Poświętne, dnia 24.10.2005

OGŁOSZENIE  WYNIKÓW PRZETARGU

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Poświętnem, powiat opoczyński, woj. łódzkie niniejszym ogłasza, iż w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza oferta na dostawę węgla do szkół w roku 2006 na teren gminy Poświętne. Najkorzystniejszą ofertę złożył ZUPH Jan Trans Jan świderek Poświętne 1 a 97-210 Inowłódz

Oferta przedstawiała cenę:

netto – 393,00 zł/tonę + 86,46 zł/tonę VAT = 479,46 zł/tonę brutto.

Przedmiotem dostawy jest węgiel kostka w ilości 210 ton

Okres dostawy - 2006 r.

Termin oraz ilość zostaną każdorazowo uzgodnione z Zamawiającym na co najmniej 7 dni przed dostawą.

Dyrektor ZEAS
Marian Pisarski