Drukuj

Poświętne 18.12.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Poświętne oraz Zespołu Szkół Samorządowych

w Poświętnem"

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm, znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta :

Wykonawcy PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów,

oferta przedstawiała cenę 175 822,12 zł

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp. Nazwa Wykonawcy Cena oferty brutto w zł Liczba punktów ogółem

1 PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6 ,

35-959 Rzeszów 175 822,12 100,00

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie.

Nadrzędna kategoria: Zamówienia publiczne
Odsłony: 559