Poświętne 13.08.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem poprzez zakup biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015”

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta

 

firmy: F.U.H. EKO – „STAMAR” Stanisław Marczak, 26-200 Końskie, ul. Zachodnia 19

Oferta przedstawia cenę: 7683,66 zł brutto za zakup biletów miesięcznych za jeden miesiąc dowozu dla 162 uczniów

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów

1

Spółka jawna „SULBUS” Pasieczyński Włodzimierz

ul. Konecka 7, 97-330 Sulejów

Wykonawca wykluczony

(art. 24 ust.2 pkt.4)

Oferta odrzucona

(art.89 ust.1 pkt.5, w związku z art.24 ust.4)

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Opocznie sp. z o.o. ul. Janasa 27, 26-300 Opoczno

15 367,32

50,00

3

F.U.H. EKO – „STAMAR” Stanisław Marczak,

26-200 Końskie, ul. Zachodnia 19

7683,66

100,00

4

MOTO-TRANS sp. z o.o. 26-340 Drzewica,

ul. Kolejowa 3

Wykonawca wykluczony

(art. 24 ust.2 pkt.4)

Oferta odrzucona

(art.89 ust.1 pkt.5, w związku z art.24 ust.4)

 

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wykluczono dwóch Wykonawców, a ich oferty, uznaje się za odrzucone.

 

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy - Spółka jawna „SULBUS” Pasieczyński Włodzimierz, ul. Konecka 7, 97-330 Sulejów

Obowiązujące od dnia 20.02.2013 r. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013, poz. 231) nakłada na Wykonawców obowiązek przedłożenia, na żądanie Zamawiającego  m.in.: potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji;

W rozdziale IV i V specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono, że w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć Zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego w ramach przewozów regularnych - zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 Nr 145, poz. 874 ze zm.).

Do złożonej oferty nie dołączono żądanego dokumentu. Wykonawca został zgodnie z art. 26 ust. 3 PZP wezwany do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Do dnia 12.08.2014 Wykonawca nie przedłożył żądanego dokumentu  i w związku z tym Zamawiający nie ma możliwości zweryfikowania, czy Wykonawca spełniał, na dzień składania ofert, warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; i nie podlegał wykluczeniu z postępowania. Mając powyższe na uwadze, Wykonawca został wykluczony z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego ofertę, zgodnie z art.89 ust.1 pkt 5, w związku z art. 24 ust. 4, uznaje się za odrzuconą.

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy - MOTO-TRANS sp. z o.o. 26-340 Drzewica,

ul. Kolejowa 3

Obowiązujące od dnia 20.02.2013 r. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013, poz. 231) nakłada na Wykonawców obowiązek przedłożenia, na żądanie Zamawiającego  m.in.: potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji;

W rozdziale IV i V specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono, że w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć Zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego w ramach przewozów regularnych - zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 Nr 145, poz. 874 ze zm.).

Do złożonej oferty nie dołączono żądanego dokumentu. Wykonawca została zgodnie z art. 26 ust. 3 PZP wezwany do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Do dnia 12.08.2014 Wykonawca nie przedłożył żądanego dokumentu  i w związku z tym Zamawiający nie ma możliwości zweryfikowania, czy Wykonawca spełniał, na dzień składania ofert, warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; i nie podlegał wykluczeniu z postępowania. Mając powyższe na uwadze, Wykonawca został wykluczony z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego ofertę, zgodnie z art.89 ust.1 pkt 5, w związku z art. 24 ust. 4, uznaje się za odrzuconą.

 

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną albo 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia pisemnie (art.94 ust.1 pkt 2)