Poświętne 31.12.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Poświętne”

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta :

Wykonawcy PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6,   35-959 Rzeszów,

oferta przedstawiała cenę 160 511,54 zł

 

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto w zł

Liczba punktów

1

PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6 ,

35-959 Rzeszów

160 511,54

100,00

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego ma zostać zawarta niezwłocznie.