Drukuj

Poświętne 9.07.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Poświętne”

Organizacja placu zabaw i dostosowanie pomieszczeń

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta :

Część I Zamówienia - Organizacja placu zabaw

firmy P.P.H.U. EXPO-DREW Pacan Kazimierz, Sołek 5, 26-300 Opoczno – oferta przedstawiała cenę – 52 985,00 zł brutto

 

Część II Zamówienia – Dostosowanie pomieszczeń

firmy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO S.C., Suchowola 6, 26-020 Chmielnik, oferta przedstawia cenę 9977,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Część I Zamówienia - Organizacja placu zabaw

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów

1

P.P.H.U. EXPO-DREW Pacan Kazimierz, Sołek 5, 26-300 Opoczno

52 985,00 zł

100,00

Część II Zamówienia – Dostosowanie pomieszczeń

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO S.C., Suchowola 6, 26-020 Chmielnik

9 977,00 zł

100,00

2

P.P.H.U. EXPO-DREW Pacan Kazimierz, Sołek 5, 26-300 Opoczno

13 823,00 zł

72,18

 

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy że wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy.

 

Nadrzędna kategoria: Zamówienia publiczne
Odsłony: 466