Poświętne 12.06.2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„ Rozbudowa fragmentu drogi gminnej nr 107259E relacji Buczek – Idzikowice na odcinku km 0+000,0 do 0+466,16 km,”

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy sp. z o.o., 26-434 Gielniów ul. Opoczyńska 38. Oferta przedstawia cenę 126 485,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów w kryterium cena

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy sp. z o.o., 26-434 Gielniów ul. Opoczyńska 38

126 485,00 zł

100 ,00

2

Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg

i Mostów sp. z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Luboszewska 61/69

132 061,00 zł

95,77