Poświętne , 12.05.2015r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dot.

„Przebudowa drogi gminnej nr 107364E w miejscowości Anielin"

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udzielam odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców, przesłane Gminie Poświętne.

1. Czy Zamawiający dysponuje wszystkimi działkami pod przebudowaną inwestycje ?

Odp: Zamawiający dysponuje wszystkimi działkami.

2. Prosimy o zamieszczenie decyzji na podstawie, której będzie realizowana inwestycja drogowa polegająca na: Przebudowie drogi gminnej nr 107364E w miejscowości Anielin.

Odp: Zamawiający otrzymał pismo ze Starostwa Powiatowego w Opocznie Wydział Administracji Architektoniczno Budowlany o nie wniesieniu sprzeciwu na realizację powyższych robót w dniu 23.03.2015 r.

3. Ponieważ ST VII Nawierzchnia z betonu asfaltowego powołuje się WT- wyd. 2013, które było tylko projektem, konsultowaną z branżą drogową na etapie jego tworzenia i nigdy nie wprowadzonym do ogólnego stosowania, prosimy o dołączenie do dokumentacji odpowiednich WT (WT-1 i WT-2 wyd. 2013) lub zgodę na zastosowanie WT-2 wyd. 2010, które są sprawdzone, stosowane z dobrym skutkiem od wielu lat i nadal chętnie przywoływane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych na drogi różnych klas i kategorii ruchu.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych projektowanych zgodnie z WT-1 i WT-2 wyd. 2010r


Poświętne , 08.05.2015r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dot.

„Przebudowa drogi gminnej nr 107364E w miejscowości Anielin"

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udzielam odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców, przesłane Gminie Poświętne.

1. Proszę o podanie hierarchii dokumentów przetargowych ?

Odp: Dokumenty przetargowe należy traktować i analizować w sposób kompleksowy mając na względzie zarówno ogłoszenie o zamówieniu i specyfikację istotnych warunków zamówienia jak również całość dokumentacji technicznej.

2. Czy zamawiający dopuszcza zmiany w udostępnionych projektach branżowych przez Wykonawcę

Odp: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania przez Wykonawcę zmian w udostępnionych projektach branżowych. Wszelkich zmian w projekcie, jeżeli będzie to niezbędne, może dokonać projektant, w procedurach określonych Prawem Budowlanym dla istotnych, bądź nieistotnych odstępstw od projektu.

3. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych gumą z przetworzonych opon samochodowych ?

Odp: Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna nie przewiduje możliwości zastosowania mieszanki mineralno-asfaltowej modyfikowanej gumą z przetworzonych opon

4. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych destruktem z papy ?

Odp: Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna nie przewiduje możliwości zastosowania mieszanki mineralno-asfaltowej modyfikowanej destruktem z papy

5. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem granulatu asfaltowego ?

Odp: Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna nie przewiduje możliwości zastosowania mieszanki mineralno-asfaltowej z dodatkiem granulatu asf.

6. Czy Zamawiający przewiduje przed końcowym rozliczeniem w/w zadania wykonanie badań własności warstw bitumicznych: skład mieszanki, wskaźnik zagęszczenia, zawartości objętości wolnych przestrzeni, grubości warstwy

Odp: Wymagane przez Zamawiającego badania zawarte są w zapisach ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,

normach i wytycznych.


Poświętne: Przebudowa drogi gminnej nr 107364E w miejscowości Anielin

Numer ogłoszenia: 94400 - 2015; data zamieszczenia: 24.04.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poświętne , ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, faks 044 7564034.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poswietne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 107364E w miejscowości Anielin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie : Przebudowy drogi gminnej nr 107364E w miejscowości Anielin Parametry techniczne Długość drogi objęta przebudową - 995,00 m Klasa drogi - D, szerokość w liniach rozgraniczających - zmienna ok. 11,50 m szerokość jezdni od4,0 do 4,4 m, spadek poprzeczny dwustronny 2%, konstrukcja jezdni na podbudowie istniejącej nawierzchni tłuczniowo - żwirowej i na poszerzeniach, podbudowa dolna z kruszy wała łamanego 13 cm po zagęszczeniu, podbudowa górna 7 cm po zagęszczeniu, skropienie podbudowy górnej emulsją asfaltową, nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca gr 4 cm po zagęszczeniu, warstwa ścieralna gr 4 cm po zagęszczeniu. Konstrukcja nawierzchni poboczy - utwardzenie kruszywem łamanym 10 cm po zagęszczeniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót -, stanowiące integralną część SIWZ przedmiar robót, Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac, zatwierdzoną przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót, ośrodek geodezji i kartografii. wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza wykonawca. Jeżeli gdziekolwiek przedmiot zamówienia publicznego określony został przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy to odczytywać w następujący sposób: podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwania jakościowe i technologiczne zamawiającego. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy jakościowe i technologiczne co najmniej takie, jakie zostały określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty. W przypadku użycia w dokumentacji zamawiającego nazw własnych lub typów materiałów Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji oraz dostosowanych pod względem rodzaju do przyjętych w projekcie rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych. Inne wymagania odnośnie wykonania przedmiotu zamówienia: wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót na rzecz Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wykonawca zobowiązany jest do zachowania ruchu publicznego w czasie trwania robót, w szczególności umożliwienia właścicielom posesji znajdujących się w sąsiedztwie przebudowywanej drogi, do bezpiecznego korzystania ze swoich nieruchomości bez zbędnych utrudnień. Zaleca się aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na roboty budowlane objęte zamówieniem na okres min. 3 lat..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj, minimum jedną osoba pełniąca funkcję Kierownika robót posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z poźn. zm.) w zakresie specjalności drogowej lub odpowiadającymi im uprawnieniami, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy 2. Kosztorys ofertowy 3. pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, tych podmiotów 4. pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik 5. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Gwarancja jakości - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

. Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana ta będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 3) zaistnieje konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a których zakres będzie odpowiadał przedmiotowi zamówienia, 4) dany zakres robót nie został uwzględniony w przedmiarach robót stanowiącym podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego, został natomiast przewidziany w dokumentacji projektowo - budowlanej, 5) dany zakres robót został uwzględniony w przedmiarach robót stanowiącym podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego, natomiast jego wykonanie jest niezasadne; w takiej sytuacji Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu zamówienia, 6) zaistnieją okoliczności nieznane dotąd Zamawiającemu np. w czasie prowadzenia robót okaże się, że na terenie budowy występują niezinwentaryzowane urządzenia; w takiej sytuacji zakres zamówienia ulegnie zmianie stosownie do konieczności dostosowania prowadzonych robót do stanu faktycznego, 7) nastąpi działanie siły wyższej 8) wystąpią okoliczności niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec w szczególności: a) warunki uniemożliwiające roboty z przyczyn technologicznych b) protesty osób prawnych i fizycznych dotyczące realizacji robót na ich posesjach, 9) zajdzie konieczność dokonania zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wskazanych w umowie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poswietne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (SIWZ_anielin_2015.doc)SIWZ_anielin_2015.docSIWZ279 kB1152015-05-11 08:04
Pobierz plik (ST - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107264E W MIEJSCOWOŚCI ANIELIN.pdf)ST - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107264E W MIEJSCOWOŚCI ANIELIN.pdfZałącznik nr 12 - Specyfikacje Techniczne634 kB1162015-04-24 11:02
Pobierz plik (rysunki i przekroje.pdf)rysunki i przekroje.pdfZałącznik nr 11 - Rysunki389 kB1162015-04-24 11:02
Pobierz plik (CZĘŚĆ OPISOWA -PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107264E W MIEJSCOWOŚCI ANIELIN.pdf)CZĘŚĆ OPISOWA -PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107264E W MIEJSCOWOŚCI ANIELIN.pdfZałącznik nr 10 - Projekt128 kB1292015-04-24 11:01
Pobierz plik (PRZEDMIAR - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107264E W MIEJSCOWOSCI ANIELIN.pdf)PRZEDMIAR - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107264E W MIEJSCOWOSCI ANIELIN.pdfZałącznik nr 9 - Przedmiar48 kB1752015-04-24 11:00