Poświętne 31.12.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania „Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych w Poświętnem"

Zakład Usług Komunalnych w Poświętnem działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy : P. P. H. U. JAN-POL 26-300 Opoczno ul. Inowłodzka 24a za łączną cenę 71 920 zł brutto

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

1

P. P. H. U. JAN-POL 26-300 Opoczno ul. Inowłodzka 24a

71 920 zł brutto

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie że umowa z wykonawcą P. P. H. U. JAN-POL 26-300 Opoczno ul. Inowłodzka 24a zostanie zawarta zgodnie z art.94  ust.2 pkt.1 PZP .