Poświętne 12.06.2013

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Poświętne”

Komisja Przetargowa powołana do przygotowania i przeprowadzenia ww. postępowania informuje, że w dniu 12.06.2012r. o godz. 12:15 odbyło się otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Bezpośrednio przed otwarciem ofert odczytano kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: wartość brutto: 190 000,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu do dnia 12.06.2013r. do godz. 12:00 złożono 4 oferty:

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

1

A.S.A Eko Polska sp. z o.o. ul. Lecha 10

41-800 Zabrze – lider konsorcjum

Miejsce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

ul. Lecha 10

41-800 Zabrze – członek konsorcjum

323 744,82 zł

2

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Opocznie

ul. Krótka 1

26-300 Opoczno

251 640,00 zł

3

Przedsiębiorstwo Gospodarski Komunalnej i Mieszkaniowej

w Drzewicy sp. z o.o.

ul. Warszawska 11

26-340 Drzewica

240 599,16 zł

4

Zakład Usług Komunalnych „HAK” Stanisław Burczyński

ul. Próchnika 25

97-300 Piotrków Tryb.

236 527,56 zł