Zawiadomienie o powtórzeniu czynności wyboru oferty

Dotyczy postępowania:

„Dowóz uczniów z terenu Gminy Poświętne do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem w roku szkolnym 2014/2015,"

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 94 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu po dokonaniu powtórnej czynności wyboru ofert jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy: Moto –Trans sp. z o.o.

ul. Kolejowa 3, 26-340 Drzewica, oferta przedstawia cenę 4,98 zł brutto za 1 km przejazdu

Uzasadnienie wyboru

Poprzednio wybrany Wykonawca firma Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Opocznie sp. z o.o. ul. Janasa 27, 26-300 Opoczno, zrezygnowała z podpisania umowy. Wobec powyższego zgodnie z art. 94 ust. 3 jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art.94 PZP.