Poświętne, dnia 10.08.2015 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

nr 271.3.2015 w trybie przetargu nieograniczonego

na „Przewóz uczniów do i z Zespołu Szkół Samorządowych w roku szkolnym 2015/2016 na terenie Gminy Poświętne na podstawie zakupu biletów miesięcznych"

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

Wójt Gminy Poświętne działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przewóz uczniów do i z Zespołu Szkół Samorządowych w roku szkolnym 2015/2016 na terenie Gminy Poświętne na podstawie zakupu biletów miesięcznych" przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

UZASADNIENIE

W dniu 14.07.2015 r. do Urzędu Gminy Poświętne wpłynęła trzy oferty na zadanie Przewóz uczniów do i z Zespołu Szkół Samorządowych w roku szkolnym 2015/2016 na terenie Gminy Poświętne na podstawie zakupu biletów miesięcznych" Odrzucono ofertę:

Nr 2 Wykonawcy F.U.H EKO – STAMAR Stanisław Marczak, ul. Zachodnia 19, 26-200 Końskie z powodu rażąco niskiej ceny

W wyniku oceny ofert w kryteriach cena i termin płatności wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy MOTO-TRANS sp. z o.o, ul. Kolejowa 3, 26-340 Drzewica

W dniu 10.08.2015 r komisja przetargowa przedkładając do zatwierdzenia protokół z przetargu Wójtowi Gminy stwierdziła że oferta wybranego wykonawcy t.j. firmy MOTO-TRANS sp. z o.o, ul. Kolejowa 3, 26-340 Drzewica została nie podpisana.

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagał że oferta musi zostać złożona w formie pisemnej. Zgodnie z art. 78 Kodeksu Cywilnego brak podpisu pod formularzem oferty powoduje stan że nie można jej uznać za ofertę złożoną w formie pisemnej. Reasumując powyższe należy stwierdzić że oferta firmy MOTO-TRANS sp. z o.o, ul. Kolejowa 3, 26-340 Drzewica wypełnia dyspozycję art. 93 ust.1 pkt.7 PZP.

Zamawiający unieważnia postępowanie z uwagi na fakt że oferta posiada wadę uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego