Poświętne 06.06.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Przebudowa fragmentu drogi gminnej 107301E na odcinku Brudzewice (Kalenie) – Brudzewice (Parcele)”

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy sp. z o.o.

ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów, oferta przedstawia cenę 265 702,48 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

327 585,78 zł

81,11

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Zaskórski i Wspólnicy sp. z o.o.

ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów

265 702,48 zł

100,00

3

Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów sp. z o.o.

ul. Luboszewska 61/69, 97-200 Tomaszów Maz.

268 044,36 zł

99,13

 

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy że wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy.