Drukuj

Nasz znak : 3411/2/05 Poświętne, dnia 30.05.2005


OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

Wójt Gminy Poświętne, powiat opoczyński, woj. łódzkie niniejszym zawiadamia, iż w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza oferta na „ Wykonanie oświetlenia ulicznego w Stefanowie stacja trafo 6-0652 na istniejącej podbudowie linii energetycznej nn, gm. Poświetne”.

Wykonawcą najkorzystniejszej oferty jest Firma „ Usługi Elektryczne „ELGAN” 97-200 Tomaszów Maz., ul. Zielona 97.

Oferta przedstawiała cenę :

22.286,47 zł netto + VAT 22 %.

Brutto : 27.189,49 zł. (słownie : dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 49/100) 

Gwarancja 3 lata.

Nadrzędna kategoria: Zamówienia publiczne
Odsłony: 449