Poświętne 10.09.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI OD SIECI W RAMACH PASÓW DROGOWYCH ORAZ SIECIOWYCH POMPOWNI ŚCIEKÓW W GMINIE POŚWIĘTNE”

 

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, znanej dalej PZP informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy: Instalatorstwo Sanitarne i c.o. Budowa Sieci Wod-Kan. Sławomir Poński, ul. Burskiego 5, 95-060 Brzeziny – oferta przedstawia cenę: 1 094 156,88 zł

 

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji PIOMEL S.A., ul. Energetyków 4   97-300 Piotrków Tryb.

1 836 080,50 zł

59,59

2

Ceramika Serwis sp. z o.o. ul. Piotrkowska 83-89, 26-300 Opoczno

1 956 332,64 zł

55,93

3

Instalatorstwo Sanitarne i c.o. Budowa Sieci Wod-Kan. Sławomir Poński, ul. Burskiego 5, 95-060 Brzeziny

1 094 156,88 zł

100,00

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego ma zostać zawarta niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy że wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy.