ubezpieczeniem?

Odpowiedź:

W ostatnich trzech latach nie wystąpiły w/w szkody.

Pytanie 34:

Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia infrastruktury drogowej z wszystkich ryzyk do ryzyk nazwanych określonych w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35:

Kradzież zwykła prosimy o wprowadzenie obowiązku natychmiastowego poinformowania o szkodzie Policji oraz o potwierdzenie, że ochrona nie dotyczy gotówki oraz wartości pieniężnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na natychmiastowe informowanie Policji w momencie stwierdzenia szkody oraz potwierdza wyłączenie gotówki i wartości pieniężnych.

Pytanie 36:

Prosimy o ograniczenie limitu dla kradzieży zwyklej do 5 tys. zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 37:

Wnosimy o wyłączenie ochrony za szkody w danych znajdujących się w pamięci ulotnej jednostki centralnej sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38:

Wnosimy o informację o aktualnych zabezpieczeniach p. przepięciowych sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź:

Aktualne zabezpieczenia to listy przeciwprzepięciowe i upsy.

Pytanie 40:

Wnosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 41:

Wnosimy o potwierdzenie, że sprzęt jest konserwowany zgodnie z zaleceniem/ instrukcją producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 42:

Dodatek nr 3 pkt C Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - wnosimy o potwierdzenie, że obowiązują wyłączenia odpowiedzialności wymienione w OWU ubezpieczyciela chyba, że dane ryzyko/ koszty wyraźnie zostały włączone do zakresu pokrycia przez Zamawiającego w SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 43:

Dodatek nr 3 pkt C Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej, odgruzowywania, wyburzania i inne mogące powstać w związku z przeprowadzaniem akcji ratowniczej i innego rodzaju interwencji – wnosimy o wykreślenie zapisu: „ (dotyczy także sytuacji, gdy zdarzenie objęte ubezpieczeniem nie wystąpiło, a interwencja upoważnionych służb była uzasadniona)"

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44:

Wnosimy o informację nt. częstotliwości archiwizacji danych na kopiach zapasowych w formie elektronicznej i miejsca ich przechowywania/ sposobu zabezpieczenia

Odpowiedź:

Archiwizacja codzienna, kopie zabezpieczone w metalowej szafie

Pytanie 45:

Czy Zamawiający akceptuje możliwość włączenia klauzuli IT, nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących poza OWU wykonawcy:

Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących

Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w nośnikach obrazu (np. bębnach selenowych) w urządzeniach fotokopiujących.

W razie szkody powstałej wskutek pożaru lub kradzieży z włamaniem odszkodowanie będzie wypłacone na podstawie wartości nowego zamiennika (wg wartości odtworzeniowej).

Odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku innych zdarzeń objętych ochroną będzie obniżone proporcjonalnie do liczby kopii już wykonanych na dzień powstania szkody (wg stanu zużycia), jako stosunek liczby kopii wykonanych do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta danego sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46:

Prosimy o potwierdzenie, iż brak szkód oznacza:

- brak jakichkolwiek roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego,

- brak jakichkolwiek okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 47:

Prosimy o podanie liczby pracowników.

Odpowiedź:

Jest 79 pracowników we wszystkich jednostkach.

Pytanie 48:

Wnosimy o wykreślenie zapisu pkt 7 Zakres ubezpieczenia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dotyczącego odtworzenia sumy gwarancyjnej w czasie trwania umowy ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 49:

Zwracamy się z prośba o zmianę zapisu w klauzuli nr 2 - Klauzula odstąpienia od prawa do regresu w punkcie I. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY; KLAUZULE OBLIGATORYJNIE WŁĄCZONE DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA na zapis:

Klauzula odstąpienia od prawa do regresu - Ubezpieczyciel zrzeka się prawa do regresu w stosunku do osób, za które Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez te osoby. Zrzeczenie się prawa do regresu nie ma zastosowania, gdy osoby te wyrządziły szkodę umyślnie. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyjątkiem obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 50:

Zwracamy się z prośba o zmianę zapisu w klauzuli nr 24 - Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie w punkcie I. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY; KLAUZULE OBLIGATORYJNIE WŁĄCZONE DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA na zapis:

Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody. Przepisy art. 818 § 3 Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyjątkiem ubezpieczenia KR posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 51:

Zwracamy się z prośba o zmianę zapisu w klauzuli nr 41 - Klauzula likwidacji drobnych szkód w punkcie I. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY; KLAUZULE FAKULTATYWNE dotyczącego punktu 2 w brzmieniu:

W odniesieniu do szkód z AUTO CASCO rozliczenie kosztów naprawy następować będzie bezgotówkowo pomiędzy Ubezpieczycielem a warsztatem, w którym naprawiany był pojazd. Podstawę rozliczenia stanowić będą faktury przedstawione przez warsztat. Naprawy pojazdów odbywać będą się w warsztatach wskazanych przez Ubezpieczającego. Ubezpieczyciel zobowiązuje się akceptować przy wypłacie odszkodowania stawki roboczogodzin i ceny części zamiennych obowiązujące w warsztatach wskazanych przez Ubezpieczającego.

na zapis:

W odniesieniu do szkód z AUTO CASCO rozliczenie kosztów naprawy następować będzie bezgotówkowo pomiędzy Ubezpieczycielem a warsztatem, w którym naprawiany był pojazd. Podstawę rozliczenia stanowić będą faktury przedstawione przez warsztat. Naprawy pojazdów odbywać będą się w warsztatach wskazanych przez Ubezpieczającego. Ubezpieczyciel zobowiązuje się akceptować przy wypłacie odszkodowania stawki roboczogodzino (o ile nie przekracza maksymalnej stawki za roboczogodzinę, która nie może przekroczyć średniej stawki za 1 roboczogodzinę ustalonej przez firmę ubezpieczeniową na podstawie stawek stosowanych przez warsztaty naprawcze z województwa, na terenie którego przeprowadzona była naprawa pojazdu) i ceny części zamiennych obowiązujące w warsztatach wskazanych przez Ubezpieczającego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 52:

Zwracamy się z prośba o zmianę zapisu w klauzuli nr 46 - Klauzula zgłaszania szkód w punkcie I. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY; KLAUZULE FAKULTATYWNE na zapis:

zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyjątkiem ubezpieczenia KR posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 53:

Zwracamy się z prośba o zmianę zapisu w Części II Zamówienia D. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE pkt 2 Zakres ubezpieczenia - Ubezpieczenie uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR na zapis:

- uszkodzenia przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji, pożaru, wybuchu, pioruna, upadku statku powietrznego, huraganu, zatopienia, deszczu nawalnego, gradu, powodzi, lawiny, osuwania się i zapadania ziemi, oraz nagłe działanie innych sił przyrody z wyłączeniem szkód polegające na uszkodzeniu silnika wskutek zassania wody podczas jego pracy lub próby uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie zagrożenie

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54:

Zwracamy się z prośba o zmianę zapisu w Części II Zamówienia D. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE pkt 2 Zakres ubezpieczenia - Ubezpieczenie uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR na zapis:

- spowodowane przez załadowany i przewożony ładunek lub bagaż z wyłączeniem szkód powstałych wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku, bagażu,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 55:

Proszę o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych.

Odpowiedź:

Wskazane lokalizacje nie znajdują się na terenach zalewowych.

Pytanie 56:

Proszę o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach osuwiskowych.

Odpowiedź:

Wskazane lokalizacje nie znajdują się na terenach osuwiskowe.

Pytanie 57:

Proszę o informację czy od 1996 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia wystąpiła powódź.

Odpowiedź:

Od roku 1996 na terenach wskazanych nie wystąpiła powódź.

Pytanie 58:

Proszę o informację czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki.

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 59:

Proszę o informację czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności.

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 60:

Proszę o informację czy do ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to proszę wskazać, które to budynki.

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 61:

Proszę o informację czy w konstrukcji któregokolwiek budynku znajdują się płyty warstwowe z palnym wypełnieniem (m.in. poliuretan, styropian) ?

Odpowiedź:

TAK – zewnętrzne ocieplenie ścian.

Pytanie 62:

Prosimy o uzupełnienie w wykazie pojazdów danych w kolumnie „liczba miejsc", we wszystkich przypadkach, w których zawarte ma być ubezpieczenie NNW;

Odpowiedź:

Liczba miejsc:

Star EOP56FR – 6

Star EOPH433 – 6

FS-Lublin EOPP550 – 6

Star EOPP725 – 6

Ursus EOPT343 – 1

Star EOP06C5 – 6

Case EOP04KY - 1

Pytanie 63:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 23.09.2015 r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 64:

Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody mające charakter czystej straty finansowej nie obejmuje zdarzeń powstałych wskutek: niedotrzymanie terminów, kar umownych, przekroczenia kosztorysów, wynikające z działalności reklamowej, związanych z dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania informatycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.


Poświętne: Ubezpieczenie mienia Gminy Poświętne

Numer ogłoszenia: 239132 - 2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poświętne , ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, faks 044 7564034.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poswietne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia Gminy Poświętne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma imienna i bezimienna), ubezpieczeń komunikacyjnych w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Gmina Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne 2. Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Główna 40, 26-315 Poświętne 3. Szkoła Podstawowa w Dębie, Dęba 80, 26-315 Poświętne 4. Gminny Ośrodek Kultury, ul. Główna 40, 26-315 Poświętne 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne 6. Szkoła Podstawowa w Brudzewicach, Brudzewice Kolonia 59, 26-315 Poświętne 7. Zespół Szkół Samorządowych w Poświętnem, ul. Szkolna 2A, 26-315 Poświętne oraz jednostki OSP i sołectwa. UWAGA: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dodatku nr 3 - Program Ubezpieczenia.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

W przypadku wzrostu majątku w okresie trwania umowy, zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek, nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym, proporcjonalnie do okresu rzeczywiście udzielanej ochrony, wg systemu pro rata temporis.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-3, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.09.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i posiada zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej; Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 6.1.1.SIWZ) oraz dokumentu (punkt 6.1.2. SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 6.1.1 SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 6.1.1 SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 6.1.1 SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 6.1.1 SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

6.3.1. Ogólne (szczególne) warunki wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia. Oświadczenie o posiadaniu statutu przewidującego możliwość ubezpieczenia podmiotów nie będących członkiem towarzystwa - dotyczy Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych wg wzoru określonego w dodatku nr 1 do SIWZ (str. 10).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony Formularz ofertowy podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wg wzoru określonego w dodatku nr 1 do SIWZ (str. 1-5).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 80

2 - Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 20

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie: 1. zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; 2. zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia; 3. zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji; 4. rozszerzenie zakresu ubezpieczenia; 5. korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 6. zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych, 7. zmiany korzystne dla Zamawiającego, w tym zmniejszenie stawek/składek, 8. zmiany w wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, które mogą nastąpić w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W sytuacji wystąpienia powyższych okoliczności Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z wejścia w życie przepisów zmieniających. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany na kalkulację ceny ofertowej. - zmiana wynagrodzenia nastąpi na podstawie aneksu; - zmiana umowy skutkuje zmiana wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy. Warunki zmian: a) inicjowanie zmian - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy; b) uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia; c) forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poswietne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I Zamówienia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenia wspólne: -Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, -Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Ubezpieczenia indywidualne: -Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, -Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych,.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.09.2018.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80

2. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II zamówienia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.09.2018.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80

2. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 20

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III Zamówienia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma bezimienna), Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma imienna)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.21.00-3.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90

2. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 10

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (SIWZ 2015_ubezpieczenie.doc)SIWZ 714 kB1462015-09-14 11:46
Pobierz plik (załączniki 2 do SIWZ_ubezpieczenia.xls)Załącznik Nr 2 do SIWZ 76 kB2372015-09-14 11:46