Poświętne 09.08.2012

Wszyscy wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

Dowóz uczniów z terenu Gminy Poświętne  do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem w roku szkolnym 2012/2013”

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy :  Chmielewski Robert – Przewóz Osób ul. Graniczna 41/43 m.31 97-200 Tomaszów Maz. oferta przedstawia cenę 2,97 zł brutto za 1 km przejazdu

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów w kryterium cena

1

Chmielewski Robert – Przewóz Osób ul. Graniczna 41/43 m.31 97-200 Tomaszów Maz.

2,97 zł / 1km

100,00

2

MOTO – TRANS sp. z o.o.

ul. Kolejowa 3

26-340 Drzewica

2,98 zł / 1km

99,66

3

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Tomaszowie Mazowieckim sp. z o.o.

ul. Dworcowa 6

97-200 Tomaszów Maz.

3,27 zł / 1 km

90,83

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie że umowa z wykonawcą Chmielewski Robert – Przewóz Osób ul. Graniczna 41/43 m.31 97-200 Tomaszów Maz, zostanie zawarta zgodnie z art.94  ust.1 pkt.2 PZP  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.