Drukuj

Poświętne, 24.09.2015 r.

Wszyscy wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Poświętne"

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu wybrano najkorzystniejsze oferty:

I część zamówienia: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

- jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Vienna Isurance Group, Przedstawicielstwo Generalne Warszawa II, ul. Widok 10 lok. 11, 00-023 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i zaakceptowanych klauzul fakultatywnych, w związku z powyższym uzyskała najwyższą ilość punktów.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 80,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 15,00

Łączna liczba otrzymanych punktów – 95,00

Cena oferty wynosiła 40 807,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 15 klauzul

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu na część nr 1 złożono następujące oferty:

1. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Łodzi, Oddział Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 27A, 97-400 Bełchatów

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 67,26

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 15,00

Łączna liczba otrzymanych punktów – 82,26

Cena oferty wynosiła 48 540,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 14 klauzul

2. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Isurance Group, Oddział w Łodzi

Al. Marszałka Śmigłego – Rydza 20, 93-281 Łódź

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 50,40

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 7,00

Łączna liczba otrzymanych punktów – 57,40

Cena oferty wynosiła 64 777,26 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 7 klauzul

3. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S. A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 59,65

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 12,4

Łączna liczba otrzymanych punktów – 72,05

Cena oferty wynosiła 54 726,99 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 12 klauzul

4. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawiciel w Warszawie, Al. Niepodległości 214

lok. 2, 00-608 Warszawa

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 69,99

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 14,4

Łączna liczba otrzymanych punktów – 84,39

Cena oferty wynosiła 46 644,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 13 klauzul

II część zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC).

- jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Łodzi, Oddział Bełchatów,

ul. Wojska Polskiego 27A, 97-400 Bełchatów

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i zaakceptowanych klauzul fakultatywnych, w związku z powyższym uzyskała najwyższą ilość punktów.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 80,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 17,2

Łączna liczba otrzymanych punktów – 97,20

Cena oferty wynosiła 24 750,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 5 klauzul

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu na część nr 2 złożono następujące oferty:

1. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Isurance Group, Oddział w Łodzi

Al. Marszałka Śmigłego – Rydza 20, 93-281 Łódź

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 73,79

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 9

Łączna liczba otrzymanych punktów – 82,79

Cena oferty wynosiła 26 832,84 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 3 klauzule

2. CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Przedstawicielstwo Łódź

ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 72,61

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 7

Łączna liczba otrzymanych punktów – 79,61

Cena oferty wynosiła 27 268,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 2 klauzule

3. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawiciel w Warszawie, Al. Niepodległości 214

lok. 2, 00-608 Warszawa

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 66,96

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 7

Łączna liczba otrzymanych punktów 73,96

Cena oferty wynosiła 29 571,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 2 klauzule

III część zamówienia

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma bezimienna),

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma imienna).

- jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Przedstawicielstwo Łódź

ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i zaakceptowanych klauzul fakultatywnych, w związku z powyższym uzyskała najwyższą ilość punktów.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 90,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 3,5

Łączna liczba otrzymanych punktów – 93,5

Cena oferty wynosiła 4 170,0 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 1 klauzule

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu na część nr 3 złożono następujące oferty:

1. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Łodzi, Oddział Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 27A, 97-400 Bełchatów

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 82,30

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 2

Łączna liczba otrzymanych punktów – 84,30

Cena oferty wynosiła 4 560,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 1 klauzule

2. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Vienna Isurance Group, Przedstawicielstwo Generalne Warszawa II, ul. Widok 10 lok. 11, 00-023 Warszawa

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 82,30

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 5,5

Łączna liczba otrzymanych punktów – 87,80

Cena oferty wynosiła 4 560,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 2 klauzule

3. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Isurance Group, Oddział w Łodzi

Al. Marszałka Śmigłego – Rydza 20, 93-281 Łódź

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 67,99

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 2

Łączna liczba otrzymanych punktów – 69,99

Cena oferty wynosiła 5 520,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 1 klauzule

4. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S. A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 48,12

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 0

Łączna liczba otrzymanych punktów – 48,12

Cena oferty wynosiła 7 800,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 0 klauzul

5. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawiciel w Warszawie, Al. Niepodległości 214

lok. 2, 00-608 Warszawa

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 59,91

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 5,5

Łączna liczba otrzymanych punktów – 65,41

Cena oferty wynosiła 6 264,00 zł, klauzule dodatkowe – zaakceptowano 2 klauzule

Zamawiający informuje, że nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.

Zamawiający zawiadamia również, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Nadrzędna kategoria: Zamówienia publiczne
Odsłony: 598