Poświętne 26.03.2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Dostawa 3500 ton kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0-31,5 mm”

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Usługi Transportowe NIK-WAN Aneta Firlej ul. Posłów Greckich 4/21, 26-600 Radom, oferta przedstawia cenę 155 715,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów w kryterium cena

1

Firma Transportowo Handlowa Bogdan Myszka

ul. Szkolna 18, 39-451 Skopane

171 780,00 zł

90,64

2

Transport Towarowy i Handel Antoni Goździk

ul. Wysoka 58/62, 97-200 Tomaszów Maz.

176 505,00 zł

88,22

3

P.P.H.U Trak-Drew Łukasz Lewandowski

Lipie 40, 97-216 Czerniewice

227 500,00 zł

68,44

4

Usługi transportowe i sprzętem budowlanym Marcin Sieroń

Trojanowice 50A, 26-330 Żarnów

197 155,00 zł

78,98

5

P.P.U.H Bud-Trans Krzysztof Rzeźnik

ul. Rolna 6, 26-300 Opoczno

167 825,00 zł

92,78

6

P.H.U. DAW – TRANS Sławomir Podstawka

Kostomłoty Drugie ul. Bugajska 77

26-085 Miedziana Góra

167 895,00 zł

92,74

7

Usługi Transportowe NIK-WAN Aneta Firlej

ul. Posłów Greckich 4/21, 26-600 Radom

155 715,00 zł

100,00

8

Adams – Trans Przemysław Adamczyk

Maków ul. Sporna 8, 26-640 Skaryszew

202 335,00 zł

76,95

9

Damo sp. z o.o.

ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz

176 505,00 zł

88,22

10

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STE-TRANS”

Zbigniew Stępień

Kraszków 45, 26-300 Opoczno

166 188,00 zł

93,69

11

PHU „TOM” Tomasz Szitenhelm

Plac Cukrowni 6, 83-130 Pelplin

205 695,00 zł

75,70

12

P.P.H.U. STANIOL Krzysztof Stanecki

Starowa Góra ul. Sosnowa 14, 95-030 Rzgów

161 455,00 zł

96,44

13

RUBIKON II Firma Usługowo-Handlowa Andrzej i Grzegorz Goraj

ul. Skrajna 50, 25-650 Kielce

185 115,00 zł

84,11

 

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy że zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3 PZP umowa z wykonawcą Usługi Transportowe NIK-WAN Aneta Firlej ul. Posłów Greckich 4/21, 26-600 Radom , może być zawarta następnego dnia, od dnia przesłania niniejszego zawiadomieniaPoświętne 18.03.2013

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn. „Dostawa 3500 ton kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0-31,5 mm”

Komisja Przetargowa powołana do przygotowania i przeprowadzenia ww. postępowania informuje, że w dniu 15.03.2012r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Bezpośrednio przed otwarciem ofert odczytano kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: wartość brutto: 227 500,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu do dnia 15.03.2012r. do godz. 10:00 złożono 13 ofert:

1

Firma Transportowo Handlowa Bogdan Myszka

ul. Szkolna 18, 39-451 Skopane

171 780,00 zł

2

Transport Towarowy i Handel Antoni Goździk

ul. Wysoka 58/62, 97-200 Tomaszów Maz.

176 505,00 zł

3

P.P.H.U Trak-Drew Łukasz Lewandowski

Lipie 40, 97-216 Czerniewice

227 500,00 zł

4

Usługi transportowe i sprzętem budowlanym Marcin Sieroń

Trojanowice 50A, 26-330 Żarnów

197 155,00 zł

5

P.P.U.H Bud-Trans Krzysztof Rzeźnik

ul. Rolna 6, 26-300 Opoczno

167 825,00 zł

6

P.H.U. DAW – TRANS Sławomir Podstawka

Kostomłoty Drugie ul. Bugajska 77

26-085 Miedziana Góra

167 895,00 zł

7

Usługi Transportowe NIK-WAN Aneta Firlej

ul. Posłów Greckich 4/21, 26-600 Radom

155 715,00 zł

8

Adams – Trans Przemysław Adamczyk

Maków ul. Sporna 8, 26-640 Skaryszew

202 335,00 zł

9

Damo sp. z o.o.

ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz

176 505,00 zł

10

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STE-TRANS”

Zbigniew Stępień

Kraszków 45, 26-300 Opoczno

166 188,00 zł

11

PHU „TOM” Tomasz Szitenhelm

Plac Cukrowni 6, 83-130 Pelplin

205 695,00 zł

12

P.P.H.U. STANIOL Krzysztof Stanecki

Starowa Góra ul. Sosnowa 14, 95-030 Rzgów

161 455,00 zł

13

RUBIKON II Firma Usługowo-Handlowa Andrzej i Grzegorz Goraj

ul. Skrajna 50, 25-650 Kielce

185 115,00 zł