Poświętne 19.06.2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Poświętne”

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy: Zakład Usług Komunalnych „HAK” Stanisław Burczyński ul. Próchnika 25

97-300 Piotrków Tryb, oferta przedstawia cenę 236 527,56 zł zł brutto

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kryterium cena

1

A.S.A Eko Polska sp. z o.o. ul. Lecha 10

41-800 Zabrze – lider konsorcjum

Miejsce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ul. Lecha 10

41-800 Zabrze – członek konsorcjum

323 744,82 zł

73,05

2

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Opocznie

ul. Krótka 1

26-300 Opoczno

251 640,00 zł

93,99

3

Przedsiębiorstwo Gospodarski Komunalnej i Mieszkaniowej w Drzewicy sp. z o.o.

ul. Warszawska 11

26-340 Drzewica

240 599,16 zł

98,30

4

Zakład Usług Komunalnych „HAK” Stanisław Burczyński

ul. Próchnika 25

97-300 Piotrków Tryb.

236 527,56 zł

100,00

 

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy, że zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3 PZP umowa z wykonawcą Zakład Usług Komunalnych „HAK” Stanisław Burczyński

ul. Próchnika 25, 97-300 Piotrków Tryb , może być zawarta następnego dnia, od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia