Poświętne 10.08.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Usługa dowozu do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem na podstawie zakupu biletów miesięcznych”

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, znanej dalej PZP informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy PKS Opoczno sp. z o.o. ul. Janasa 27, 26-300 Opoczno – oferta przedstawia cenę 63 497,04 zł, termin płatności – 30 dni

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ.

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto w zł

Termin

płatności

w dniach

Liczba punktów w kryterium „cena”

Liczba punktów

w kryterium „termin płatności ”

Punktacja

ogółem

1

„Moto – Trans” sp. z o.o.

ul. Kolejowa 3

26-340 Drzewica

63 914,16

30

95,38

4

99,38

2

PKS Opoczno sp. z o.o.

ul. Janasa 27

26-300 Opoczno

63 497,04

30

96,00

4

100,00

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji.