Poświętne 14.08.2013

Wszyscy wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

o udzieleniu zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Dostawa wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Brudzewicach”

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy: PHPU ZUBER, Andrzej Zuber ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław. Oferta przedstawia cenę 59 212,20 zł brutto

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów w kryterium cena

1

Centrum Sedno sp. z o.o.

ul. Niepodległości 44-48

75-252 Koszalin

85 915,50 zł

68,91

2

P.H.U. „BMS” sp. j.

ul. Staszica 22

82-500 Kwidzyn

62 494,90 zł

94,74

3

PHPU ZUBER, Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

59 212,20 zł

100,00

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy, że umowa z wykonawcą

PHPU ZUBER, Andrzej Zuber ul. Krakowska 29C 50-424 Wrocław, może być zawarta następnego dnia po przesłaniu niniejszego zawiadomienia