Poświętne: Dostawa wyposażenia do Samorządowego Punktu Przedszkolnego w Brudzewicach

Numer ogłoszenia: 314590 - 2014; data zamieszczenia: 22.09.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poświętne , ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, faks 044 7564034.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poswietne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia do Samorządowego Punktu Przedszkolnego w Brudzewicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do Samorządowego Punktu Przedszkolnego w Brudzewicach realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.00.00.00-2, 44.22.12.00-7, 43.75.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz oferty 2) Wypełniony formularz cenowy z wartością stanowiącą cenę zamówienia sporządzony wg wzoru stanowiący Załącznik nr 6 do siwz 3) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 4) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zamiana terminu wykonania umowy a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli wystąpią czynniki uniemożliwiające realizacje przedmiotu zamówienia w terminie (okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy; siła wyższa) 2) Zmiana wynagrodzenia umownego. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT 3) Zmiana podwykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Jeżeli zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b PZP w celu wykazania spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust.1 Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu niemniejszym niż wymagany w trakcje postępowania o udzieleniu zamówienia. 4) Inne zmiany a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami. 5) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP w szczególności: a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) b) Zmiany danych teleadresowych 6) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poswietne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest realizowany w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: 1) Adaptacja pomieszczeń, wyposażenie w meble i wyposażenie Sali zabaw, szatnia (zakup i montaż).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 stanowiący integralną cześć niniejszej SIWZ. 3) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane i odpowiadające normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych. Wszystkie elementy wyposażenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać wymagane prawem atesty, dopuszczenia certyfikaty i oznaczenia 4) Wykonawca musi zapewnić na swój koszt załadunek, transport i rozładunek dostarczonego wyposażenia, oraz montaż urządzeń, które tego wymagają, w pomieszczeniu/ w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 5) Wszystkie urządzenia oraz wyposażenie wymagające montażu i instalacji stanowiące przedmiot zamówienia winny być zamontowane na koszt dostawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 6) Miejsca dostawy i montażu to: - Samorządowy Punkt Przedszkolny w Brudzewicach, Brudzewice Kolonia 59, 26-315 Poświętne 7) Dostawy i prace montażowe będą wykonywane w godzinach 8:00-15:00 w dni robocze. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy lub terminie wykonania montażu urządzeń..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.00.00.00-2, 44.22.12.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.10.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: 1) Wyposażenie i akcesoria wypoczynkowe, wyposażenie dekoracyjne, duża motoryka, pojemniki na zabawki oraz zabawki ogrodowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 stanowiący integralną cześć niniejszej SIWZ. 3) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane i odpowiadające normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych. Wszystkie elementy wyposażenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać wymagane prawem atesty, dopuszczenia certyfikaty i oznaczenia 4) Wykonawca musi zapewnić na swój koszt załadunek, transport i rozładunek dostarczonego wyposażenia, oraz montaż urządzeń, które tego wymagają, w pomieszczeniu/ w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 5) Wszystkie urządzenia oraz wyposażenie wymagające montażu i instalacji stanowiące przedmiot zamówienia winny być zamontowane na koszt dostawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 6) Miejsca dostawy i montażu to: - Samorządowy Punkt Przedszkolny w Brudzewicach, Brudzewice Kolonia 59, 26-315 Poświętne 7) Dostawy i prace montażowe będą wykonywane w godzinach 8:00-15:00 w dni robocze. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy lub terminie wykonania montażu urządzeń..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.00.00.00-2, 44.22.12.00-7, 43.75.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.10.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (formularz_cenowy_punkt_cz_1.doc)formularz_cenowy_punkt_cz_1.docZałącznik nr 6213 kB1252014-09-22 22:27
Pobierz plik (formularz_cenowy_punkt_cz_1.doc)formularz_cenowy_punkt_cz_1.docZałącznik nr 6213 kB1132014-09-22 22:27
Pobierz plik (zał_5_opis_cz_2.doc)zał_5_opis_cz_2.docZałącznik nr 5 199 kB1402014-09-22 22:27
Pobierz plik (zał_5_opis_cz_2.doc)zał_5_opis_cz_2.docZałącznik nr 5 199 kB1792014-09-22 22:27
Pobierz plik (zał_4_opis_cz_1.doc)zał_4_opis_cz_1.docZałącznik nr 4177 kB1372014-09-22 22:26
Pobierz plik (zał_4_opis_cz_1.doc)zał_4_opis_cz_1.docZałącznik nr 4177 kB1212014-09-22 22:26
Pobierz plik (zał_3_punkt_cz_1.doc)zał_3_punkt_cz_1.docZałącznik nr 3167 kB1312014-09-22 22:25
Pobierz plik (zał_3_punkt_cz_1.doc)zał_3_punkt_cz_1.docZałącznik nr 3167 kB1132014-09-22 22:25
Pobierz plik (zał_2_punkt_cz_1.doc)zał_2_punkt_cz_1.docZałącznik nr 2144 kB1232014-09-22 22:25
Pobierz plik (zał_2_punkt_cz_1.doc)zał_2_punkt_cz_1.docZałącznik nr 2144 kB1122014-09-22 22:25
Pobierz plik (zał_1_punkt_cz_1.doc)zał_1_punkt_cz_1.docFormularz oferty148 kB1112014-09-22 22:25
Pobierz plik (zał_1_punkt_cz_1.doc)zał_1_punkt_cz_1.docFormularz oferty148 kB1142014-09-22 22:25
Pobierz plik (siwz_punk_cz_1.doc)siwz_punk_cz_1.docSIWZ238 kB1192014-09-22 22:24
Pobierz plik (siwz_punk_cz_1.doc)siwz_punk_cz_1.docSIWZ238 kB1172014-09-22 22:24