Poświętne 17.12.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Poświętne”

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

Zakład Usług Komunalnych „HAK” Stanisław Burczyński

ul. Próchnika 25, 97-300 Piotrków Tryb

oferta przedstawiała cenę: 333 000,00 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto w zł

Liczba punktów

1

A.S.A Eko Polska sp. z o.o.

ul. Lecha 10

41-800 Zabrze

522 000,00

63,79

2

Zakład Usług Komunalnych „HAK” Stanisław Burczyński

ul. Próchnika 25, 97-300 Piotrków Tryb

333 000,00

100,00

3

VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A

Oddział w Tomaszowie Maz

ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Maz.

415 277,28

80,19

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego ma zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy że wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy.