Poświętne, dnia 17.10.2014

Znak sprawy:         272.12.2014

 

Dotyczy:                Świadczenie usług edukacyjnych w   Samorządowym Punkcie Przedszkolnym w Brudzewicach

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części : Część I Zamówienia – Zajęcie edukacyjne z rytmiki

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 13.10.2014 godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.