Poświętne 09.10.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Dostawa wyposażenia do Samorządowego Punktu

Przedszkolnego w Brudzewicach – Etap II”

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta :

firmy AHR CENTRUM Michał Owczarek 98-220 Zduńska Wola,

ul. Zielonogórska 19/21 – oferta przedstawiała cenę 40 098,18 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów

1

AHR CENTRUM Michał Owczarek 98-220 Zduńska Wola,

ul. Zielonogórska 19/21

40 098,18 zł

100,00

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego ma zostać zawarta niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy że wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy.