Poświętne 27.12.2016 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy postępowania:

,,Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Poświętne"

 

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

- nie wykluczono żadnego wykonawcy;

- żadna oferta nie została odrzucona;

- jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy:

PGE OBRÓT S.A z siedzibą w Rzeszowie

ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

 

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ.

 

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto w zł

Termin

płatności

Liczba punktów w kryterium „cena”

Liczba punktów

w kryterium „termin płatności”

Punktacja

ogółem

1

PGE OBRÓT S.A z siedzibą w Rzeszowie

ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

183 581,33

21 dni

60

25

85

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie i na warunkach określonych w art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) t.j niezwłocznie to po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.