Poświętne 30.07.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

 

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Poświętne”

Dostawa wyposażenia

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy P.P.H.U. EXPO-DREW Pacan Kazimierz, Sołek 5, 26-300 Opoczno – oferta przedstawiała cenę – 179 000,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów

1

Promyk s.c. Wanda Kurczyna Jolanta Zimna

ul. Dęblińska 11

41-200 Sosnowiec

206 733,00 zł

86,59

2

Centrum SEDNO sp z o.o.

ul. Niepodległości 44-48

75-252 Koszalin

185 188,80 zł

96,66

2

P.P.H.U. EXPO-DREW Pacan Kazimierz, Sołek 5, 26-300 Opoczno

179 000,00 zł

100,00

 

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy że wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy.