Poświętne, 03.08.2015 r.

 

 

Wszyscy wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o odrzuceniu oferty

 

Dotyczy postępowania: „Przewóz uczniów do i z Zespołu Szkół Samorządowych w roku szkolnym 2015/2016 na terenie Gminy Poświętne na podstawie zakupu biletów miesięcznych”

 

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy:

MOTO-TRANS sp. z o.o, ul. Kolejowa 3, 26-340 Drzewica, oferta przedstawia cenę: 82 455,10 zł brutto za realizację całego zamówienia. Oferowany termin płatności– 30 dni

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ

Odrzucono ofertę:

Nr 2 Wykonawcy F.U.H EKO – STAMAR Stanisław Marczak, ul. Zachodnia 19, 26-200 Końskie.

Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty w/w Wykonawcy

Podstawą odrzucenia oferty Wykonawcy jest art. 90 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) (Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.). Wykonawca po uwzględnieniu wszelkich okoliczności mających wpływ na ustalenie wartości ceny za usługi, będące przedmiotem przetargu nie oponuje stwierdzeniu że oferta spełnia przesłanki do uznania iż zawiera rażąco niską cenę i jako taka podlega odrzuceniu.

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

w zł

Oferowany termin płatności w dniach

Liczba punktów w kryterium „cena”

Liczba punktów

w kryterium „Termin płatności”

Punktacja

ogółem

1

MOTO – TRANS sp. z o.o.

ul. Kolejowa 3

26-340 Drzewica

82 455,10

30

96,00

4,00

100,00

2

F.U.H. EKO-STAMAR

Stanisław Marczak

ul. Zachodnia 19

26-200 Końskie

Oferta odrzucona na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 3 PZP

3

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Opocznie

Sp. z o.o.

ul. Janasa 27, 26-300 Opoczno

148 246,80

30

53,40

4,00

57,40

Zamawiający informuje, że umowa sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 PZP

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy że wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy