Nasz znak : 3411/3/05 Poświętne, dnia 10.06.2005


OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

Wójt Gminy Poświętne, powiat opoczyński, woj. łódzkie niniejszym zawiadamia, iż w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza oferta na „ Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Studzianna i Poświętne, gm. Poświętne.

Wykonawcą najkorzystniejszej oferty jest Firma „ Instalatorstwo Sanitarne i c.o. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Sławomir Poński, 95-060 Brzeziny, ul. Burskiego 5.

Oferta przedstawiała cenę :

140.780,24 zł netto + VAT : 7 % od wartości 134.931,85 zł wynosi 9.445,23

22% od wartości 5848,39 zł wynosi 1286,64 zł.

Brutto : 151.512,10 zł. (słownie : sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwanaście złotych 10/100.) 

Gwarancja 6 lat.