Poświętne 15.06.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i działek letniskowych z terenu Gminy Poświętne”

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, znanej dalej PZP informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy: „EKOM” Maciejczyk Sp. J. ul. Zakładowa 29,

26-052 Nowiny – oferta przedstawia cenę 718 200,00 zł, termin płatności – 30 dni

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ.

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto w zł

Termin

płatności w dniach

Liczba punktów w kryterium „cena”

Liczba punktów

w kryterium „termin płatności

Punktacja

ogółem

1

Zakład Usług Komunalnych „HAK” Stanisław Burczyński

ul. Próchnika 25,

97-300 Piotrków Tryb

935 777,52

30

72,91

5

77,91

2

„EKOM” Maciejczyk Sp. J.

ul. Zakładowa 29

26-052 Nowiny

718 200,00

30

95,00

5

100,00

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta następnego dnia od dnia przesłania niniejszej informacji.