Poświętne: Świadczenie usług edukacyjnych w Samorządowym Punkcie Przedszkolnym w Brudzewicach

Numer ogłoszenia: 330178 - 2014; data zamieszczenia: 06.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poświętne , ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, faks 044 7564034.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poswietne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług edukacyjnych w Samorządowym Punkcie Przedszkolnym w Brudzewicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych z języka angielskiego i rytmiki w Samorządowym Punkcie Przedszkolnym w Brudzewicach realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje osobami - które posiadają wykształcenie kierunkowe właściwe dla świadczonej usługi, - które posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400 z późn. zmianami), - do realizacji poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w przedmiocie zamówienia Wykonawca dysponuje: minimum jedną osobą posiadającą wykształcenie kierunkowe pozwalające na prowadzenie zajęć z języka angielskiego, minimum jedną osobą posiadającą wykształcenie kierunkowe pozwalające na prowadzenie zajęć z rytmiki

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz oferty 2) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 3) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Istotnych postanowień umowy w następujących przypadkach: 1) Zamiana terminu wykonania umowy a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli wystąpią czynniki uniemożliwiające realizacje przedmiotu zamówienia w terminie (okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy; siła wyższa) 2) Zmiana wynagrodzenia umownego. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT 3) Zmiana podwykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Jeżeli zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b PZP w celu wykazania spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust.1 Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu niemniejszym niż wymagany w trakcje postępowania o udzieleniu zamówienia. 4) Inne zmiany a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami. 5) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP w szczególności: a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) b) Zmiany danych teleadresowych 6) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poswietne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Samorządowy Punkt Przedszkolny w Brudzewicach realizowany jest w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I Zamówienia - Zajęcie edukacyjne z rytmiki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia 1) Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć w ilości 31 godzin zegarowych (raz w tygodniu po 1 godzinie zegarowej) dla grupy 18 dzieci w okresie od 03.11.2014 r do 29.06.2015 2) opracowanie programów zajęć, 3) prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem funkcjonowania Punktu Przedszkolnego , 4) racjonalne i efektywne korzystanie z zakupionych w ramach projektu pomocy i materiałów 5) systematyczne i prawidłowe dokumentowanie zajęć, w tym prowadzenie dzienników zajęć, list obecności oraz ustalanie frekwencji na zajęciach, 6) sporządzenie sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć: na zakończenie zajęć na koniec roku i przekazanie Koordynatorowi, 7) Miejsca świadczenie usługi to: - Samorządowy Punkt Przedszkolny w Brudzewicach, Brudzewice Kolonia 59, 26-315 Poświętne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II Zamówienia - Zajęcia edukacyjne z języka angielskiego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia 1) Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć w ilości 15,5 godziny zegarowej(raz w tygodniu po 0,5 godziny zegarowej) dla grupy 18 dzieci w okresie od 03.11.2014 r do 29.06.2015 2) opracowanie programów zajęć, 3) prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem funkcjonowania Punktu , 4) racjonalne i efektywne korzystanie z zakupionych w ramach projektu pomocy i materiałów 5) systematyczne i prawidłowe dokumentowanie zajęć, w tym prowadzenie dzienników zajęć, list obecności oraz ustalanie frekwencji na zajęciach, 6) sporządzenie sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć: na zakończenie zajęć na koniec roku i przekazanie Koordynatorowi, 7) Miejsca świadczenie usługi to: - Samorządowy Punkt Przedszkolny w Brudzewicach, Brudzewice Kolonia 59, 26-315 Poświętne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (edukacja.doc)edukacja.docSIWZ232 kB1302014-10-06 14:15
Pobierz plik (edukacja.doc)edukacja.docSIWZ232 kB1252014-10-06 14:15
Pobierz plik (zał_5_edukacja.doc)zał_5_edukacja.docZałącznik nr 5140 kB1292014-10-06 14:14
Pobierz plik (zał_5_edukacja.doc)zał_5_edukacja.docZałącznik nr 5140 kB1242014-10-06 14:14
Pobierz plik (wykaz_os_edukacja.doc)wykaz_os_edukacja.docZałącznik nr 4 137 kB1292014-10-06 14:14
Pobierz plik (wykaz_os_edukacja.doc)wykaz_os_edukacja.docZałącznik nr 4 137 kB1222014-10-06 14:14
Pobierz plik (zał_3_edukacja.doc)zał_3_edukacja.docZałącznik nr 3169 kB1262014-10-06 14:13
Pobierz plik (zał_3_edukacja.doc)zał_3_edukacja.docZałącznik nr 3169 kB1242014-10-06 14:13
Pobierz plik (zał_2_edukacja.doc)zał_2_edukacja.docZałącznik nr 2144 kB1262014-10-06 14:13
Pobierz plik (zał_2_edukacja.doc)zał_2_edukacja.docZałącznik nr 2144 kB1262014-10-06 14:13
Pobierz plik (zał_1_edukacja.doc)zał_1_edukacja.docZałącznik Nr 1150 kB1302014-10-06 14:13
Pobierz plik (zał_1_edukacja.doc)zał_1_edukacja.docZałącznik Nr 1150 kB1232014-10-06 14:13