Poświętne 21.03.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

Dostawa 4500 ton kruszywa łamanego dolomitowego”

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy P.T.H.U „AGATOM” Tomasz Paź, Przanowice 100, 95-040 Koluszki, oferta przedstawia cenę 187 605,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów

1

Firma Transportowo Handlowa Bogdan Myszka

ul. Szkolna 18, 39-451 Skopane

215 865,00 zł

86,90

2

Damo sp. z o.o.

ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz

210 330,00 zł

89,19

3

P.H.U. DAW – TRANS  Sławomir Podstawka

Kostomłoty Drugie ul. Bugajska 77

26-085 Miedziana Góra

215 865,00 zł

86,90

4

Rosiński Logistics Filip Rosiński

ul. Wrzosowa 12, 98-220 Zduńska Wola

260 145,00 zł

72,12

5

P.T.H.U „AGATOM” Tomasz Paź

Przanowice 100, 95-040 Koluszki

187 605,00 zł

100,00

6

Lafarge Kruszywa i Beton sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24F, 02-135 Warszawa

248 535,00 zł

75,4

7

P.W. PROMAG sp. z o. o.

Żelisławice ul. Podleśna, 42-470 Siewierz

354 240,00 zł

52,96

8

Kruszowosort PHU

ul. Marglowa 83, 26-600 Radom

197 595,00 zł

94,94

9

Usługi Transportowe NIK-WAN Aneta Firlej

ul. Posłów Greckich 4/21, 26-600 Radom

193 950,00 zł

96,73

10

Kopalnia Józefka sp. z o.o.

Górno 1, 26-008 Górno

215 325,00 zł

87,13

11

Adams – Trans Przemysław Adamczyk

Maków ul. Sporna 8, 26-640 Skaryszew

226 395,00 zł

82,86

12

Leszek Hofer Usługi Maszynami, Wykonawstwo robót  Budowlano – Mostowych, Towarowy Transport Drogowy

Majków Duży 62a, 97-371 Wola Krzysztoporska

215 865,00 zł

86,90

 

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie  informujemy że wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy.