Poświętne 28.01.2013

 

Wszyscy wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania Dostawa węgla eko-groszku do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem na 2013 rok

Zespół Szkół Samorządowych w Poświętnem działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy– Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „IMAGE”

43-186 Orzesze – Gardawice, ul. Dojazdowa 53, oferta przestawiała cenę 597,78 zł brutto za 1 tonę dostawy węgla eko-groszku.

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

LP.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena w zł brutto

Liczba punków w kryterium cena

1

EUROKOMERS sp. z o.o.

44-351Turza Śl. ul.Bogumińska 77c

649,44

92,04

2

P.H.U. Dawid Dudziński

Huta Partacka 15, 96-330 Puszcza Mar.

608,85

98,18

3

Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „IMAGE”

43-186 Orzesze – Gardawice, ul. Dojazdowa 53

597,78

100,00

4

Transport Towarowy Handel Opałem Mirosław Stasiak

Kletnia ul. Dwocowa 2, 97-545 Gomunice

638,37

93,64

5

Elbrus sp. z o.o.

Stróża 36, 98-332 Rząśnia

650,67

91,87

6

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STE-TRANS”

Zbigniew Stępień

Kraszków 45, 26-300 Opoczno

725,70

82,37

7

„RID” Radosław Kopiczyński, Daniel Kopiczyński

ul. Kiełczygłowska 26b, 98-170 Widawa

633,45

94,36

8

Składnica Artykułów Masowych

„WĘGLOPASZ” sp. j., Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał

86-031 Osielsko, Żołędowo, ul. Koronowska 38

626,07

95,48

9

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Atex sp.zo.o

44-145 Pilchowice ul. Gliwicka 3.

627,30

95,29

10

Firma Handlowo – Usługowa „DIANA” Szczerek Sławomir

26-080 Mniów, Wólka Kłucka 201

650,00

91,96

11

Z.P.H.U. „TOMASZ” Tomasz Grzywacz

26-340 Drzewica, ul. Kolejowa 11a

733,70

81,47

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy, że umowa z wykonawcą Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „IMAGE” 43-186 Orzesze – Gardawice, ul. Dojazdowa 53

zostanie zawarta zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2 PZP w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.