Poświętne 29.08.2014

Wszyscy wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

o udzieleniu zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Dowóz uczniów z terenu Gminy Poświętne do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem w roku szkolnym 2014/2015,”

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Opocznie sp. z o.o.

ul. Janasa 27, 26-300 Opoczno. Oferta przedstawia cenę 4,64 zł za 1km przejazdu brutto

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

za 1 km

Liczba punktów w kryterium cena

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Opocznie sp. z o.o.

ul. Janasa 27, 26-300 Opoczno

4,64 zł

100,00

2

Moto –Trans sp. z o.o.

ul. Kolejowa 3, 26-340 Drzewica

4,98 zł

93,17

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy, że umowa z wykonawcą

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Opocznie sp. z o.o.

ul. Janasa 27, 26-300 Opoczno, może być zawarta niezwłocznie.