Poświętne, dnia 16.12.2015 r.

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Poświętne oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem".

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ:

1. Dodaje się pkt 20a w załączniku nr 5 do SIWZ w brzmieniu:

Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grupy taryfowej, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowej Wykonawcy"

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.


Poświętne, 16.12.2015 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dot. „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Poświętne oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem".

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udzielam odpowiedzi na zapytania Wykonawcy przesłane Gminie Poświętne w dniu 12.11.2015 r.:

1. Treść zapytania:

Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych obejmujących sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia ustawy zgodnie z ustawą 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz.1059 z późn. zm.) W związku z tym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy zatwierdzonym przez Zarząd Spółki który uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego, zawarte w Załączniku nr 5 so SIWZ („Istotne warunki umowy") ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego.

2. Treść zapytania:

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD ? Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza prawidłowość podanych parametrów dystrybucyjnych.

3. Treść zapytania:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną

4. Treść zapytania:

Wykonawca zwraca się z prośbą o weryfikację danych z Załącznika nr 4 do SIWZ („Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia") ze szczególnym uwzględnieniem:

- wskazanego numeru licznika dla przypadku wymienionego pod poz. 25 – jest: 80309358 winien być 80305028

Odpowiedź:

Zamawiający weryfikuje nr licznika poz. 25 : 80305028

5. Treść zapytania:

Wykonawca zwraca się z zapytaniem na jakie podmioty mają zostać zawarte umowy kompleksowe / umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów wyszczególnionych w Załączniku nr 4 do SIWZ („Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)? Czy stronami umów będą, jak ma to miejsce obecni: Gmina Poświętne (NIP: 7681735515) i Zespół Szkół Samorządowych w Poświętnem im Jana III Sobieskiego (NIP 7681776282)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że stronami umów będą następujące podmioty Gmina Poświętne (NIP: 7681735515) i Zespół Szkół Samorządowych w Poświętnem im Jana III Sobieskiego (NIP 7681776282)

6. Treść zapytania:

Pkt.20 Załącznika nr 5 do SIWZ („Istotne warunki umowy") pkt. III.3 SIWZ Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu jedynie w obrębię tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grupy taryfowej, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowej Wykonawcy"

Odpowiedź:

Wprowadza się pkt. 20a w brzmieniu:

„Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grupy taryfowej, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowej Wykonawcy"

7. Treść zapytania:

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo tj. dla poz. 47-55 (Punkty poboru Gminy Poświętne) i poz. 2-5 (Obiekty ZSS w Poświętnem im Jana III Sobieskiego

Odpowiedź

Zamawiający według najlepszej wiedzy jaką posiada nie jest w stanie podać ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo

8. Treść zapytania:

Wykonawca informuje, iż doręczeniem do Odbiorcy faktur dokumentujących sprzedaż energii elektrycznej zajmuje się inny podmiot – podmiot niezależny od Wykonawcy. Mając na uwagę powyższe Wykonawca zwraca się do zamawiającego z prośbą o usunięcie tego kryterium oceny ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje obecne kryteria oceny ofert


Poświętne: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Poświętne oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem

Numer ogłoszenia: 338894 - 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poświętne , ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, faks 044 7564034.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poswietne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Poświętne oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zmówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Poświętne oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne ( t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2014 poz. 121 z późn. zm.). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie odrębnej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 20 % zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające dotyczą zwiększenia zakresu dostawy energii elektrycznej i usługi dystrybucji objętych niniejszym zamówieniem.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił ten warunek, jeżeli ten wykaże, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ustawy Prawo energetyczne oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, oraz posiada zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę metodą: spełnia/ nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 99

2 - termin doręczenia Odbiorcy końcowemu faktury VAT - 1

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega zmiany treści umowy w odniesieniu do zakresu przedmiotu zamówienia, tj. zmiany prognozowanej wielkości zużycia energii elektrycznej, wynikającej m.in. ze zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) ilości miejsc dostarczania energii elektrycznej (przyłączy, punktów poboru), dostaw i przesyłu energii do innych obiektów niewskazanych w Załączniku do umowy lub w sytuacji zwiększenia dostaw wraz z przesyłem energii do obiektu w związku z dokonaną rozbudową, przebudową obiektu itd. Zmiany, o których mowa powyżej dokonywane są na podstawie aneksu do umowy. 2. Zamawiający zastrzega również możliwość zmiany treści umowy dot. ceny za dystrybucję energii w przypadku zmiany taryfy dystrybucji Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, z zastrzeżeniem obowiązywania w całym okresie obowiązywania umowy podanej w ofercie Wykonawcy wielkości 100 % ceny taryfowej zastosowanej do obliczenia ceny przesyłu energii. Zmiana cen dokonana przez odpowiedni organ (dostawy i przesyłu) nie wymaga zmiany umowy. 3. Zamawiający zastrzega również możliwość zmiany treści umowy dotyczącej zmiany ceny za energię w grupie taryfowej G w przypadku zmiany taryfy Wykonawcy dla odbiorców w grupach taryfowych G zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, z zastrzeżeniem obowiązywania w całym okresie obowiązywania umowy podanej w ofercie Wykonawcy 100 % ceny taryfowej zastosowanej do obliczania ceny za energię w grupie taryfowej G. Zmiana cen dokonana przez odpowiedni organ nie wymaga zmiany umowy. 4. Zamawiający dopuszcza także zmiany treści umowy w przypadku okoliczności, których nie można przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania m.in. związanych z procedurami, zmianami organizacyjnymi i uwarunkowaniami wewnętrznymi Zamawiającego np. zaprzestanie dostaw i przesyłu energii do jednego lub kilku obiektów wskazanych w Załączniku ze względu np. na wyłączenie obiektu z eksploatacji. 5. Zamawiający zastrzega zmiany treści umowy w przypadkach, gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach, gdy: a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, b) nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poswietne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Z5_IPUa.doc)Z5_IPUa.docZałącznik nr 5 do SIWZ81 kB1642015-12-16 14:44
Pobierz plik (siwz_energia_2015_16.doc)siwz_energia_2015_16.docSIWZ76 kB1652015-12-10 21:48
Pobierz plik (Z7_grupa_kapitalowa.doc)Z7_grupa_kapitalowa.docZałącznik nr 7 do SIWZ31 kB1642015-12-10 21:47
Pobierz plik (Z6_oswiadczenia.doc)Z6_oswiadczenia.docZałącznik nr 6 do SIWZ35 kB1582015-12-10 21:46
Pobierz plik (Z4_opis.xls)Z4_opis.xlsZałącznik nr 4 do SIWZ34 kB2222015-12-10 21:46
Pobierz plik (Z2_art.24.doc)Z2_art.24.docZałącznik nr 3 do SIWZ35 kB1602015-12-10 21:45
Pobierz plik (Z2_art.22.doc)Z2_art.22.docZałącznik nr 2 do SIWZ35 kB1762015-12-10 21:45
Pobierz plik (Z1_formularz_oferty.doc)Z1_formularz_oferty.docZałącznik nr 2 do SIWZ56 kB1482015-12-10 21:44