Poświętne 28.10.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Świadczenie usługi edukacyjnej w   Samorządowym Punkcie

Przedszkolnym w Brudzewicach”

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta :

Wykonawcy Julita Małek ul. Sterlinga 1/34, 97-200 Tomaszów Maz.

oferta przedstawiała cenę 1860,00 zł brutto,

Cena za 1 godzinę zegarową – 60,00 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto / cena za 1h

Liczba punktów

1

Julita Małek ul. Sterlinga 1/34, 97-200 Tomaszów Maz

1860,00 zł

60,00 zł

100,00

2

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGA, Os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków

2139,00 zł

69,00 zł

89,96

3

DLAKADR.PL sp. z o.o .

ul. Elektryczna 1/3 lok. 216

15-080 Białystok

2480,00 zł

80,00 zł

75,00

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego ma zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy że wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy.