Oznaczenie sprawy : RO.V.3093-2/JS/29/2005/135     
Poświętne, dnia 30.03.2006 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Poświętne, powiat opoczyński, województwo łódzkie niniejszym ogłasza, iż postępowanie o zamówienie publiczne na roboty budowlane prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej  60.000 EURO na realizacje Projektu pn.
„ Remont budynku GOK oraz zagospodarowanie placu św. Marka i budowa infrastruktury sportowej w Poświętnem”
zostało unieważnione w oparciu o art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537), gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Jednocześnie informuje, iż w najbliższym terminie zostanie ogłoszony nowy przetarg nieograniczony, na który serdecznie zaprasza.


Wójt Gminy Poświętne
Mieczysław Stępień