Poświętne 26.07.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Rozbudowa trzech odcinków wodociągu wiejskiego

w miejscowościach: Ponikła – Kozłowiec, Mysiakowiec, Poświętne”

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, znanej dalej PZP informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy: Zakład Wodociągowy Jadwiga Kafar, ul. Targowa 17,

97-320 Wolbórz – oferta przedstawia cenę 108 541,92 zł, okres gwarancji 6 lat.

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ.

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto w zł

Okres

gwarancji

Liczba punktów w kryterium „cena”

Liczba punktów

w kryterium „gwarancja”

Punktacja

ogółem

1

Zakład Usług Wodociągowo

Hydraulicznych

Gazomia Nowa 18A

97-310 Moszczenica

137 973,00

6

74,74

5

79,74

2

Zakład Wodociągowy

Jadwiga Kafar

ul. Targowa 17

97-320 Wolbórz

108 541,92

6

95,00

5

100

3

Instalatorstwo Sanitarne i C.O.

Budowa Sieci Wod – Kan

Sławomir Poński

ul. Burskiego 5

95-060 Brzeziny

192 922,67

6

53,45

5

58,45

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji.


 Wójt Gminy Poświętne

  (-) Michał Franas