Drukuj

Poświętne 21.09.2015 r

Wszyscy wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy :

Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Poświętne"

MODYFIKACJA

treści SIWZ

Wójt Gminy Poświętne działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  oraz przedłuża termin składania ofert

Zakres modyfikacji jest następujący:

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest

Rozdział 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

10.14. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:

pełna nazwa wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

GMINA POŚWIĘTNE

ul. Akacjowa 4

26-315 Poświętne

„OFERTA – UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY POŚWIĘTNE– NIE OTWIERAĆ PRZED 22.09.2015. godz. 10:15.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia winno być:

10.14. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:

pełna nazwa wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

GMINA POŚWIĘTNE

ul. Akacjowa 4

26-315 Poświętne

„OFERTA – UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY POŚWIĘTNE– NIE OTWIERAĆ PRZED 23.09.2015. godz. 10:15.


2. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

11.1. Oferty należy składać do dnia 22.09.2015 r do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne - sekretariat. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy);

11.5. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Poświętne – Sala Narad Budynek B. w dniu 22.09.2015 r godz. 10:15

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia winno być:

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

11.1. Oferty należy składać do dnia 23.09.2015 r do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne - sekretariat. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy);

11.5. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Poświętne – Sala Narad Budynek B. w dniu 23.09.2015 r godz. 10:15

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Wójt Gminy Poświętne

Michał Franas


Numer ogłoszenia: 245914 - 2015; data zamieszczenia: 21.09.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 239132 - 2015 data 14.09.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, fax. 044 7564034.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne


Poświętne, dnia 18 września 2015 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Poświętne

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

W odniesieniu do klauzuli miejsc ubezpieczenia prosimy o doprecyzowanie, że Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczenia lokalizację pod warunkiem, że spełnia ona minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń określone przepisami prawa.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2:

W odniesieniu do klauzuli miejsc ubezpieczenia prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości maksymalnie 3 000 000,00 PLN na jedną placówkę. W przypadku gdy zaproponowany limit jest dla Zamawiającego niewystarczający prosimy o zaproponowanie innego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

Prosimy o wyłączenie z zakresu klauzuli warunków i taryf ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 5:

W odniesieniu do definicji czystej straty finansowej prosimy o zastosowanie dodatkowych wyłączeń tj. szkód związanych z działalnością bankową lub ubezpieczeniową, leasingową, księgową lub finansową, pośredników turystycznych i organizatorów turystyki, polegając na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, pracach budowlanych lub montażowych, kontroli wycenie, kosztorysowaniu oraz szkód związanych ze stosunkiem pracy; związanych z wszelkiego rodzaju płatnościami; powstałych w wyniku utraty pieniędzy, dokumentów, papierów wartościowych oraz w związku z odpowiedzialnością z tytułu sprawowania funkcji członka władz spółki kapitałowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku czystych strat finansowych Ubezpieczyciel nie odpowiada również za szkody związane z działalnością:

- polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu,

- bankową lub ubezpieczeniową,

- leasingową,

- dotyczącą przetwarzania danych, instalacji oraz błędnym funkcjonowaniem oprogramowania,

- księgową lub finansową,

- związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności,

- powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych,

- związane ze stosunkiem pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza dla :

- bankową lub ubezpieczeniową,

- leasingową,

- dotyczącą przetwarzania danych, instalacji oraz błędnym funkcjonowaniem oprogramowania.

Pytanie 7:

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie, że pokazy sztucznych ogni będą przeprowadzane przez jednostki profesjonalnie zajmujące się tego rodzaju działalnością.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 11:

Prosimy o wskazanie łącznej wartości dróg znajdujących się w zarządzie Zamawiającego

Odpowiedź:

Drogi są ubezpieczone na pierwsze ryzyko na 500 000 zł.

Pytanie 12:

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia dewastacji wyłączone są wartości pieniężne

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 13:

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia kradzieży zwykłej wyłączone są wartości pieniężne.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 14:

Prosimy o informację jaki % dróg został wyremontowany w ubiegłym roku

Odpowiedź:

W ubiegłym roku wyremontowano 3,9% dróg

Pytanie 15:

W odniesieniu do przedstawionej szkodowości prosimy o informacje czy dotyczy ona zakresu analogicznego z obecnie wnioskowanym (w szczególności zakres ubezpieczenia, franszyzy/udziały własne, przedmiot ubezpieczenia). W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź:

Tak dotyczy zakresu analogicznego do wnioskowanego.

Pytanie 16:

Prosimy o dopisanie do ISTOTNYCH DLA STRON POSTANOWIEŃ w punkcie 4 i 7 „za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy"

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie 17:

Prosimy o wykreślenie z § 10 ust 1 wzoru umowy ostatniego wyróżnika: „Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych w § 4 umowy".

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie 18:

Prosimy o przeniesienie klauzuli uznania okoliczności do zbioru klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie 19:

Prosimy, aby klauzula rzeczoznawców nie miała zastosowania do OC.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie 20:

Prosimy o potwierdzenie że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 21:

Prosimy o potwierdzenie, że katalog wyłączeń w definicji czystej straty finansowej nie jest katalogiem zamkniętym i że będą miały zastosowanie ogólne wyłączenie zawarte w OWU Wykonawcy (np. wina umyślna, terroryzm, itp.)

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkód w mieniu, na osobie oraz czystych strat finansowych powstałych w związku z wykonywaniem zadań publicznych zgodnie z art. 417 i 417¹ KC, Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,

- które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,

- wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,

- powstałe w wyniku niewypłacalności,

- wynikłe z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 22:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód obejmowanych obowiązkowym ubezpieczeniem OC zarządcy nieruchomości

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 23:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 24:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Jeżeli zakres ochrony obejmuje wcześniej wymienione działalności prosimy o ich wyłączenie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 25:

Prosimy o przeniesienie klauzuli wyłączenia mienia z eksploatacji do zbioru klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.


Poświętne, dnia 17 września 2015 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dot.

„Ubezpieczenie mienia Gminy Poświętne"

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udzielam odpowiedzi na zapytania Wykonawców, przesłane Gminie Poświętne.

 Pytanie 1:

Wnosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosowane przez ubezpieczyciela i dołączone do oferty przetargowej. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2:

Prosimy o informację czy załączona szkodowość uwzględniała jakieś franszyzy, jeśli tak to jaki i w jakiej wysokości (z podziałem na rodzaje ubezpieczeń).

Odpowiedź:

W poprzednim przetargu nie było wprowadzonych franszyz wobec tego nie ma żadnych potrąceń w odszkodowaniach.

Pytanie 3:

Na jaki dzień podana jest szkodowość w SIWZ. Czy szkodowość uległa zmianie? Prosimy o uaktualnienie według danych bieżących.

Odpowiedź:

Szkodowość została podana na 31.08.2015 r. Szkodowość nie uległa zmianie.

Pytanie 4:

Prosimy o podanie ilości i wartości szkód za lata 2010 i 2011.

Odpowiedź:

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie podać informacji na temat szkód w podanych latach.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie iż podana przez Zamawiającego aktualna szkodowość oznacza brak:

-jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego na dzień dzisiejszy,

-brak jakichkolwiek innych okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.

-jeśli jest inaczej prosimy o podanie bliższych informacji o roszczeniach / okolicznościach, o których mowa powyżej

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6:

Prosimy o informację czy w ostatnich trzech latach ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia był taki sam/zbliżony jak obecnie wnioskowany, jeżeli nie, prosimy o wskazanie jakie mienie, ryzyka, klauzule nie były objęte ochroną oraz czy w odniesieniu do takiego mienia, ryzyk, klauzul miały miejsce zdarzenia/ szkody, jakie i o jakiej wartości (z podziałem na rodzaje ubezpieczeń).

Odpowiedź:

W ostatnich trzech latach zakres ubezpieczenia był zbliżony do obecnie wnioskowanego. Jedynie ilość i zakres klauzul uległ zmianie.

Pytanie 7:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy w ostatnich 36 miesiącach Zamawiający otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora. Jeśli tak, udostępnienie właściwego dokumentu przez przesłanie do potencjalnych wykonawców lub zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego, wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których Zamawiający nie będzie wdrażał i z jakiego powodu.

Odpowiedź:

Zamawiający w w/w okresie nie otrzymał wytycznych itp. od instytucji, o których mowa w zapytaniu.

Pytanie 8:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy wśród mienia mającego podlegać ubezpieczeniu znajdują się pozycje obecnie nie ubezpieczane. Jeśli tak, prosimy o wskazanie tego mienia oraz podanie wartości szkód (strat materialnych) w tym mieniu w ostatnich 36 miesiącach.

Odpowiedź:

Wskazane pozycje były ubezpieczane w poprzednim przetargu.

Pytanie 9:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy podstawowe elementy SIWZ są takie, jakie w umowie (umowach) obowiązującej w ostatnich 36 miesiącach. Podanie do wiadomości ewentualnych różnic. Za podstawowe elementy uważa się:

- zakres ubezpieczenia, w tym klauzule obligatoryjne i fakultatywne,

- przedmioty ubezpieczenia, bez uwzględniania takich, których wartość jednostkowa według SIWZ nie przekracza 1.000.000,00 PLN,

- łączna suma ubezpieczenia mienia, z tolerancją do 10%,

- wysokość i rodzaj franszyz redukcyjnych.

- miejsca ubezpieczenia, bez uwzględniania takich, w których suma ubezpieczenia według SIWZ nie przekracza 1.000.000,00 PLN.

Wnosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta?

Odpowiedź:

Wszelkie podstawowe elementy nie odbiegają od tych z poprzedniej umowy oprócz ilość i treść klauzul.

Obiekty budowlane są poddawane okresowym przeglądom zgodnie z przepisami.

Pytanie 10:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a protokoły są w posiadaniu zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z przepisami.

Pytanie 11:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy protokoły lub inne właściwie dokumenty sporządzone po przeglądach na podstawie Prawa budowlanego lub innego aktu normatywnego (ustawy lub rozporządzenia) zawierają adnotacje o stanach nieprawidłowych. Jeśli tak, udzielenie informacji o dacie i treści wpisu, jakiego obiektu dotyczy, oraz jakie i kiedy podjęto działania w celu doprowadzenia obiektu do stanu prawidłowego.

Wnosimy o udzielenie informacji, czy występują budynki lub budowle o stopniu zużycia technicznego przekraczającym 50%. Jeśli tak, udzielenie informacji o adresie lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego obiektu, ile konkretnie wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu technicznego i w jakim zakresie.

Odpowiedź:

1. Brak jest informacji o stanach nieprawidłowych.

2. Nie występują budynki o zużyciu przekraczającym 50%.

Pytanie 12:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy ubezpieczeniu mają podlegać budynki nieużytkowane, pustostany. Jeśli tak, podanie do wiadomości adresu lokalizacji, sumy ubezpieczenia budynku, stosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, jakiego rodzaju mienie znajduje się wewnątrz budynku i czy ma stanowić przedmiot ubezpieczenia (też sumy ubezpieczenia tego mienia), od kiedy (rok, miesiąc) budynki nie są użytkowane, sposobu i częstotliwości sprawdzania przez Zamawiającego nienaruszalności budynku i posesji przez osoby nieuprawnione, jaki jest stan techniczny, a także wskazanie powodu nie użytkowania i zamierzeń Zamawiającego w odniesieniu do tego budynku.

Odpowiedź:

Wszelkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia są użytkowane i nie ma pustostanów.

Pytanie 13:

Prosimy o możliwość ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do pustostanów do zakresu FLEXA: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź:

Do ubezpieczenia nie są zgłoszone pustostany. Nie ma konieczności ograniczania zakresu.

Pytanie 14:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność. Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy naruszają konstrukcję nośną obiektu lub konstrukcję dachu.

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 15:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy w ostatnich 20 latach w obecnie zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe oraz szkody w wyniku podniesienia się wód gruntowych, oraz czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak prosimy o podanie informacji w którym roku nastąpiła powódź, adresu lokalizacji, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości, oraz jakie podjęto działania prewencyjne mające zapobiec takim szkodom w przyszłości.

Odpowiedź:

W ostatnich 20 latach nie wystąpiły w/w szkody.

Pytanie 16:

Czy wystąpiły sytuacje zagrożenia powstaniem szkody powodziowej, bez jej fizycznego wystąpienia. Jeśli tak, udzielenie informacji o wysokości poniesionych kosztów, przede wszystkim na zabezpieczenie mienia przed zalaniem wodami powodziowymi.

Odpowiedź:

Nie wystąpiły sytuacje zagrożenia mogące skutkować powstaniem szkody powodziowej.

Pytanie 17:

Prosimy o przeniesienie z postanowień dodatkowych do katalogu klauzul fakultatywnych zapisu o automatycznym odtworzeniu sum ubezpieczenia w odniesieniu do sum ubezpieczenia określonych na pierwsze ryzyko oraz określonych limitów odpowiedzialności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18:

Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego – prosimy o uwzględnienie zapisu : „o ile na rachunku bankowym znajdowała się odpowiednia ilość środków pieniężnych"

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 19:

Klauzula miejsc ubezpieczenia – wnosimy o dopisanie, że zabezpieczenia w nowej lokalizacji powinny spełniać obowiązujące przepisy prawa i nie być gorsze niż w lokalizacjach znanych Ubezpieczycielowi.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 20:

Klauzula warunków i taryf - wnosimy o dopisanie, że klauzula nie znosi postanowień art. 816 KC.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 21:

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – wnosimy o dopisanie, że dotyczy szkody, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na mocy postanowień umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22:

Klauzula katastrofy budowlanej – wnosimy o włączenie do treści klauzuli poniższego zapisu:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach, których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej , wynosi więcej niż:

1. 50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,

2. 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej

oraz w obiektach wyłączonych z eksploatacji,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23:

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – wnosimy o zapis, że dotyczy ona wyłącznie prowadzenia robót budowlano-montażowych, które nie wymagają pozwolenia na budowę.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 24:

Klauzula 45 aktów terroryzmu – wnosimy o akceptację wyłączenia szkód powstałych wskutek:

- skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego,

- działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25:

Klauzula szkód estetycznych – wnosimy o dopisanie że nie dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26:

Wnosimy o potwierdzenie, że koszty zabezpieczenia sprzętu przed szkodą, akcji ratowniczej pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 27:

Wnosimy o informację czy limity podane w klauzulach / zakresie ubezpieczenia są wspólne czy odrębne dla wskazanych w nich ryzyk, czy są wspólne dla wszystkich jednostek objętych zamówieniem i czy odnoszą się do rocznego okresu ub. jeżeli nie podano oraz potwierdzenie, że w przypadku wystawienia dla każdej jednostki polisy – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - limity określone w SIWZ są wspólne dla wszystkich jednostek Zamawiającego

Odpowiedź:

Limity są wspólne dla wymienionych ryzyk i wszystkich jednostek i odnoszą się do rocznego okresu ubezpieczenia.

Pytanie 28:

Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, nie ma takiego mienia w posiadaniu.

Pytanie 29:

W kontekście zapisu „Ryzykiem dewastacji objęte są również elementy budynków oraz lokali którymi zarządza Zamawiający" wnosimy o informację jakimi budynkami i lokalami zarządza Zamawiający (wartość, lokalizacja, przeznaczenie).

Odpowiedź:

Zamawiający zarządza budynkami i lokalami wykazanymi w tabeli z wykazem mienia.

Pytanie 30:

Prosimy o bliższe informacje na temat obiektu „świetlica w Brudzewicach": czy jest użytkowany, jakie posiada zabezpieczenia przeciwpożarowe, przeciwkradzieżowe? Czy przeprowadzane były remonty – jakie i kiedy?

Odpowiedź:

Budynek zmodernizowany w roku 2014, użytkowany przez mieszkańców sołectwa, posiada na wyposażeniu typowe gaśnice przeciwpożarowe oraz chroniony systemem alarmowym.

Pytanie 31:

Prosimy o informacje jaka jest ilość, wartość oraz wiek sprzętu elektronicznego ubezpieczonego od ognia i innych zdarzeń losowych a nie ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź:

Sprzęt jest starszy niż pięć lat. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie podać takich informacji.

Pytanie 32:

„Koszty usunięcia następstw zalania np. odgrzybianie, koszty dezynsekcji i dezynfekcji" – prosimy o wyłączenie zapisu z zakresu ubezpieczenia, gdyż zdarzenie to nie ma charakteru szkody nagłej, niespodziewanej oraz niezależnej od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33:

Czy w ostatnich 3 latach wystąpiły szkody z w/w tytułu (koszty usunięcia następstw zalania), które nie były objęte ubezpieczeniem?

Odpowiedź:

W ostatnich trzech latach nie wystąpiły w/w szkody.

Pytanie 34:

Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia infrastruktury drogowej z wszystkich ryzyk do ryzyk nazwanych określonych w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35:

Kradzież zwykła prosimy o wprowadzenie obowiązku natychmiastowego poinformowania o szkodzie Policji oraz o potwierdzenie, że ochrona nie dotyczy gotówki oraz wartości pieniężnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na natychmiastowe informowanie Policji w momencie stwierdzenia szkody oraz potwierdza wyłączenie gotówki i wartości pieniężnych.

Pytanie 36:

Prosimy o ograniczenie limitu dla kradzieży zwyklej do 5 tys. zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 37:

Wnosimy o wyłączenie ochrony za szkody w danych znajdujących się w pamięci ulotnej jednostki centralnej sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38:

Wnosimy o informację o aktualnych zabezpieczeniach p. przepięciowych sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź:

Aktualne zabezpieczenia to listy przeciwprzepięciowe i upsy.

Pytanie 40:

Wnosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 41:

Wnosimy o potwierdzenie, że sprzęt jest konserwowany zgodnie z zaleceniem/ instrukcją producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 42:

Dodatek nr 3 pkt C Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - wnosimy o potwierdzenie, że obowiązują wyłączenia odpowiedzialności wymienione w OWU ubezpieczyciela chyba, że dane ryzyko/ koszty wyraźnie zostały włączone do zakresu pokrycia przez Zamawiającego w SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 43:

Dodatek nr 3 pkt C Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej, odgruzowywania, wyburzania i inne mogące powstać w związku z przeprowadzaniem akcji ratowniczej i innego rodzaju interwencji – wnosimy o wykreślenie zapisu: „ (dotyczy także sytuacji, gdy zdarzenie objęte ubezpieczeniem nie wystąpiło, a interwencja upoważnionych służb była uzasadniona)"

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44:

Wnosimy o informację nt. częstotliwości archiwizacji danych na kopiach zapasowych w formie elektronicznej i miejsca ich przechowywania/ sposobu zabezpieczenia

Odpowiedź:

Archiwizacja codzienna, kopie zabezpieczone w metalowej szafie

Pytanie 45:

Czy Zamawiający akceptuje możliwość włączenia klauzuli IT, nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących poza OWU wykonawcy:

Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących

Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w nośnikach obrazu (np. bębnach selenowych) w urządzeniach fotokopiujących.

W razie szkody powstałej wskutek pożaru lub kradzieży z włamaniem odszkodowanie będzie wypłacone na podstawie wartości nowego zamiennika (wg wartości odtworzeniowej).

Odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku innych zdarzeń objętych ochroną będzie obniżone proporcjonalnie do liczby kopii już wykonanych na dzień powstania szkody (wg stanu zużycia), jako stosunek liczby kopii wykonanych do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta danego sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46:

Prosimy o potwierdzenie, iż brak szkód oznacza:

- brak jakichkolwiek roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego,

- brak jakichkolwiek okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 47:

Prosimy o podanie liczby pracowników.

Odpowiedź:

Jest 79 pracowników we wszystkich jednostkach.

Pytanie 48:

Wnosimy o wykreślenie zapisu pkt 7 Zakres ubezpieczenia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dotyczącego odtworzenia sumy gwarancyjnej w czasie trwania umowy ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 49:

Zwracamy się z prośba o zmianę zapisu w klauzuli nr 2 - Klauzula odstąpienia od prawa do regresu w punkcie I. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY; KLAUZULE OBLIGATORYJNIE WŁĄCZONE DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA na zapis:

Klauzula odstąpienia od prawa do regresu - Ubezpieczyciel zrzeka się prawa do regresu w stosunku do osób, za które Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez te osoby. Zrzeczenie się prawa do regresu nie ma zastosowania, gdy osoby te wyrządziły szkodę umyślnie. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyjątkiem obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 50:

Zwracamy się z prośba o zmianę zapisu w klauzuli nr 24 - Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie w punkcie I. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY; KLAUZULE OBLIGATORYJNIE WŁĄCZONE DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA na zapis:

Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody. Przepisy art. 818 § 3 Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyjątkiem ubezpieczenia KR posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 51:

Zwracamy się z prośba o zmianę zapisu w klauzuli nr 41 - Klauzula likwidacji drobnych szkód w punkcie I. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY; KLAUZULE FAKULTATYWNE dotyczącego punktu 2 w brzmieniu:

W odniesieniu do szkód z AUTO CASCO rozliczenie kosztów naprawy następować będzie bezgotówkowo pomiędzy Ubezpieczycielem a warsztatem, w którym naprawiany był pojazd. Podstawę rozliczenia stanowić będą faktury przedstawione przez warsztat. Naprawy pojazdów odbywać będą się w warsztatach wskazanych przez Ubezpieczającego. Ubezpieczyciel zobowiązuje się akceptować przy wypłacie odszkodowania stawki roboczogodzin i ceny części zamiennych obowiązujące w warsztatach wskazanych przez Ubezpieczającego.

na zapis:

W odniesieniu do szkód z AUTO CASCO rozliczenie kosztów naprawy następować będzie bezgotówkowo pomiędzy Ubezpieczycielem a warsztatem, w którym naprawiany był pojazd. Podstawę rozliczenia stanowić będą faktury przedstawione przez warsztat. Naprawy pojazdów odbywać będą się w warsztatach wskazanych przez Ubezpieczającego. Ubezpieczyciel zobowiązuje się akceptować przy wypłacie odszkodowania stawki roboczogodzino (o ile nie przekracza maksymalnej stawki za roboczogodzinę, która nie może przekroczyć średniej stawki za 1 roboczogodzinę ustalonej przez firmę ubezpieczeniową na podstawie stawek stosowanych przez warsztaty naprawcze z województwa, na terenie którego przeprowadzona była naprawa pojazdu) i ceny części zamiennych obowiązujące w warsztatach wskazanych przez Ubezpieczającego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 52:

Zwracamy się z prośba o zmianę zapisu w klauzuli nr 46 - Klauzula zgłaszania szkód w punkcie I. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY; KLAUZULE FAKULTATYWNE na zapis:

zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyjątkiem ubezpieczenia KR posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 53:

Zwracamy się z prośba o zmianę zapisu w Części II Zamówienia D. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE pkt 2 Zakres ubezpieczenia - Ubezpieczenie uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR na zapis:

- uszkodzenia przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji, pożaru, wybuchu, pioruna, upadku statku powietrznego, huraganu, zatopienia, deszczu nawalnego, gradu, powodzi, lawiny, osuwania się i zapadania ziemi, oraz nagłe działanie innych sił przyrody z wyłączeniem szkód polegające na uszkodzeniu silnika wskutek zassania wody podczas jego pracy lub próby uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie zagrożenie

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54:

Zwracamy się z prośba o zmianę zapisu w Części II Zamówienia D. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE pkt 2 Zakres ubezpieczenia - Ubezpieczenie uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR na zapis:

- spowodowane przez załadowany i przewożony ładunek lub bagaż z wyłączeniem szkód powstałych wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku, bagażu,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 55:

Proszę o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych.

Odpowiedź:

Wskazane lokalizacje nie znajdują się na terenach zalewowych.

Pytanie 56:

Proszę o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach osuwiskowych.

Odpowiedź:

Wskazane lokalizacje nie znajdują się na terenach osuwiskowe.

Pytanie 57:

Proszę o informację czy od 1996 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia wystąpiła powódź.

Odpowiedź:

Od roku 1996 na terenach wskazanych nie wystąpiła powódź.

Pytanie 58:

Proszę o informację czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki.

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 59:

Proszę o informację czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności.

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 60:

Proszę o informację czy do ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to proszę wskazać, które to budynki.

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 61:

Proszę o informację czy w konstrukcji któregokolwiek budynku znajdują się płyty warstwowe z palnym wypełnieniem (m.in. poliuretan, styropian) ?

Odpowiedź:

TAK – zewnętrzne ocieplenie ścian.

Pytanie 62:

Prosimy o uzupełnienie w wykazie pojazdów danych w kolumnie „liczba miejsc", we wszystkich przypadkach, w których zawarte ma być ubezpieczenie NNW;

Odpowiedź:

Liczba miejsc:

Star EOP56FR – 6

Star EOPH433 – 6

FS-Lublin EOPP550 – 6

Star EOPP725 – 6

Ursus EOPT343 – 1

Star EOP06C5 – 6

Case EOP04KY - 1

Pytanie 63:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 23.09.2015 r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 64:

Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody mające charakter czystej straty finansowej nie obejmuje zdarzeń powstałych wskutek: niedotrzymanie terminów, kar umownych, przekroczenia kosztorysów, wynikające z działalności reklamowej, związanych z dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania informatycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.


Poświętne: Ubezpieczenie mienia Gminy Poświętne

Numer ogłoszenia: 239132 - 2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poświętne , ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, faks 044 7564034.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poswietne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia Gminy Poświętne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma imienna i bezimienna), ubezpieczeń komunikacyjnych w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Gmina Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne 2. Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Główna 40, 26-315 Poświętne 3. Szkoła Podstawowa w Dębie, Dęba 80, 26-315 Poświętne 4. Gminny Ośrodek Kultury, ul. Główna 40, 26-315 Poświętne 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne 6. Szkoła Podstawowa w Brudzewicach, Brudzewice Kolonia 59, 26-315 Poświętne 7. Zespół Szkół Samorządowych w Poświętnem, ul. Szkolna 2A, 26-315 Poświętne oraz jednostki OSP i sołectwa. UWAGA: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dodatku nr 3 - Program Ubezpieczenia.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

W przypadku wzrostu majątku w okresie trwania umowy, zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek, nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym, proporcjonalnie do okresu rzeczywiście udzielanej ochrony, wg systemu pro rata temporis.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-3, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.09.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i posiada zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej; Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 6.1.1.SIWZ) oraz dokumentu (punkt 6.1.2. SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 6.1.1 SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 6.1.1 SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 6.1.1 SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 6.1.1 SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

6.3.1. Ogólne (szczególne) warunki wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia. Oświadczenie o posiadaniu statutu przewidującego możliwość ubezpieczenia podmiotów nie będących członkiem towarzystwa - dotyczy Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych wg wzoru określonego w dodatku nr 1 do SIWZ (str. 10).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony Formularz ofertowy podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wg wzoru określonego w dodatku nr 1 do SIWZ (str. 1-5).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 80

2 - Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 20

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie: 1. zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; 2. zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia; 3. zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji; 4. rozszerzenie zakresu ubezpieczenia; 5. korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 6. zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych, 7. zmiany korzystne dla Zamawiającego, w tym zmniejszenie stawek/składek, 8. zmiany w wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, które mogą nastąpić w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W sytuacji wystąpienia powyższych okoliczności Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z wejścia w życie przepisów zmieniających. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany na kalkulację ceny ofertowej. - zmiana wynagrodzenia nastąpi na podstawie aneksu; - zmiana umowy skutkuje zmiana wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy. Warunki zmian: a) inicjowanie zmian - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy; b) uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia; c) forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poswietne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I Zamówienia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenia wspólne: -Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, -Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Ubezpieczenia indywidualne: -Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, -Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych,.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.09.2018.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80

2. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II zamówienia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.09.2018.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80

2. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 20

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III Zamówienia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma bezimienna), Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma imienna)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.21.00-3.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90

2. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 10

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (SIWZ 2015_ubezpieczenie.doc)SIWZ 714 kB1552015-09-14 11:46
Pobierz plik (załączniki 2 do SIWZ_ubezpieczenia.xls)Załącznik Nr 2 do SIWZ 76 kB2472015-09-14 11:46
Nadrzędna kategoria: Zamówienia publiczne
Odsłony: 781