Nasz znak : 3411/5/05                                              Poświętne, dnia 19.08.2005

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU


Wójt Gminy Poświętne, powiat opoczyński, woj. łódzkie niniejszym zawiadamia, iż w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza oferta na  Transport tłucznia dolomitowego na budowę dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Poświętne.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła Wasza Firma : P.P.H.U. JAN-POL Jan Oratyński,   26-300 Opoczno, ul. Inowłodzka 24 A
Oferta przedstawiała cenę:
1.     Transport kruszywa łamanego dolomitowego do nawierzchni drogowych w asortymencie od 0-31,5mm  z Laskowej Góry k/Kielc na teren Gminy Poświętne za kwotę netto 13,77 zł/ tonę + VAT 22% co daje kwotę 3,03 zł. Kwota brutto wynosi 16/80 zł/tonę.
2.     Łącznie transport kruszywa wynosi 58.800 zł. brutto za 3500 ton.

Wójt Gminy Poświętne
Marcin Wójcicki