Drukuj

Poświętne 16.06.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małoszyce”

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, znanej dalej PZP informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o., ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów – oferta przedstawia cenę 213 666,94 zł, okres gwarancji      6 lat.

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ.

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto w zł

Okres

gwarancji

Liczba punktów w kryterium „cena”

Liczba punktów

w kryterium „gwarancja”

Punktacja

ogółem

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.,

ul. Opoczyńska 38,

26-434 Gielniów

213 666,94

6

95,00

5

100,00

2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28,

05-300 Mińsk Mazowiecki

274 799,43

5

73,86

2,5

76,36

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Tryb.

248 305,64

4

81,75

0

81,35

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta następnego dnia od dnia przesłania niniejszej informacji.

 

Nadrzędna kategoria: Zamówienia publiczne
Odsłony: 536