Poświętne 17.09.2012

Wszyscy wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.:

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Poświętne”

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy :  NOVUM Wyposażenie placów zabaw Sławomir Chmieliński, Grom 36,

12-130 Pasym

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów w kryterium cena

1

NOVUM Wyposażenie placów zabaw

Sławomir Chmieliński,

Grom 36,

12-130 Pasym

.

68 496,56 zł

100,00

Dziękujemy za złożenie oferty, jednocześnie informujemy że umowa z wykonawcą NOVUM Wyposażenie placów zabaw Sławomir Chmieliński, Grom 36,  12-130 Pasym

zostanie zawarta zgodnie z art.94 ustawy PZP tj w dniu 18.09.2012 ponieważ w przedmiotowym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę .