Poświętne 20.09.2012

Wszyscy wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć

dodatkowych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne w ramach projektu

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych w gminie Poświętne”

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta wykonawcy:

Część 1 zamówienia :

-Renata Gosa, Małoszyce 32, 26-315 Poświętne

Część 2 zamówienia :

-Anna Nowak, ul. Kopernika 6/34, 26-300 Opoczno

Część 3 zamówienia :

-Małgorzata Kalużna, Mroczków Gościnny 65A, 26-300 Opoczno

Część 4 zamówienia :

-Liliana Bukowska, ul. Główna 27, 26-315 Poświętne

Część 5 zamówienia :

-Monika Skoneczna, ul. Partyzantów 63A/16, 26-300 Opoczno

Część 6 zamówienia :

-Grażyna Łuczyńska, Studzianna 58, 26-315 Poświętne

Część 7 zamówienia :

-Zofia Bartos, Brudzewice Kol. 59/6, 26-315 Poświętne

Część 8 zamówienia :

-Agnieszka Lasota, ul. O. Kolberga 18a, 26-300 Opoczno

Część 9 zamówienia :

-Anna Michta, ul. Fabryczna 23 m 6, 97-200 Tomaszów Maz.

Część 10 zamówienia :

- Milena Marianna Kacprzak, Małoszyce 21, 26-315 Poświętne

Uzasadnienie wyboru

Wybrane oferty zgodne są z treścią SIWZ, a wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a ceny za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp

Nazwa wykonawcy

Cena łączna

Liczba punktów

w kryterium cena

Część 1 zamówienia

1

Renata Gosa, Małoszyce 32, 26-315 Poświętne

1200,00 zł

100

Część 2 zamówienia

1

Anna Nowak, ul. Kopernika 6/34, 26-300 Opoczno

1200,00 zł

100

Część 3 zamówienia

1

Małgorzata Kalużna, Mroczków Gościnny 65A,

26-300 Opoczno

1200,00 zł

100

Część 4 zamówienia

1

Liliana Bukowska, ul. Główna 27, 26-315 Poświętne

1200,00 zł

100

Część 5 zamówienia

1

Monika Skoneczna, ul. Partyzantów 63A/16, 26-300 Opoczno

1200,00 zł

100

Część 6 zamówienia

1

Grażyna Łuczyńska, Studzianna 58, 26-315 Poświętne

1200,00 zł

100

Część 7 zamówienia

1

Zofia Bartos, Brudzewice Kol. 59/6, 26-315 Poświętne

1200,00 zł

100

Część 8 zamówienia

1

Agnieszka Lasota, ul. O. Kolberga 18a, 26-300 Opoczno

1200,00 zł

100

Część 9 zamówienia

1

Anna Michta, ul. Fabryczna 23 m 6, 97-200 Tomaszów Maz

1200,00 zł

100

Część 10 zamówienia

1

Milena Marianna Kacprzak, Małoszyce 21, 26-315 Poświętne

1200,00 zł

100

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie że umowa z wykonawcami

zostanie zawarta zgodnie z art.94  ust.1 pkt.2 PZP  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.