Poświętne 07.08.2012

Wszyscy wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Brudzewicach”

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy :  Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlana” ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom, oferta przedstawia cenę 488 250,68 zł brutto

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów w kryterium cena

1

Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlana”

ul. Kilińskiego 15/17

26-600 Radom

488 250,68 zł

100,00

2

Usługi Remontowo – Budowlane Andrzej Mateja

ul. Osiedlowa 2/2 26-414 Potworów

539 305,19 zł

90,53

3

REM-DOM Leszek Głuszek

Byczki 97, 96-126 Godzianów

539 206,34 zł

90,55

4

Zakład Remontowo - Budowlany Jacek Lasota

ul. Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Maz.

610 386,97 zł

79,99

5

Zakład Usług Technicznych „ELEKTRA-GW”

Kazimierz Wochniak, Czesław Gąsieniec

ul. Wysoka 34/36, 97-200 Tomaszów Maz

585 260,94 zł

83,42

6

Konsorcjum - WarBud sp. z o.o. ,FHU WarBud

ul. Lipowa 16

97-300 Piotrków Tryb

558 995,71 zł

87,34

7

Konsorcjum - „BUDMAR” sp. z o.o.,

„BUDMAR” Firma Budowlana Marek Kamola

ul. Krańcowa 31-33A , 97-200 Tomaszów Maz

669 797,63 zł

72,90

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie że umowa z wykonawcą Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlana” ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom, zostanie zawarta zgodnie z art.94  ust.1 pkt.2 PZP  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.